BASAVTALET FÖR OPINIONSNÄMNDEN FÖR MASSMEDIER

Inledning

Opinionsnämnden för massmedier har till uppgift att slå vakt om massmediernas frihet under ansvar och stöda god journalistisk sed. De massmedier och förbund i mediebranschen som förbundit sig till basavtalet följer avtalets principer och verkar för att deras medlemmar och de som arbetar för dem agerar på det sätt som avses i avtalet.

Opinionsnämnden för massmedier kallas i detta avtal opinionsnämnden, de som förbundit sig till avtalet kallas samfund och de medier som hör till verksamhetsområdet kallas massmedier.
Opinionsnämndens och ordförandes uppgifter och verksamhetsområde

Neuvoston ja puheenjohtajan tehtävät ja toimiala

1 § Uppgifter

Opinionsnämndens och ordförandes uppgift är att tolka god journalistisk sed och att försvara yttrande- och publiceringsfriheten.

Opinionsnämnden och ordförande behandlar ärenden utifrån anmälningar som görs till dem, men kan också på eget initiativ ta upp principiellt viktiga frågor till undersökning.

Förutom beslut i enskilda fall kan opinionsnämnden också göra uttalanden av generell natur.
Opinionsnämnden beslutar om begäran om ändring av beslut, som anmälaren kan göra i fråga om ordförandes friande beslut.

Ordförande leder opinionsnämndens och kansliets arbete i ärenden som rör anmälningar och beredningen av dem. Ordförande deltar aktivt i den offentliga debatten om journalistisk etik och självreglering.

2 § Behörighet

Opinionsnämnden och ordförande kan behandla redaktionellt material som publicerats av massmedier som har ingått detta basavtal. Även nyhetsbyråer som har ingått basavtalet omfattas av behörigheten.

Opinionsnämnden och ordförande kan behandla reklamers särskiljbarhet från redaktionellt material.

Opinionsnämnden och ordförande kan även behandla hur material som producerats av allmänheten särskiljer sig från redaktionellt material samt redaktionernas administrering av kommentarspalter på webben som är avsedda för allmänheten, så som bestäms i bilagan till Journalistreglerna.

Opinionsnämnden och ordförande kan också behandla de tillvägagångssätt som anställda vid massmedier och nyhetsbyråer, eller journalister som frilansar för dem, använder vid anskaffningen av information.

Före en formell behandling har ordförande och opinionsnämndens byrå möjlighet att avgöra en anmälan genom medling, om parterna samtycker till det.

Opinionsnämnden kan likaså ta ställning till myndigheters och enskildas strävanden att begränsa offentligheten eller försvåra utövandet av yttrandefriheten.

3 § Beslutsgrunder

Opinionsnämnden och ordförande baserar sina avgöranden på Journalistreglerna, bilagorna till dem samt andra vedertagna principer för god journalistisk sed enligt eget övervägande.
Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier bereder och godkänner Journalistreglerna. Beslutet måste vara enhälligt.

4 § Påföljder av brott mot god sed

Ett massmedium eller en nyhetsbyrå som bryter mot god journalistisk sed får en anmärkning, d.v.s. ett fällande beslut av opinionsnämnden. Om brottet är grovt eller massmediets verksamhet i övrigt visar på likgiltighet, kan opinionsnämnden ge ett fällande beslut som innehåller en allvarlig anmärkning. Fällande beslut ska publiceras utan dröjsmål och utan direkta kommentarer enligt följande principer:

1) Alltid på mediets eller nyhetsbyråns webbplats, ifall dessa i väsentlig grad innehåller redaktionellt material.

2) Om det fällande beslutet gäller en tryckt tidning kan redaktionen i enlighet med normala nyhetskriterier publicera en nyhet om beslutet. Ifall tidningen inte publicerar en nyhet ska den publicera det fällande beslutet i sin helhet förutom på webben även i tidningen.

3) Om beslutet berör endast en artikel eller ett inslag på webben räcker det med publicering av det fällande beslutet enbart på webben.

4) I samband med en publicering på webben eller en webbversion ska det nämnas att opinionsnämnden har gett ett fällande beslut om artikeln eller inslaget. Omnämnandet ska alltid när det är tekniskt möjligt inkludera en länk till det fällande beslutet som publicerats på webben.


5) Radio och TV uppfyller sin publiceringsskyldighet genom att i enlighet med normala nyhetskriterier publicera en nyhet om det fällande beslutet på ifrågavarande programs webbsida samt i samband med ifrågavarande program.


6) Om publiceringen av det fällande beslutet inte uppfyller bestämmelserna i basavtalet och arbetsordningen för opinionsnämnden, kan nämnden eller dess ordförande ålägga massmediet att publicera det igen i den form som krävs.

