7088/SL/19

Vapauttava

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

Kantelu 4.4.2019

Kantelu kohdistuu Savon Sanomien printtilehdessään 12.2.2019 julkaisemaan juttukokonaisuuteen ”Riita ravistelee Kuopion tennistä”.

Kantelija on jutussa mainittu tennisseura. Kantelun mukaan juttukokonaisuudessa esitettiin väitteitä tennisseuran sisäisistä riidoista ja annettiin kuva, että seurassa olisi väärinkäytöksiä tai epäasiallisia toimintatapoja, ja että seuran johtokunnan toiminta olisi arveluttavaa.  Kantelun mukaan lehti siteeraa seuran entistä johtokunnan jäsentä useaan otteeseen, mutta hänen mielipiteidensä totuudenmukaisuutta ei ole varmistettu millään tavalla ja lukija saa kuvan, että hänen väitteensä olisivat faktoja. Kantelun mukaan lähteellä on vahingoittamis- ja kostotarkoitus.

Kantelun mukaan seuran puheenjohtajasta esitetään totuudenvastaisia väitteitä, kun jutussa mainitaan, että syyttäjä vaatisi hänelle tuomiota rikollisesta menettelystä liiketoiminnassa. Lisäksi puheenjohtaja ei ole kantelun mukaan sellaisessa merkittävässä asemassa, että nimen julkaiseminen tässä yhteydessä olisi ollut kohtuullista. Kantelun mukaan puheenjohtaja ei ole todellisuudessa saanut syytettä mistään rikoksesta eikä häntä ole haastettu oikeuteen. Kantelun mukaan lehti on virheellisesti yhdistänyt toisiinsa mahdollisen, seuran puheenjohtajaa koskevan, yksityisen haastehakemuksen ja tennisseuran asiat. Kantelija ei ole kuitenkaan pyytänyt lehteä oikaisemaan syytteitä koskevia tietoja, joten neuvosto ei käsittele kantelua siltä osin, oliko jutussa niiden osalta asiavirhe. 

Kantelun mukaan seuralle ei ole annettu mahdollisuutta kommentoida lehden esittämiä väitteitä riittävästi. Kantelija on lähettänyt lehdelle oikaisupyynnön, jossa se on pyytänyt lehteä korjaamaan osan kantelussaan mainitsemistaan asiavirheistä.

Päätoimittajan vastaus 14.6.2019

Savon Sanomien vastaavan päätoimittajan Seppo Rönkön mukaan lehti on juttukokonaisuudessa kuvannut tapahtumien kulkua, joka on tulehduttanut henkilösuhteita Kuopion tennisväen keskuudessa. Se on johtanut päätoimittajan mukaan esimerkiksi siihen, että pitkään kaavailtu kahden tennisseuran yhdistyminen on käynyt mahdottomaksi.

Päätoimittajan mukaan asian käsittely oli senkin vuoksi perusteltua, että jutun julkaisun aikaan otettiin käyttöön tennisseuran uusi tennishalli. Seura sai 1,1 miljoonaa euroa maksavaan halliin julkista rahoitusta Kuopion kaupungilta yhteensä 425 000 euroa. Vaikka halliin rakentamiseen on käytetty verovaroja, siellä voivat toimia valmentajina ainoastaan kantelun tehneen seuran valmentajat.

Päätoimittajan mukaan juttuja varten kerättiin tietoja haastattelemalla lukuisia henkilöitä kokonaiskuvan saamiseksi. Päätoimittajan mukaan kantelun tehneen seuran puheenjohtajalla on ollut mahdollisuus samanaikaiseen kuulemiseen kahteenkin kertaan, ja puheenjohtajan kommentit on myös kirjattu juttukokonaisuuteen. Puheenjohtaja henkilökohtaisesti ei ole ollut yhteydessä toimitukseen artikkelikokonaisuuden julkaisun jälkeen vaan yhteyttä otti seuran johtokunnan puolesta toinen henkilö. Lehti on käynyt seikkaperäisesti läpi oikaisupyynnön ja katsonut, ettei sillä ole ollut perusteita oikaista jutuissa olleita tietoja.

 

Päätoimittajan mukaan kantelussa olevat tiedot siitä, että tennisseuran puheenjohtajaa vastaan nostetut rikossyytteet olisivat totuudenvastaisia, eivät pidä paikkaansa. Savon Sanomien tietojen mukaan syyttäjä vaatii puheenjohtajalle tuomiota törkeästä petoksesta liittyen hänen aiempiin yritystoimiinsa. Viranomaiset ovat vahvistaneet lehdelle, että asia on otettu käsittelyyn Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, ja Savon Sanomille ilmoitetun tiedon mukaan asia oli menossa pääkäsittelyyn. Päätoimittajan mukaan Savon Sanomat seuraa asian etenemistä hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

Asiassa vastaajana olevalla puheenjohtajalla on myös ollut mahdollisuus kommentoida asiaa juttukokonaisuudessa. Sen hän myös tehnyt, ja näin hän on päätoimittajan mukaan todennut syytteen olemassaolon. Tällä perusteella päätoimittaja katsoo, että kantelussa esitetty väite ja puheenjohtajan Savon Sanomille antama lausunto ovat ristiriidassa. Päätoimittajan mukaan syytteen julkistaminen oli perusteltua, koska puheenjohtajan seura on saanut tennishallinsa rakentamiseen Kuopion kaupungilta julkista tukea satoja tuhansia euroja. Lisäksi puheenjohtaja toimii yrittäjänä sekä hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä lukuisissa yrityksissä.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

JO 32: Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma ”Nimi rikosuutisissa 1981”. http://www.jsn.fi/periaatelausumat/nimi-rikosuutisissa-1981/

Savon Sanomat julkaisi printtilehdessään juttukokonaisuuden, jossa käsiteltiin kiistoja Kuopion tennispiireissä.

 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelussa ei osoiteta jutuista sellaisia yksittäisiä olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi pyynnöstä huolimatta oikaissut. Tiedotusvälineellä on oikeus valita näkökulmansa ja käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Jutuista käy selvästi ilmi, milloin niissä esitetyt väitteet ovat haastateltavien näkemyksiä. Lehti on käyttänyt lähteitä monipuolisesti, suhtautunut niihin kriittisesti ja tarkistanut tietoja useista lähteistä.

Saatuaan kantelijan oikaisupyynnön, jossa kantelija toi esiin näkemyksiään, lehti olisi voinut tarjota kantelijalle mahdollisuutta kertoa näkemyksensä mielipidekirjoituksessa. Neuvosto toteaa, että tämä ei kuitenkaan ollut välttämätöntä, sillä kantelijaa kuultiin jutussa jo samanaikaisesti, kun siinä haastateltiin tennisseuran puheenjohtajaa.

Koska kantelijan lehdelle lähettämässä oikaisupyynnössä ei pyydetty korjaamaan jutussa esitettyjä tietoja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista talousrikosepäilyistä, neuvostolla ei ole perusteita käsitellä asiaa olennaisen asiavirheen korjaamisen näkökulmasta. Jutuista kävi selvästi ilmi, etteivät epäilyt liity tennisseuran asioihin. Lisäksi neuvosto toteaa, että lehdellä oli perusteet kertoa epäilyistä. Neuvosto toteaa, että lukijoilla on oikeus tietää, jos paikallisesti merkittävän urheiluseuran puheenjohtajaa epäillään talousrikoksista. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.