7687/UL/21

Langettava

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Kantelu 20.4.2021

Kantelu kohdistuu Kalevan 19.4.2021 julkaisemiin printti- ja verkkojuttuihin, jotka kertoivat erään luontaistuotteen käytöstä. Juttu ilmestyi painetussa lehdessä otsikolla ”Esa Keskisen suolistosairaus parani ravinnolla” ja verkossa otsikolla ’”Entinen ammattikiekkoilija Esa Keskinen kärsi vuosia kroonisesta suolistosairaudesta, kunnes isä antoi kallisarvoisen vinkin – ”On ihme, että olen tolpillani”’.

Artikkelin alussa kuvataan entisen jääkiekkoilijan vakavaa sairautta ja kuinka mies on päätynyt radikaaliin leikkaushoitoon. Ennen leikkaushoitoa mies on kuitenkin juonut luontaistuotetta kuusi päivää, minkä jälkeen miehen wc-käynnit ovat loppuneet kuin seinään. Edellä mainittu kohta on erikseen korostettu tekstissä. Edelleen kirjoitetaan, että miehen suolen on myöhemmin todettu olevan täysin puhdas ja että juoman taustoja on tutkittu runsaasti.

Kantelun mukaan juttu yhdistää täysin kritiikittömästi vakavan sairauden lähes ihmeenomaisen paranemisen luontaistuotteen nauttimiseen. Artikkelissa mainittua klinikkaa ja sen lääkäriä ei voida pitää riittävänä, objektiivisena, tutkimustietoon perustavana näkemyksenä luontaistuotteen tehosta. Sen sijaan jutussa mainittu Tampereen yliopistollisen sairaalan gastroenterologian lääkäri

olisi voinut tuoda esille tutkimusperusteisen näkemyksen asiasta, mutta häneltä saadut sitaatit eivät käsittele juomaa lainkaan, vaan yleisemmin haavaista paksusuolentulehdusta sairautena.

Kantelun mukaan jutun ohessa julkaistussa tekstissä kerrotaan kritiikittömästi, kuinka tuotteen kehittäjä on joutunut myrskyn silmään, kun julkisuuteen oli alkanut tulla tietoja ihmisten kokemista terveyshyödyistä. Lisäksi kerrotaan, kuinka kehittäjä on joutunut selättämään jokaisen viranomaistahon, ikään kuin tuote olisi siten käyttötarkoituksessaan toimiva. Kantelun mukaan tekstissä verrataan luontaistuotteen terveyshyötyjä kalsiumin terveyshyötyihin, jotka ovat kuitenkin laajalti tunnustettuja toisin kuin kyseisen luontaistuotteen.

Artikkelin tunnettu mieshenkilö esiintyy artikkelin suuressa kuvassa luontaistuotteen valmistajan logolla varustetussa T-paidassa. Mies esiintyy myös tuotetta valmistavan yrityksen internet-sivuilla markkinointitarkoituksissa, ja on pitänyt tuotetta koskevan teemapäivän luontaistuotteita myyvälle yritykselle. Kantelija huomauttaa, että lyhyellä internet-haulla on löydettävissä myös muita vastaavia esimerkkejä miehen toiminnasta juoman valmistajan lukuun. Artikkelissa ei käsitellä lainkaan sitä, millainen suhde miehellä ja juoman valmistavalla yrityksellä on.

Kantelun mukaan artikkelit rikkovat ainakin journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11, 12 ja 16. Artikkelit eivät pyri tutkimustietoon perustuvaan totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tietoja ja haastateltavan henkilön taustoja ei ole tarkistettu riittävästi, eikä yleisö pysty erottamaan tosiasioita sepitteestä. Kiistanalaisessa asiassa ei ole suhtauduttu kriittisesti tietolähteisiin. Kantelijan mielestä juttua kokonaisuutena arvioitaessa myös ilmoituksen ja toimituksellisen aineiston raja on sekoittunut.

Juttuja on editoitu 20.4.2021. Kantelija huomauttaa, että jutuista ei ilmene edelleenkään haastatellun henkilön yhteys tuotteen valmistajaan, minkä lisäksi jutut antavat edelleen ymmärtää, että miehen paraneminen on syy-yhteydessä juoman nauttimiseen.

