Jusanek:s stadgar

Gällande stadgar: Registrerade hos PRS 17.01.2022

1 § Föreningens namn är Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier rf och dess hemort är Helsingfors stad.

2 § Föreningens syfte är att ideologiskt och ekonomiskt stödja den verksamhet som Opinionsnämnden för massmedier (nedan Opinionsnämnden) bedriver, genom att göra Opinionsnämnden och dess verksamhet känd och betala de kostnader verksamheten föranleder. Den opinionsnämnd som nämns i dessa stadgar grundades den 10 december 1968 genom ett avtal som undertecknades av Tidskrifternas förbund, Paikallislehtien Liitto, Tidskriftsjournalisternas förbund i Finland, Finlands Radio- och TV-reportrar, Tidningarnas förbund, Finlands journalistförbund och Rundradion. Enligt avtalet har Opinionsnämnden för massmedier till uppgift att slå vakt om massmediernas frihet under ansvar och stödja god journalistisk sed. För att fullgöra sin uppgift tolkar Opinionsnämnden i beslut och allmänna uttalanden om enskilda fall vad som är god journalistisk sed samt journalistens rättigheter och skyldigheter.

3 § För att fullfölja sitt syfte kan föreningen publicera forskning och en årsbok om Opinionsnämndens verksamhet och om relaterade publiceringsetiska frågor samt ordna bland annat presskonferenser och möten i syfte att förklara Opinionsnämndens verksamhetsprinciper och tjänster för allmänheten. Föreningen kan för sin verksamhet skaffa och ta emot, äga och förvalta fast och lös egendom.

4 § Som medlem i föreningen kan föreningsmötet enhälligt godkänna ett samfund med rättskapacitet som verkar inom mediebranschen. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller genom att på ett föreningsmöte meddela om utträdet för anteckning i protokollet.

5 § Till föreningens styrelse hör den ordförande och två andra medlemmar som valts på höstmötet. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen är beslutsför när minst två av styrelsemedlemmarna är närvarande. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande.

6 § Föreningens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren, alltid två tillsammans.

7 § Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår. Föreningens räkenskaper ska tillställas revisorn för granskning minst 4 veckor före vårmötet.

8 § Föreningen håller två ordinarie möten varje år. Föreningens vårmöte hålls i mars–april och höstmötet i oktober–november på de datum som styrelsen slagit fast. På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas: En ordförande, sekreterare och två protokolljusterare väljs för mötet. Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet konstateras och dagordningen godkänns.
2. Föreningens räkenskaper, Opinionsnämndens årsberättelse och revisionsberättelse presenteras. Det fattas beslut om huruvida räkenskaperna kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.
3. Andra ärenden på föredragningslistan behandlas.

På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas: En ordförande, sekreterare och två protokolljusterare väljs för mötet. Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet konstateras och dagordningen godkänns.
2. En styrelseordförande och två andra styrelsemedlemmar väljs för följande period.
3. Två ordinarie revisorer och för dem personliga ersättare väljs.
4. Det fattas beslut om föreningens budget samt beloppet på anslutnings- och medlemsavgifterna.
5. Andra ärenden på föredragningslistan behandlas.

De ordinarie mötena är beslutsföra när medlemmarna har informerats om dem i enlighet med dessa stadgar. Om föreningens styrelse så beslutar, kan medlemmarna delta i föreningens möten på distans i enlighet med bestämmelserna i föreningslagen.

9 § Medlemmarna ska brevledes informeras om föreningens ordinarie möten och föreningens andra möten minst en vecka före mötet. På mötet har varje medlem en röst.

10 § Om föreningen blir upplöst, används föreningens återstående medel för att stödja Opinionsnämndens verksamhet i enlighet med det beslut som fattas på det sista mötet.

11 § I övrigt iakttas den gällande föreningslagen.

12 § Erhållna medlemsrättigheter bevaras.