6640/PL/17

Langettava

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa oleva pariskunta joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen ja jossa kerrottiin, että heistä oli tehty rikosilmoitus. Lehti ei kuullut pariskuntaa samassa yhteydessä eikä jälkikäteen eikä seurannut rikosilmoituksen etenemistä loppuun saakka. 

Kantelu 20.7.2017 & 13.8.2017

Kantelu kohdistuu Laukaa-Konnevesi-lehden printtiversiossaan 13.7.2017 julkaisemaan juttuun Onneton koiratapaus, jossa kerrotaan, että koira tappoi naapurin koiran. Jutussa on haastateltu kantelijan naapureita, jotka olivat menettäneet koiransa ja kerrotaan, että kantelijasta oli tehty rikosilmoitus.

 

Kantelijaa ei kuultu jutussa. Kantelu on tehty kahdessa osassa 20.7. ja 13.8.2017. Kantelussa viitataan Journalistin ohjeiden kohtiin 21 ja 22. Käsittelyvaiheessa päätoimittajalle on annettu mahdollisuus täydentää vastaustaan kohtien 25 ja 35 näkökulmasta, ja hän on tehnyt sen 13.6.2018. 

Kantelun mukaan jutussa on selkeitä asiavirheitä, eikä toimittaja ole tarkistanut asiaa kantelijalta tai hänen puolisoltaan. Kantelun mukaan toimittaja asettaa itsensä tuomarin asemaan.

Kantelija kirjoittaa muun muassa, että ”poliisin ja lakimiehen mukaan emme ole rikosoikeudellisessa vastuussa tapahtuneesta, koska se tapahtui meidän kotiovellamme. Naapurin koira oli tulossa meille sisään isännän jalkojen välistä ilman hihnaa.”

”Toimittaja väittää itse kirjoittaneensa jutun. Tästä syystä vaadimme häntä itse korjaamaan virheensä kirjoittamalla nyt myös meidän totuutemme. Tästä hän kieltäytyi ehdottomasti. Meidän pitäisi itse kirjoittaa vastine. Se nyt vaan ei ole tasa-arvoista, että toinen uutinen kirjoitetaan ja toinen ei!”

Kantelun mukaan Laukaa-Konnevesi on luottanut toisen osapuolen kertomukseen, jossa on paljon virheellistä tietoa ja vähättelyä. ”Kun yritimme näitä asioita oikaista, asia olikin naapuririitojen setvimistä, eikä kuulu lehtien palstoille! Kävimme asiasta toimistolla neuvottelemassa. Ensin ilmoitinkin, että emme kirjoita vastinetta, mutta tulinkin sitten myöhemmin toisiin ajatuksiin. Kirjoitin vastineen, mutta siitä löytyi aina vikaa (ei voi julkaista). Lähetin monta versiota, mutta päätös oli ilmeisesti tehty; ei julkaisua”, kantelija kirjoittaa.

Päätoimittajan vastaus 23.4.2018 & 13.6.2018

Laukaa-Konneveden päätoimittaja Arja Korpelan mukaan kantelija kävi puolisonsa kanssa päätoimittajan puheilla heti, kun kantelun kohteena oleva juttu oli julkaistu. Kantelijalle tarjottiin oikaisua lehden seuraavaan numeroon, mutta kantelija ei halunnut oikaisua eikä nimennyt jutusta virheitä.

Päätoimittaja kertoo ehdottaneensa tämän jälkeen vastineen kirjoittamista seuraavaan lehteen, mistä kantelija ja tämän puoliso tuolloin kieltäytyivät.

Kantelija otti kuitenkin uudelleen yhteyttä sähköpostitse, ja lopulta hän puolisonsa kanssa laati vastineen, jonka päätoimittaja lupasi julkaista, kunhan tekstistä poistetaan viimeinen kappale, joka koski naapurusten välisiä riitoja. Niitä ei kantelun kohteena olevassa jutussa mainittu, ja kantelijan riitoja kuvaileva teksti oli sen tyylistä, että sitä ei olisi voinut lehdessä päätoimittajan mukaan julkaista.