Päätoimittajan vastaus 25.5.2021

Kalevan vastaava päätoimittaja Sanna Keskinen kertoo, että juttu oli Lännen Median yhteistuotantoa. Päätoimittaja myöntää, että juttu ei vastannut Kalevan journalistista linjaa, ja siinä oli selkeitä journalistisia puutteita. Kalevan prosessi petti aineiston tarkistamisessa ja juttu päätyi julkaistavaksi. Päätoimittaja kertoo, että jutun verkkoversiosta poistettiin 20.4.2021 jutussa olleet mainonnalliset elementit tekstistä. Lisäksi poistettiin kaksi jutussa ollutta kuvaa, joita saattoi pitää markkinoinnillisina. Verkkojuttua editoitiin siten, että päätoimittajan mielestä käsitellystä jutusta lukijalla on mahdollisuus saada todenmukainen kuva asiasta.

Päätoimittaja huomauttaa, että jutussa sanotaan useassa kohdassa, ettei kyseisessä luontaistuotteessa ole kyse lääkkeestä eikä aineen parantavasta vaikutuksesta ole näyttöä. Tämä nostetaan esiin verkkojutussa myös väliotsikkotasolla.

Juttuun on haastateltu kahta eri lääketieteen asiantuntijaa, joista toinen on levikkialueella tunnettu yleislääkäri. Kumpikin asiantuntija tuo esiin sen, että tutkimustuloksia tuotteen parantavista ominaisuuksista ei ole. Näin ollen voi päätoimittajan mielestä arvioida, että tiedot on riittävällä tavalla tarkistettu, lukijalle tarjoutuu editoidun jutun kautta totuudenmukainen kuva asiasta ja hän pystyy erottamaan tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.

Päätoimittajan mukaan lähteitä voi pitää aiheen asiantuntijoina, ja jutussa on aihetta lähestytty usean lähteen kautta eri näkökulmista. Päätoimittajan mielestä tietolähteisiin kohdistuu editoidussa jutussa riittävä kriittisyys, kun alkuperäisessä jutussa olleet mainonnalliset elementit on tekstistä poistettu.

Päätoimittajan mukaan jutussa käsitellään tärkeää aihetta, joka koskettaa monia ihmisiä, eli suolistosairauksien yleistymistä. Siinä nostetaan esiin ruokavalion merkitys ihmisen terveydelle. Lisäksi kerrotaan monien ihmisten käyttämistä luontaistuotteista muun muassa muistuttaen, että niistä tulee kertoa lääkärille sairauden hoitamisen yhteydessä kielteisten yhteisvaikutusten estämiseksi. Siten jutussa on ihmisten terveyden kannalta relevanttia tietoa eikä sen poistaminen kokonaan verkosta ollut päätoimittajan mielestä perusteltua. Päätoimittaja huomauttaa, että tiedotusvälineillä on oikeus käsitellä sisällössään myös luontaishoitojen kaltaisia aihepiirejä.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Kaleva julkaisi Lännen median jutun julkisuuden henkilöstä, joka kertoi saaneensa luontaistuotteesta apua suolistosairauteensa. Samassa yhteydessä kerrottiin, että tuote ei ole lääke, eikä sen tehosta suolistosairauksien hoidossa ole tutkimustuloksia. Haastateltu on esiintynyt julkisuudessa kaupallisissa yhteyksissä tuotteen esittelijänä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että haastatellun kertomus esitetään hänen omana kokemuksenaan. Juttu antaa ymmärtää, että kyseinen luontaistuote on saattanut parantaa haastatellun, mutta  juttukokonaisuus ei suoranaisesti väitä tuotteen parantavan suolistosairautta. Haastatellun viestiin kohdistuu jutussa riittävä vaikkakin niukka kriittisyys. Mielipiteet ja tosiasiat eivät sekoitu. Lehti kuitenkin laiminlöi lähdekritiikin haastatellun taustojen osalta, minkä tuloksena juttu näyttää mainonnalta. Mainosmaista vaikutelmaa lisäsi, että haastateltava esiintyi kuvissa tuotteen mainospaita yllään.

Lähdekritiikin puute johti piilomainontaan. Vaikka lehti muokkasi juttuaan, se ei edes tuolloin kertonut lukijoilleen haastatellun roolista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 12 ja 16, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Tuomo Törmänen.