Opinionsnämnden preciserar i sin arbetsordning på vilket sätt publiceringsskyldigheten i praktiken ska uppfyllas.

5 § Friande beslut

Även om publiceringsskyldigheten inte gäller friande beslut från opinionsnämnden, rekommenderas det dock att de publiceras.

Opinionsnämndens sammansättning och val av ordförande

6 § Opinionsnämndens medlemmar

Till opinionsnämnden hör 13 medlemmar förutom ordförande. Mandatperioden för alla medlemmar utom ordförande inleds vid kalenderårets början och den varar i tre år.

Opinionsnämndens understödsförening utser åtta ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter för dem. De som utses ska vara yrkesmässigt erfarna och bevandrade i etiska frågor. De ska tillsammans företräda sakkunskap inom både press och digitala medier. Utnämningsbeslut ska vara enhälliga.

Opinionsnämnden väljer som representanter för allmänheten fem ordinarie medlemmar samt suppleanter för dem. Allmänhetens representanter får inte vara anställda eller förtroendevalda vid något massmedium. Av allmänhetens representanter ska i mån av möjlighet två jämte dessas suppleanter besitta särskilda kunskaper i yttrandefrihetsärenden eller etiska frågor.

När en personlig suppleant är förhindrad att ersätta en ordinarie representant för allmänheten kan ordförande kalla en suppleant för en annan representant för allmänheten till opinionsnämndens möte.

Motiverade skriftliga ansökningar till ordinarie medlemmar och suppleanter som representerar allmänheten ska göras till opinionsnämnden på det sätt som dess ordförande bestämmer.

En ordinarie medlem av opinionsnämnden kan inte återväljas för en ny treårsperiod omedelbart efter mandatperiodens slut. Begränsningen gäller inte för suppleanterna i opinionsnämnden.

Trots ovannämnda bestämmelse kan ordinarie medlemmar och suppleanter i nämnden på motiverade grunder väljas för en förlängd period på 1 eller 2 år. Understödsföreningen beslutar om förlängd period för representanter för massmedierna och opinionsnämnden beslutar om förlängd period för representanter för allmänheten. Styrelsen ger mötet förslag om förlängd period för representanter för massmedierna, efter att ha hört opinionsnämndens ordförande och det samfund som står bakom representanten. Ordförande lägger fram förslag för opinionsnämnden om förlängd period för allmänhetens representanter.

Om en ordinarie medlem eller suppleant i opinionsnämnden avgår under mandatperioden ska en efterträdare väljas för den återstående mandatperioden. En person som blivit invald i opinionsnämnden genom kompletteringsval kan väljas in som ordinarie medlem eller suppleant i opinionsnämnden för en treårsperiod omedelbart efter det att kompletteringsperioden utgått.
En medlem i nämnden kan inte samtidigt sitta i styrelsen för Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier.

7 § Opinionsnämndens ordförande

Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier väljer ordförande för fem år genom enhälligt beslut.

Ordförande väljs alltid genom ett öppet ansökningsförfarande. Samma person kan väljas till ordförande för högst två mandatperioder i följd.

Om ordförande avgår eller avsätts under mandatperioden ska en ny ordförande omedelbart väljas för fem år, i enlighet med detta avtal. Beslut om avsättning av ordförande kräver inte enhällighet.

8 § Opinionsnämndens vice ordförand

Opinionsnämnden väljer inom sig en första, andra och tredje vice ordförande för ett år i taget. Tredje vice ordförande väljs bland allmänhetens representanter.
Vice ordförandena kan omväljas.

Behandling av anmälningar och andra ärenden

9 § Anhängiggörande

Var och en kan för behandling anföra ärenden som omfattas av opinionsnämndens och ordförandes behörighet genom att göra en anmälan till opinionsnämndens kansli eller genom att underteckna en skrivelse som beredaren gjort utifrån en muntlig anmälan.

Ärenden tas inte upp till behandling utan den berördas medgivande, om det inte finns särskilt vägande skäl för detta. Med den berörda avses en person eller ett samfund å vars vägnar man vill göra anmälan. Om den berördas medgivande saknas uppmanar opinionsnämndens kansli anmälaren att komplettera anmälan.

Opinionsnämnden kan på eget eller ordförandes initiativ behandla principiellt viktiga ärenden i anslutning till yttrande- eller publiceringsfriheten eller god journalistisk sed.

10 § lnförskaffande av utredning

Innan beslut fattas ska opinionsnämnden höra den som är föremål för anmälan. Opinionsnämnden kan förutom parterna också höra sakkunniga och införskaffa skriftliga utredningar. Parterna och de sakkunniga kan höras skriftligen eller muntligen.