Muilta osin vastine viittasi päätoimittajan mukaan väljästi uutiseen ja olisi ollut julkaistavissa, mikä kantelijalle ilmoitettiin. Noin viikon kuluttua kantelijalta tuli uusi vastine, jonka lehti jälleen lupasi julkaista, kunhan viimeinen kappale poistetaan tai muotoillaan toisin. Se koski jälleen naapuririitoja. 

Päätoimittajan mukaan kantelijalle ei sopinut ehdotus, että vastine julkaistaan siltä osin kuin se koskee kyseistä uutista ja naapuririitoja koskeva osuus jätettäisiin pois. Päätoimittajan mukaan kantelija ei antanut lupaa julkaista vastinetta muilta osin.

Kantelija ja hänen puolisonsa halusivat myös allekirjoittaa vastineensa pelkillä etunimillä. Siihenkin lehti olisi suostunut, jotta vastine olisi saatu julkaistua – vaikkakin pelkkien etunimien käyttö olisi päätoimittajan mukaan vaikuttanut oudolta, kun toinen osapuoli uutisessa esiintyi omalla nimellään. Kantelijalle kerrottiin myös, että asiasta voidaan tehdä jatkouutinen poliisi- tai käräjäuutisen muodossa.

Päätoimittajan mukaan asia jäi sen varaan, että lehti tekee seuraavan uutisen siinä vaiheessa, kun joko koiran tappaminen tai naapuririidat mahdollisesti etenevät käräjille ja niistä annetaan tuomiot. Näin ei käynyt, mitä ei enää katsottu tarpeelliseksi uutisoida. Lokakuussa kantelija ilmoitti, että asia ei etene viranomaisissa – ei kummankaan osapuolen osalta.

Päätoimittaja katsoo, että Journalistin ohjeiden kohdan 25 mukaisesti kantelijan kanssa on useampaan otteeseen yritetty neuvotella vastineen sisällöstä ja ehdotettu, että olennainen osa julkaistaan sellaisenaan, hänen kirjoittamassaan muodossa. Journalistin ohjeiden kohdan 35 mukaisesti asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattu loppuun asti.

Päätoimittaja on liittänyt vastaukseensa kantelijan kanssa käytyä kirjeenvaihtoa.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

JO 35: Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Laukaa-Konnevesi julkaisi printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että kantelijan koira oli tappanut toisen koiran. Jutussa koiransa menettänyt pariskunta kertoi tehneensä asiasta rikosilmoituksen ja kritisoi kantelijan ja hänen puolisonsa toimintaa laajasti. Kantelijaa tai hänen puolisoaan ei haastateltu juttuun.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija ja hänen puolisonsa olivat tunnistettavissa jutusta. He joutuivat siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen, joten heitä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti. Tämä olisi kantelijankin mielestä ollut korjattavissa asianmukaisella jälkikäteisellä kuulemisella.

Päätoimittaja pyrki neuvottelemaan oman kannanoton sisällöstä kantelijan kanssa Journalistin ohjeiden mukaisesti, mutta yksimielisyyteen julkaisukelpoisesta tekstistä ei päästy. Neuvosto toteaa, että kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että oman kannanoton olennainen asiasisältö olisi pitänyt julkaista lehdessä jossain muodossa.

Neuvosto muistuttaa, että jälkikäteinen kuuleminen voidaan toteuttaa myös toimituksen laatimana jatkojuttuna. Tässä tapauksessa lehden olisi pitänyt julkaista yksi tai useampia jatkojuttuja myös siksi, että kantelun kohteena olevan jutun kärkenä oli kantelijaan ja hänen puolisoonsa kohdistunut rikosilmoitus. Journalistin ohjeiden mukaan tiedotusvälineen on tällaisissa tapauksissa seurattava asiaa loppuun saakka.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Laukaa-Konnevesi on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 21, 22, 25 ja 35 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Taina Tukia, Nina Stenros ja Johanna Vehkoo.