Julkisen sanan neuvosto

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Julkisen sanan neuvosto arvioi hyvää journalistista tapaa tulkitsemalla Journalistin ohjeita, jotka koskevat kaikkea journalistista työtä

Neuvostoon kuuluu kahdeksan median edustajaa ja viisi yleisön edustajaa. Median edustajat valitsee JSN:n kannatusyhdistys. Yleisön edustajat valitsee neuvosto avoimen haun perusteella.

Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa. JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa. Sen päätöksiä seurataan silti tarkoin. Sama on havaittu myös muissa maissa, joissa toimii JSN:a muistuttavia lehdistöneuvostoja.

Miten JSN toimii?

Neuvosto ratkaisee käsittelyyn otetut tapaukset, joista sille on kanneltu. Kantelun voi neuvostolle tehdä kuka tahansa, jonka mielestä mediassa on loukattu hyvää journalistista tapaa. Asian ei tarvitse koskea kantelijaa itseään, mutta asianomistajan on annettava suostumus kantelun käsittelylle. Jos tiedotusväline on neuvoston mielestä rikkonut hyvää journalistista tapaa, sille annetaan huomautus, joka on julkaistava lyhyessä määräajassa. Ellei huomautuksen saanut tiedotusväline julkaise sitä, annetaan se muutoin julkisuuteen. Neuvosto voi ottaa asioita käsittelyyn myös omasta aloitteestaan.

Kantelumenettely on maksuton.

Valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä kuuluu JSN:n perussopimuksen allekirjoittaneisiin yhteisöihin, jolloin JSN voi suoraan käsitellä niihin kohdistuvia kanteluita. JSN voi myös omasta aloitteestaan käsitellä tärkeänä pitämiään asioita.

Kuinka kantelu tehdään?

Jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian JSN:n käsiteltäväksi, voi tehdä kantelun. Jos kantelu koskee yksityisyyden suojaa, on kantelulle oltava ko. henkilön suostumus. Kantelijana voi olla yksityinen henkilö, viranomainen, yhdistys, yhtiö tai muu yhteisö. Kantelu on vapaamuotoinen. Seuraavia ohjeita on silti hyvä noudattaa:

1. Kantelu on tehtävä kirjallisesti. Ellei kantelija itse voi laatia kantelukirjelmää,hän voi tehdä neuvoston sihteerille suullisen ilmoituksen. Sihteeri laatii tämän perusteella kirjelmän, jonka kantelija allekirjoittaa.

2. Neuvosto ei käsittele asiaa nimettömän ilmoituksen perusteella. Se ei myöskään ota tutkiakseen asiaa, jonka julkistamisesta on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain erityisestä syystä.

Jos ilmoituksen tekijä selvästi hakee neuvoston päätöstä samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten, ei neuvosto käsittele asiaa tai lopettaa sen käsittelyn. Neuvosto voi harkintansa mukaan jättää muunkin asian käsiteltäväkseen ottamatta tai lopettaa käsittelyn.

3. Kantelu on perusteltava: mitä Journalistin ohjeiden kohtaa rikotaan? Siinä on syytä yksilöidä tarkasti kirjoitus, ohjelma tai kuva, josta kannellaan. Kantelun voi tehdä myös toimittajan menettelystä tietojen hankinnassa.

4. Jos kantelu koskee lehteä, on siihen liitettävä asianomaisen lehden numero, leike tai kopio siitä. Kantelun kohdistuessa radioon tai televisioon on vastaavasti mainittava minä päivänä, miltä kanavalta ja mihin kellonaikaan ohjelma lähetettiin. Internetistä on mainittava sivun linkki.

5. Kantelukirjelmään voi liittää myös muuta aineistoa, jolla kantelua halutaan tukea. JSN voi pyytää selvityksiä myöhemminkin.

Kantelu osoitetaan JSN:n toimistoon, josta saa myös lisätietoja ja hyvää journalistista tapaa koskevaa neuvontaa. Kantelun voi lähettää neuvostolle postitse tai verkon kautta kantelulomakkeella.

Kauanko käsittely kestää?