Vid behov uppmanar opinionsnämndens kansli anmälaren att komplettera anmälan. Om anmälaren kan specificera den artikel eller det inslag som anmälan gäller, men det är oskäligt svårt för anmälaren att tillställa nämnden artikeln/inslaget, kan nämnden kräva att massmediet tillställer nämnden artikeln/inslaget.

11 § Anmälningar som inte tas upp till behandling

Opinionsnämnden och ordförande tar inte utan särskilda skäl upp sådana ärenden som har publicerats för mer än tre månader sedan.
En anmälan som görs anonymt eller som inte gäller ett massmedium som förbundit sig till detta basavtal tas inte upp till behandling.

Om en rättegång pågår i samma ärende eller om anmälaren uppenbart söker ett beslut av opinionsnämnden för en rättegång tas ärendet inte upp till behandling eller också avbryts eller avslutas behandlingen.

Ordförande kan enligt egen prövning avsluta behandlingen av en anmälan om den är uppenbart ogrundad eller om den också efter begäran om komplettering förblir väsentligt bristfällig.

Om villkoren i nämndens arbetsordning uppfylls kan ordförande låta bli att ta upp även andra ärenden eller avsluta behandlingen av dem, om inte anmälan behöver behandlas för att precisera tolkningen av Journalistreglerna.

12 § Jäv

Ordförande eller en medlem av opinionsnämnden är jävig att behandla ett ärende där han/hon själv är part eller där han/hon står i så nära relation till en part att det kan påverka hans/hennes oavhängighet. Beaktas ska även faktorer som kan inverka på föreställningarna om opinionsnämndens opartiskhet.

Vad som här har sagts om medlem gäller också opinionsnämndens beredare.
Tvister gällande medlems eller beredares jäv avgörs av opinionsnämndens ordförande.


Vice ordförandena avgör tvister gällande ordförandes jäv genom majoritetsbeslut.

För att säkerställa beslutsförmågan ska opinionsnämnden se till att det finns tillräckligt många ojäviga medlemmar för varje anmälan. Om nämnden inte kan sammanträda så att den är beslutför utser understödsföreningen tillfälliga medlemmar, vid behov också en tillfällig ordförande, för att behandla en enskild anmälan.

13 § Ordförandes uppgifter

Ordförande lägger fram anmälningarnas beslutsförslag för opinionsnämnden för avgörande.
Ordförande kan enligt eget övervägande avgöra ärenden som är av ringa principiell betydelse och som helt klart leder till friande beslut.

Opinionsnämnden ska informeras om ordförandes friande beslut och beslut om att inte ta upp en anmälan till behandling eller avsluta behandlingen. Om nämnden inte är nöjd med ordförandes beslut kan den på initiativ av en medlem genom majoritetsbeslut ta upp en anmälan för avgörande. Initiativet ska tas inom 3 månader från delfåendet av ordförandes beslut.

Om ordförande har förhinder sköter vice ordförande hans/hennes uppgifter, med undantag för avgöranden som gäller anmälningar.

14 § Beredarnas uppgifter

Beredarna anskaffar nödvändiga utredningar för behandlingen och ger förslag om beslut och avgöranden till ordförande. Beredarnas förslag jämte motivering tillställs nämnden för kännedom innan beslut fattas.

Beredarnas eventuella avvikande åsikter framgår av beredningen och av beslutsprotokollen, där de ska införas.

Beredarna deltar inte i beslutsfattandet, men de har yttranderätt på opinionsnämndens möten.

15 § Behandlingens och handlingarnas offentlighet

Opinionsnämndens sammanträden är inte offentliga, om inte opinionsnämnden i något fall beslutar annorlunda.

Var och en har rätt att ta del av handlingar som innehas av opinionsnämnden. Opinionsnämndens ordförande kan dock antingen på eget eller på sakägarens initiativ besluta att vissa handlingar eller delar därav ska vara hemliga, exempelvis för att de innehåller känslig information rörande en persons hälsotillstånd.

16 § Opinionsnämndens beslutförhet

Opinionsnämnden är beslutför då ordförande eller någondera av vice ordförandena och minst sju andra medlemmar är närvarande. Vid behov kan presidiet besluta att ordna ett sammanträde på distans.

17 § Begäran om ändring av nämndens beslut

Man kan begära ändring av opinionsnämndens beslut, utom om ett beslut bygger på uppenbart felaktig information, då opinionsnämnden på eget initiativ eller utifrån en sakägares motiverade begäran om ändring kan behandla ärendet på nytt.

18 § Begäran om ändring av ordförandes friande beslut

Anmälaren kan hos opinionsnämnden begära ändring av friande beslut som ordförande har fattat. En motiverad begäran om ändring ska lämnas till opinionsnämndens kansli inom två veckor från det att ordförandes beslut har delgivits anmälaren.

