Jusanek

Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier

Opinionsnämnden för massmedier är ett oberoende organ för självreglering som grundades 1968 av journalister och förläggare. De samfund och separata medlemmar som undertecknat basavtalet har förbundit sig att följa Journalistreglerna.

För organiseringen och finansieringen av Opinionsnämndens verksamhet och det övriga stödet till den svarar Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier, Jusanek, i enlighet med sina stadgar. Jusaneks och ONM:s verksamhet finansieras huvudsakligen av föreningens medlemssamfund. Medlemssamfunden erlägger sin andel av Opinionsnämndens kostnader i form av årsavgifter som fastställs av understödsföreningen. Justitieministeriets statsunderstöd har utgjort en knapp tredjedel av budgeten.

JOURNALISTREGLERNA, OPINIONSNÄMNDENS MEDLEMMAR

Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier uppdaterar Journalistreglerna och väljer representanterna för medierna till nämnden utgående från de förslag som lagts fram på höstmötet. Opinionsnämnden väljer representanterna för allmänheten genom ett öppet ansökningsförfarande. Jusanek väljer ordförande för Opinionsnämnden genom ett öppet ansökningsförfarande och genom enhälligt beslut för fem år i taget. Jusanek väljer också genom enhälligt beslut mediernas så kallade separata medlemmar som förbinder sig till ONM:s självreglering.

Styrelseordförande för Understödsföreningen för ONM 2022 är Journalistförbundets ordförande Hanne Aho, vice ordförande är chefen för journalistisk standard och etik på Yle Timo Huovinen och styrelsemedlem är Medieförbundets branschdirektör Mikko Hoikka.