Asioiden käsittelyaika vaihtelee jutun laadusta riippuen suurestikin. Keskimääräinen käsittelyaika kantelun saapumisesta päätöksen postittamiseen on noin neljä kuukautta.

Ketkä ovat JSN:n takana?

Julkisen sanan neuvosto perustettiin 1968. Toimintaa säätelee JSN:n perussopimus, jonka on laatinut JSN:n kannatusyhdistys. Kannatusyhdistyksen jäseninä JSN:ään sitoutuneita ovat  seuraavat yhteisöt:

(Linkeistä pääset jäsenmedialuetteloihin)

Myös uutistoimisto STT kuuluu itsesääntelyn piiriin.

JSN:n toimintaperiaatteisiin ovat suoraan perussopimukseen liittymällä – ilman JSN:n kannatusyhdistyksen tai kannatusyhdistykseen kuuluvan liiton jäsenyyttä – sitoutuneet myös ns. erillisjäsenet: Aamun Koitto, AlfaTV, Kirkko & kaupunki, Kirkkonummen Sanomat, Landsbygdens Folk, Mamun Kynä, MarkkinointiUutiset, Medborgarbladet, MustRead, Nya Åland, RARE-media, Saariselän Sanomat, Tekijä, Verde ja Viikko Pohjois-Karjala.

Erillisjäseniksi on hyväksytty vuodesta 2011 alkaen journalismin alan oppilaitoksia, joilla on julkaisutoimintaa: Turun ammattikorkeakoulu (verkkolehti Tutka), Haaga-Helia (verkkomedia 360°),  Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen Moreeni Media ja Voionmaan koulutuskeskuksen Voionmaa Media.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys ry (Jusanek) hyväksyy JSN:n jäsenmediat. Jusanek tukee JSN:ää aatteellisesti ja maksaa suurimman osan JSN:n kuluista. Myös valtiovalta osallistuu taloudellisesti JSN:n kustannuksiin. Valtionapu kattaa vajaan kolmanneksen neuvoston budjetista.

JSN:n jäsenkriteerit medialle

Julkisen sanan neuvoston jäsenkriteerit uusille yksittäisille medioille ovat seuraavat:

1) Media sitoutuu noudattamaan Journalistin ohjeita ja JSN:n perussopimusta.
2) Medialla on oltava päätoimittaja tai vastaava toimittaja.
3) Media on osoittanut hyvää journalistista tapaa. Sitoutuminen Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin ja Journalistin ohjeisiin on suotavaa kertoa myös yleisölle.
4) Lukijalle, kuulijalle tai katsojalle ei saa jäädä epäselväksi, mikä mediassa on journalistista aineistoa ja mikä ilmoitus- ja mainosaineistoa.
5) Mediasta on helposti löydettävä tiedot julkaisijasta, vastaavasta toimittajasta ja muusta toimituksesta sekä tiedot yhteydenottoa varten.
——–
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys päätti syyskokouksessaan 25.11.2014 jäsenkriteereistä yksittäisille tiedotusvälineille, jotka haluavat suoraan sitoutua neuvoston toimintaan. Tämä kategoria koskee niitä tiedotusvälineitä, jotka eivät kuulu JSN:n toimivallan piiriin JSN:n kannatusyhdistyksen järjestöjäsenen kautta, vaan liittyvät itse suoraan JSN:n perussopimukseen. Neuvoston toimintaan on nyt sitoutunut 16 liittojen ulkopuolista tiedotusvälinettä ja joidenkin oppilaitosten opetusjulkaisut.

Lue myös

Perussopimus

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Neuvoston perussopimukseen sitoutuneet media-alan liitot ja tiedotusvälineet noudattavat sen periaatteita ja myötävaikuttavat siihen, että niiden jäsenet ja niille töitä tekevät toimivat sopimuksen tarkoittamalla tavalla.


Tutustu perussopimukseen

Tilastot ja vuosikertomukset

JSN:n vuosikertomukset on julkaistu sähköisesti vuodesta 2004 lähtien. Niihin on kirjattu kantelujen tilastotiedot ja mm. neuvoston jäsentiedot. Vuosien 1968 – 2003  painettuja vuosikertomuksia säilytetään JSN:n toimiston arkistossa.


Tutustu tilastoihin ja vuosikertomuksiin