6878/SL/18

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 15.5.2018

Kantelu kohdistuu Kouvolan Sanomien juttuun, joka on julkaistu verkossa 18.2.2018 otsikolla Uutisen takaa: Villien ja sairaiden kissojen hoito jakaa Kouvolassa eläinsuojelijat kahteen leiriin — Katso videolta leikatun kissan hoitoyritystä ja printtilehdessä 18.2.2018 otsikolla Rääkkäyksen on päätyttävä.

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/860013c4-622e-40eb-9404-30b58511a3a0

Kantelun on laatinut Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja yhdistyksen nimissä. Kantelun tekemiselle on yhdistyksen hallituksen suostumus.

Kantelun mukaan juttu perustuu nimettömänä pysyttelevien henkilöiden kuvitteellisiin kertomuksiin, joita Kouvolan Sanomat ei ole tarkistanut. Kantelussa epäillään, että juttuun haastatellut henkilöt eivät ole käyneet tutustumassa kotihoidossa oleviin kissoihin, ja että he eivät ole päteviä arvioimaan asiaa. Kantelun mukaan lehti ei ole tarkistanut juttunsa tietoja kissojen kotihoitajilta itseltään.

Kantelun mukaan Kouvolan Sanomia on pyydetty oikaisemaan juttuaan. Kantelun mukaan jutussa väitetään, että vain yksi kahdestakymmenestä kotihoidossa olleesta kissasta kesyyntyisi. Kantelun mukaan väitetty suhde on väärä ja yhdistyksellä on paljon todisteita siitä, että kotihoidossa olleet vaikeatkin kissat ovat kesyyntyneet ja niille on löytynyt koti. Kanteluun on liitetty yhdistyksen hallituksen jäsenten ja lehden päätoimittajan välillä käytyä kirjeenvaihtoa.

Kantelussa ei mainita Journalistin ohjeiden kohtaa 21, mutta siinä väitetään, että kissojen kotihoitajat joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen ilman samanaikaista kuulemista. Kantelu on kuitenkin tehty yhdistyksen eikä kissojen kotihoitoa tekevien henkilöiden puolesta, joten kantelua ei käsitellä samanaikaisen kuulemisen näkökulmasta. 

Kantelun mukaan Kouvolan Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11, 12 ja 14. Kantelun on tulkittu koskevan lisäksi Journalistin ohjeiden kohtaa 20.

Päätoimittajan vastaus 2.8.2018

Kouvolan Sanomien päätoimittaja Petri Karjalaisen mukaan juttua varten oli haastateltu useita yhdistyksen entisiä ja nykyisiä jäseniä sekä työntekijöitä. Lisäksi lehti haastatteli viranhaltijoita ja tutkijaa. Jutun yhtenä pääasiallisena lähteenä käytettiin yhdistyksestä tehtyä eläinsuojeluilmoitusta, jonka Kouvolan Sanomat oli saanut haltuunsa. Eläinsuojeluilmoituksen tekijät olivat yhdistyksen jäseniä ja työntekijöitä. 

Päätoimittajan mukaan jutulla on yhteiskunnallista merkitystä. Kouvolan kaupunki ostaa lakisääteisiä talteenottopalveluita kantelun tehneeltä yhdistykseltä. Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena oleva uutisanalyysi oli jatkoa Kouvolan Sanomien 1.2.2018 julkaisemalle uutiselle, jossa kerrottiin kaupungin antaneen yhdistykselle kirjallisen huomautuksen sopimusrikkeestä.

 

Päätoimittajan mukaan jutussa avattiin yhdistyksen sisäistä kiistaa ja haastatelluille annettiin mahdollisuus esiintyä nimettöminä, koska haastatellut eivät halunneet mahdollisten henkilöristiriitojen takia nimiään julki. Päätoimittajan mukaan yhdistyksen sisällä oli erimielisyyttä toimintatavoista, minkä eläinsuojeluilmoituksen tekeminenkin osoittaa.

Päätoimittajan mukaan Kouvolan Sanomilta ei ole pyydetty oikaisua. Päätoimittajan mukaan kummassakaan kantelun liitteenä olevassa viestissä ei osoiteta täsmällisesti, että jokin jutun tieto olisi virheellinen eikä kummassakaan pyydetä lehdeltä oikaisua. Päätoimittajan mukaan viestit ovat palautteita, joihin päätoimittaja on vastannut ja tarjonnut toisessa vastauksessa eläinsuojeluyhdistyksen silloiselle varapuheenjohtajalle (nykyinen pj.) mahdollisuutta kertoa oma kantansa mielipidekirjoituksessa. 

 

Päätoimittajan mukaan lisäksi yhdistyksen edustaja on soittanut lehteen, mutta ei osoittanut täsmällisesti virheitä, vaan keskittyi lähinnä haukkumaan juttua ja tivaamaan tietoa jutun lähteistä. Näitä hänelle ei lähdesuojaan vedoten annettu. Päätoimittajan mukaan soittajalle tarjottiin mahdollisuutta vastata jutussa esitettyyn kritiikkiin mielipidepalstalla. 

 

Päätoimittajan mukaan Kouvolan Sanomille ei ole toimitettu vastinetta. Yksi yhdistyksen jäsen on kirjoittanut asiaa sivuavan mielipidekirjoituksen, joka on julkaistu 3.3.2018.

Päätoimittaja on liittänyt kanteluunsa myös jutun tehneen toimittajan selvityksen. Toimittajan mukaan

hän on puhunut haastateltaviensa kanssa lukuisia kertoja puhelimessa, ja valtaosaa heistä hän kertoo tavanneensa myös kasvotusten. Toimittaja kertoo myös haastatelleensa alan asiantuntijoita ja käyttäneensä laajaa kirjallista tausta-aineistoa. Toimittajan mukaan on ainoastaan kantelun tekijöiden omaa päätelmää, ettei haastateltavien joukossa olisi myös kotihoitajia.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 14: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 

Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kouvolan Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että paikallisesta eläinsuojeluyhdistyksestä oli tehty eläinsuojeluilmoitus. Jutussa nimeämättömät lähteet kritisoivat sitä, että yhdistys lähettää kissoja kotihoitoon niiden lopettamisen sijaan.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä sitaatissa, jossa haastateltava kysyy ”onko se sen väärti, että hoidat 20 kissaa ja saat niistä yhden normaaliksi”. Neuvosto toteaa, että haastateltava kertoo näkemyksensä hoidon tehottomuudesta ja käyttää numeroita ainoastaan kuvaannollisessa mielessä.

Neuvosto toteaa, että lehti perustelee jutussaan uskottavasti, miksi sillä on ollut tarve käyttää nimettömiä lähteitä. Lehti on käyttänyt lähteitä monipuolisesti, suhtautunut niihin kriittisesti ja tarkistanut tietonsa useista lähteistä. Jutusta käy selvästi ilmi, milloin siinä esitetyt väitteet ovat haastateltavien näkemyksiä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kouvolan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Kaisa Ylhäinen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.