SÅ GÖRS EN ANMÄLAN

GÖR ANMÄLAN NOGGRANT, SÅ KAN DEN TAS UPP TILL BEHANDLING. LÄS ANVISNINGARNA INNAN DU BÖRJAR GÖRA ANMÄLAN.

01

Anmälan mottas av ONM i princip via ett elektroniskt formulär så att all relevant information görs tillgänglig för rådet på en gång. Under exceptionella omständigheter kan du skicka ett klagomål via e-post eller telefon.

02

Vem som helst kan göra en anmälan till Opinionsnämnden för massmedier om brott mot god journalistisk sed. Behandlingen är snabb, opartisk och gratis. Observera dock följande innan du gör anmälan, annars kan den inte tas upp till behandling:
Rekommenderad längd på anmälan är maximalt 1–3 sidor text. 

03

Opinionsnämnden godkänner inte överlånga anmälningar och kan kräva att anmälaren förkortar sin text. En bra anmälan förklarar koncist på vilket sätt anmälaren anser att artikeln/inslaget bryter mot Journalistreglerna.

  • Anmäl inte genast. Om du till exempel vill anmäla ett sakfel måste du först kontakta det berörda mediet och be att felen korrigeras. Bifoga din korrespondens med mediet.
  • Anmäl ändå i tid. Opinionsnämnden tar inte upp anmälan till behandling om det har gått mer än tre månader sedan artikeln/inslaget publicerades. Detta gäller också material på nätet.
  • Kontrollera att mediet omfattas av ONM:s självreglering. En lista på medier som har förbundit sig att följa Journalistreglerna finns här.
  • Anmäl inte till exempel innehållet i reklamer/annonser eller vilken tid på dygnet de visas. Sådana frågor behandlas av Reklametiska rådet. Om det däremot handlar om smygreklam, alltså att en annons enligt dig inte kan urskiljas från det journalistiska innehållet, går det bra att göra en anmälan till ONM.
  • Anmäl inte åsikter. Opinionsnämnden behandlar inte anmälan om du bara är av annan åsikt än skribenten eller den som yttrar sig.
  • Skaffa ett skriftligt medgivande av den person eller instans å vars vägnar du gör anmälan. Du kan inte göra en anmälan om att någons skydd för privatlivet har kränkts eller att någon har fått negativ publicitet utan den personens tillstånd.
  • Bifoga en kopia av hela artikeln. Kom ihåg att det inte räcker med en webbartikel om din anmälan gäller en tryckt tidning. Om anmälan gäller ett radio- eller tv-program ska du skicka en länk eller exakta uppgifter om sändningstid och vilken kanal det gäller. ONM tar vanligtvis inte på eget initiativ till behandling de versioner av en artikel som inte uttryckligen nämns i klagomålet.
  • Anmälaren måste förbinda sig till att inte söka beslut av ONM i syfte att använda det vid en rättegång.
  • Var inte anonym. Anmälan gallras bort om namn- eller kontaktuppgifterna är bristfälliga. Anmälan kan göras av en privatperson, myndighet eller ett samfund. Den som gör en anmälan till exempel å en förenings vägnar måste ha skriftligt tillstånd till det av föreningen. Anmälarens namn publiceras inte på Opinionsnämndens webbplats, men det hemlighålls inte, så mediet som berörs av anmälan får veta anmälarens namn. Om det är fråga om känsligt material kan ordföranden begränsa anmälningsmaterialets och anmälarens offentlighet. Läs mer om behandling av personuppgifter i ONM här.
  • Innan du gör din anmälan, kontrollera i Journalistreglerna vilken eller vilka punkter som du anser att mediet har brutit mot. Försök vara så exakt och noggrann som möjligt. Opinionsnämnden får många anmälningar där man bara hänvisar till ”sanningsenlig informationsförmedling” eller punkt 8 i Journalistreglerna. Det är sällan tillräcklig motivering för en anmälan.

Om anmälan inte har gjorts på rätt sätt kan den inte tas upp till behandling. Varje månad gallrar vi bort anmälningar som har lämnats in för tidigt, för sent eller som saknar kontaktuppgifter eller nödvändiga bilagor.

Opinionsnämnden kan också av andra skäl besluta att inte ta upp en anmälan till behandling. Ungefär en femtedel av alla anmälningar behandlas i Opinionsnämnden. Här kan du läsa mera om skälen till att en anmälan gallras bort (på finska).

Anmälaren får ett svar på sin anmälan också i de fall då nämnden har beslutat att inte ta upp den till behandling.

Opinionsnämnden kan också ge utlåtanden om begränsning av yttrandefriheten. Det är dock inte fråga om begränsning av yttrandefriheten om din insändare eller kommentar inte har publicerats. Medierna har rätt att välja vilka insändare de publicerar.

Om din anmälan gäller ett mediums agerande är det i allmänhet fråga om brott mot god journalistisk sed och inte begränsning av yttrandefriheten. Opinionsnämnden har tidigare gett utlåtanden om begränsning av yttrandefriheten, bland annat i fråga om företags, myndigheters och statsministerns agerande (på finska).

Anmälningar om begränsning av yttrandefriheten kan antingen göras med samma blankett som anmälningar om brott mot god journalistisk sed eller per e-post.