7946/YLE/22

Vapauttava

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Kantelu 23.1.2022

Kantelu kohdistuu Ylen 11.1.2022 julkaisemaan nettijuttuun Rovaniemen kaupungin taloushallinnon ulko-ovi on käynyt tiuhaan sekä saman aiheen käsittelyyn Ylen alueellisissa radiouutisissa 7.1.2022 ja alueellisissa tv-uutisissa 11.1.2022.

Jutuissa kerrottiin Rovaniemen kaupungin taloushallinnossa työskennelleiden kantelijan ja toisen henkilön irtisanoutuneen kaupungin palveluksesta sen jälkeen, kun kaupungin sijoitusepäselvyydet tulivat julki. Kantelijan mukaan hänellä ei ole mitään tekemistä näiden sijoitusepäselvyyksien kanssa, joten hänen nimensä mainitseminen kyseisen aiheen yhteydessä loukkaa ja antaa suurelle yleisölle kuvan, että kantelija olisi tavalla tai toisella sotkeutunut sijoitusepäselvyyksiin. Kantelija katsoo, että hänen mainettaan työntekijänä on tahrattu sellaisella perusteella, joka ei koske häntä mitenkään. Kantelija kertoo irtisanoutuneensa kaupungin palveluksesta ihan muista syistä, joista hän on kertonut Ylelle lähettämässään oikaisuvaatimukseksi otsikoimassaan viestissä. Viestissään kantelija viittasi myös vastineoikeuteen.

Yle teki oikaisun, jossa kerrottiin, että todellisuudessa kaupunki tiedotti sijoitusepäselvyyksistä vasta kuukausia sen jälkeen, kun kantelija ja toinen jutuissa mainittu henkilö olivat irtisanoutuneet. Kantelun mukaan virheen korjaus ei ole riittävä, sillä siinä ei kerrota kantelijan Ylelle ilmoittamaa irtisanoutumisensa syytä.

Päätoimittajan vastaus 24.2.2022

Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen toteaa, että jutuissa kerrottiin alkujaan, että kaksi henkilöä olisi irtisanoutunut kesällä 2020 sen jälkeen, kun kaupungin sijoitusepäselvyydet tulivat julki. Todellisuudessa henkilöt irtisanoutuivat kyllä tuolloin kesällä, mutta kaupunki tiedotti asiasta julkisesti vasta marraskuussa 2020. Kun virhe havaittiin, se korjattiin viipymättä seuraavan päivän alueellisessa tv- ja radiouutislähetyksessä sekä alkuperäisessä verkkojutussa. Virheen korjaamisen alleviivaamiseksi siitä tehtiin vielä erillinen oikaisuartikkeli.

Alueellisia tv-uutislähetyksiä on päivässä kaksi ja oikaisu meni näistä jälkimmäisessä eli pidemmässä, koska sillä on enemmän katsojia. Näin virheen korjaus saavutti päätoimittajan mukaan laajemman yleisön. Tämän lisäksi virhe on korjattu alueellisessa radiouutislähetyksessä.

Päätoimittajan mukaan kantelija on ollut jutuissa mainitussa organisaatiossa sen verran korkeassa asemassa, että hänen mainitsemisensa nimeltä erikseen uutisessa on ollut oikeutettua. Samanaikaista kuulemista ei ole pidetty välttämättömänä, sillä jutuissa nimeltä mainitut henkilöt eivät joudu erittäin kielteiseen julkisuuteen. Jutuissa ei ole alunperinkään käyty tarkemmin läpi heidän kohdaltaan työsuhteen päättymisen syitä, vaan heidän kerrotaan vain yleisesti irtisanoutuneen.

Päätoimittajan mukaan uutisoinnin aihetta eli irtisanoutumisten tavallista suurempaa määrää käsitellään jutuissa yleisellä tasolla. Juttu pyrkii selvittämään sitä, miten organisaatio selviää laajoista henkilöstömuutoksista. Aihepiirin käsittely on kantelijan osalta siis Journalistin ohjeiden 24. kohdan mukaista tavanomaista keskustelua asiasta, eikä tämä oikeuta samanaikaiseen kuulemiseen. Aihepiirin yleisyyttä on korostettu hakemalla kommentit Rovaniemen kaupungin henkilöstöjohtajalta.

Päätoimittajan mukaan talousasioihin viitattiin, koska ne kertovat yleisesti organisaation silloisista myllerryksistä samoin kuin maininta samana vuonna aloittaneesta uudesta kaupunginjohtajasta. Kokonaisuudessaan nämä kaikki muutokset kuvaavat sitä, millaisessa tilanteessa uusia työntekijöitä kaipaava organisaatio on.

Päätoimittajan mukaan jutuissa ei ole missään vaiheessa väitetty kenenkään irtisanoutuneen sijoitusepäselvyyksien takia. Hänen mukaansa on toki mahdollista ajatella, että tilanne on aiheuttanut organisaatiolle jonkinlaista mainehaittaa, eikä se siksi ole enää houkuttavin työpaikka. Tällainenkaan tulkinta ei päätoimittajan mukaan silti aseta nimeltä mainittuja henkilöitä alttiiksi erittäin kielteiselle julkisuudelle. Missään vaiheessa jutuissa ei ole väitetty, että irtisanoutuneet olisivat syyllistyneet mihinkään tai olleet osallisina sijoitusepäselvyyksien syntyyn. Yksittäisten työntekijöiden irtisanoutumisen perusteita ei ole spekuloitu, eikä niissä päätoimittajan mukaan siksi ole ollut myöskään korjattavaa.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Yle käsitteli nettijutussaan sekä Lapin alueellisissa radion ja tv:n uutislähetyksissä suurta henkilöstön vaihtuvuutta Rovaniemen kaupungin talous- ja rahoituspalvelut -yksikössä. Jutuissa väitettiin, että kantelija ja toinen henkilö olivat irtisanoutuneet kaupungin palveluksesta sen jälkeen, kun kaupungin sijoitusepäselvyydet tulivat julki. Yle korjasi juttuaan kaikissa välineissä kertomalla, että kaupunki tiedotti sijoitusepäselvyyksistä vasta kuukausia irtisanoutumisten jälkeen.

Kantelija on kertonut, että hän ei ole valmistellut sijoituspäätöksiä vaan on pyynnöstä selvittänyt kaupunginhallitukselle tehtyihin sijoituksiin liittyviä toimenpidevaihtoehtoja. Hän on myös irtisanoutumisensa jälkeen kommentoinut julkisuudessa kaupungin sijoitustoimintaa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vaikka sijoitusepäselvyyksistä ja kantelijan irtisanoutumisesta samassa yhteydessä kertominen jätti tilaa kielteisille tulkinnoille, se ei asettanut häntä niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Anssi Marttinen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Farhia Omer, Alma Onali, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Tuomo Törmänen.