Opinionsnämnden för massmedier

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister. ONM har till uppgift att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten. Opinionsnämnden behandlar också frågor som rör journalisters tillvägagångssätt vid anskaffning av information. Nämnden är ingen domstol och den utövar inte offentlig makt. Opinionsnämndens beslut följs dock noga. Detsamma har man märkt också i andra länder där det finns organ som motsvarar ONM.

En anmälan till Opinionsnämnden kan göras av vem som helst som anser att man i press, radio eller tv har brutit mot god journalistisk sed. ONM kan också behandla material på nätet om det kan anses ha publicerats i ett massmedium. Den som gör anmälan måste inte vara personligen berörd av saken, men sakägaren måste ge sitt medgivande till att ärendet behandlas. Om ONM anser att ett medium har brutit mot god journalistisk sed får det en anmärkning som måste publiceras inom en kort tidsfrist. Om mediet i fråga inte publicerar anmärkningen offentliggörs det på annat sätt.

Anmälningsförfarandet är avgiftsfritt.

Majoriteten av massmedierna i Finland har undertecknat ONM:s basavtal, vilket betyder att ONM kan behandla anmälningar som riktar sig mot dem. ONM kan också på eget initiativ ta upp ärenden som nämnden anser vara av stor vikt.

Läs mera

Basavtalet

Opinionsnämnden för massmedier har till uppgift att slå vakt om massmediernas frihet under ansvar och stöda god journalistisk sed. De massmedier och förbund i mediebranschen som förbundit sig till basavtalet följer avtalets principer och verkar för att deras medlemmar och de som arbetar för dem agerar på det sätt som avses i avtalet.

Statistik och årsberättelserna

Statistik och årsberättelserna publiceras på finska