Jusanekin säännöt

Voimassaolevat säännöt: PRH rekisteröinyt 17.01.2022 

1 § Yhdistyksen nimi on Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Julkisen sanan neuvoston (tästä lähtien neuvosto) toiminnan aatteellinen ja taloudellinen tukeminen, tekemällä neuvostoa ja sen toimintaa tunnetuksi sekä maksamalla sen toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat kulut. Näissä säännöissä mainittu neuvosto on perustettu 10. joulukuuta 1968 Aikakauslehtien Liiton, Paikallislehtien Liiton, Suomen Aikakauslehdentoimittajien Liiton, Radio- ja Televisiotoimittajien Liiton, Sanomalehtien Liiton, Suomen Sanomalehtimiesten Liiton ja Yleisradion yhdessä allekirjoittamalla sopimuksella. Sopimuksen mukaan Julkisen Sanan Neuvoston tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Täyttääkseen tehtävänsä neuvosto päätöksin yksittäistapauksissa sekä yksittäistapauksista johtaminsa yleisluontoisin lausumin tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä journalistin oikeuksia ja velvollisuuksia. 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi julkaista tutkimuksia ja vuosikirjaa neuvoston toiminnasta ja siihen liittyvistä julkaisueettisistä asioista sekä järjestää tiedotustilaisuuksia, kokouksia ym., joitten avulla pyritään selvittämään yleisölle neuvoston toimintaperiaatteita ja sen tarjoamia palveluksia. Yhdistys voi toimintaansa varten hankkia ja ottaa vastaan, omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä joukkoviestintäalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen kokous yksimielisesti hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

5 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi siihen kuuluvista on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri aina kaksi yhdessä. 

7 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kunakin vuonna vähintään 4 viikkoa ennen kevätkokousta. 

8 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään työjärjestys. 

2. Esitetään yhdistyksen tilit, neuvoston vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

3. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään työjärjestys. 

2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä seuraavaksi kaudeksi. 

3. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

4. Päätetään tulo- ja menoarviosta sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta. 

5. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat. 

Varsinaiset kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun niistä on näiden sääntöjen mukaisesti ilmoitettu jäsenille. Yhdistyksen hallituksen niin päättäessä jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen etäyhteydellä yhdistyslain säännösten mukaisesti. 

9 § Yhdistyksen varsinaisista kokouksista ja yhdistyksen muista kokouksista on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeitse. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 

10 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljelle jääneet varat neuvoston toiminnan tukemiseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

11 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

12 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.