19 § Ny behandling av anmälningar som inte tagits upp

En anmälan kan tas upp till ny behandling om ett beslut att inte ta upp anmälan eller avsluta behandlingen av den bygger på uppenbart felaktig eller väsentligt bristfällig information.

 

Vice ordförandena avgör begäran om ny behandling. Ordförande och den beredare som berett det ursprungliga förslaget för ordförande är jäviga. Begäran ska lämnas in till opinionsnämndens kansli inom två veckor från det att beslutet har skickats.

20 § Omröstningar

Om enhällighet inte kan nås fattar opinionsnämnden beslut genom öppen omröstning. Avvikande förslag behöver inte understödas. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst.
Om så begärs ska valet förrättas med slutna sedlar. Lotten avgör om rösterna faller jämnt.

21 § Beslut

I opinionsnämndens beslut ska göras en anteckning om omröstning och dess resultat med namn. De som blir i minoritet har möjlighet att anföra sin avvikande åsikt med korta motiveringar i beslutet. Detta bör meddelas ordförande omedelbart efter omröstningen.
Opinionsnämndens beslut undertecknas av opinionsnämndens ordförande eller vice ordförande tillsammans med beredaren. Ordförandes beslut undertecknas av ordförande tillsammans med beredaren.

22 § Protokollt

Vid opinionsnämndens sammanträden ska föras protokoll, där det ska framgå vem som var närvarande, vilka ärenden som behandlades, vilka beslut som fattades samt resultaten med namn i omröstningar som gäller beslut.

Protokoll ska föras över ordförandes beslut att ta upp eller inte ta upp anmälningar till behandling. Av protokollet ska framgå vem som var föredragande, vilka ärenden som behandlades, vilka beslut som fattades samt den föredragandes eventuella avvikande åsikter.

Opinionsnämndens ekonomi

23 § Opinionsnämndens ekonomi

För finansieringen av opinionsnämndens verksamhet och det övriga stödet till den svarar Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier i enlighet med sina stadgar.
Understödsföreningen fastställer årligen en budget. Ordförande kan efter att ha hört opinionsnämnden göra förslag till budgeten.

Samfunden erlägger sin andel av opinionsnämndens kostnader i form av årsavgifter som fastställs av understödsföreningen.

Understödsföreningen kan ta emot statsbidrag och med styrelsens samtycke även donationer och testamenten till stöd för opinionsnämndens verksamhet.

24 § Arvoden och omkostnader

Samfunden svarar direkt för arvoden och omkostnader för de medlemmar de har utsett till understödsföreningen.

Om övriga arvoden och omkostnader beslutar understödsföreningen.

25 § Funktionärer

Om anställning av beredare och övriga funktionärer i opinionsnämnden beslutar understödsföreningen på förslag av opinionsnämndens ordförande. Om valet av ordförande stadgas separat i 7 § i detta avtal.

26 § Verksamhetsberättelse

Opinionsnämnden ska varje år göra upp en berättelse om sin verksamhet. Den ska avges till understödsföreningen före dess årsmöte.ä.

Bestämmelser till avtalet

27 § Anslutning till avtalet

Till detta avtal kan ansluta sig samfund eller massmedier som är verksamma inom mediebranschen och som enhälligt godkänns av understödsföreningen.

Då understödsföreningen godkänner en anslutning till avtalet ska den besluta om den årsavgift som nämns i 23 § och dess storlek.

Samfund eller massmedier som har anslutit sig till avtalet har rätt att i sin publikationsverksamhet använda en symbol som tillkännager detta.

28 § Avtalets bindningsgrad

Ett samfund som har anslutit sig till avtalet förbinder sig att självt följa detta avtal och att med alla medel det har till sitt förfogande arbeta för att dess medlemmar och anställda följer Journalistreglerna och dess bilagor samt i övrigt verkar på det sätt som avtalet syftar till.

29 § Uppsägning av avtalet

Ett samfund som har anslutit sig till detta avtal kan säga upp det genom att skriftligen anmäla om utträde till understödsföreningen. Uppsägningen träder i kraft ett år efter anmälan.
Ett samfund som utträder är skyldigt att erlägga sin årsavgift fram till utträdesdagen.
Understödsföreningen beslutar om uteslutning av ett samfund som har brutit mot avtalet eller försummat att betala sin årsavgift. Beslutet fattas genom majoritetsbeslut.

30 § Ändring av avtalet

Detta avtal kan endast ändras genom enhälligt beslut av understödsföreningen.

Bestämmelser om ikraftträdande

31 § Avtalets ikraftträdande

Detta avtal har enhälligt godkänts på understödsföreningens sammanträde 15.9.2020 och ersätter det tidigare basavtalet, som godkändes 19.5.2015.