6818/MTV/18

Vapauttava

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Kantelu 23.3.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 26.1.2018 julkaisemaan juttuun ”Kuuro tuomittiin laittomasta uhkauksesta – pelkäsi varkaita, mutta pelästytti lehdenjakajan leluhaulikolla”.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/kuurosokea-tuomittiin-laittomasta-uhkauksesta-pelkasi-varkaita-mutta-pelastytti-lehdenjakajan-leluhaulikolla/6744762#gs.aob6qXE

Kantelija on asianomistaja. 

Kantelun mukaan MTV on rikkonut Journalistin ohjeita mainitsemalla jutussaan kantelijan olevan kuulovammainen. Asialla ei kantelun mukaan ole ollut mitään merkitystä itse uutisen kannalta. Kantelija epäilee, että asia on mainittu jutun otsikossa ”paremman lööpin toivossa”.  Kantelun mukaan jutussa myös loukataan kantelijan ihmisarvoa ja hänen yksityiselämän suojaansa, koska MTV:llä ei ollut mitään perusteltua syytä mainita kantelijan kuulovammaa, varsinkin kun kyseessä oli kantelun mukaan vähäinen laitonta uhkausta koskeva rangaistus.

MTV:n vastaus 26.4.2018

MTV:n vt. vastaava päätoimittaja Tomi Einonen vastaa kanteluun seuraavasti:

”MTV Uutiset julkaisi verkkosivullaan 26.1.2018 klo 7.47 rikosuutisen, jossa kerrottiin Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä liittyen laittomaan uhkaukseen. Kyseistä rikosta oli käsitelty aiemmin käräjäoikeudessa, mutta nyt se oli saanut lainvoimaisen päätöksen hovioikeudesta. Tuomittu henkilö on lisäksi syyllistynyt aiempiin rikoksiin ja suorittanut niistä johtuen myös vankeustuomion. Kantelija on kyseinen tuomittu.

Uutisessa on kiistatonta, että kyseinen henkilö syyllistyi postinjakajan laittomaan uhkaukseen osoittaessaan postinjakajaa pään alueelle leikkiaseella. Tapahtuma sattui keskellä yötä. Oikeusprosessin kannalta oleellinen yksityiskohta oli muun muassa tuomitun heikentynyt kuuloaisti. Hän itse katsoi syyllistyneensä ainoastaan omankädenoikeuteen. Tapausta käsiteltiin eri oikeusasteissa. 

Kyseinen artikkeli on niin sanottua normaalia rikosuutisointia, jossa kerrotaan lainvoimaisesta tuomiosta, mutta peitetään henkilöön liittyvät tunnistetiedot. Samalla oikeusasteen tuomiolauselmasta kerrotaan vain oleelliset seikat. 

Kyseinen henkilöön liittyvä yksityiskohta on ollut rikostuomion kannalta oleellinen yksityiskohta. Henkilö ei ole ollut uutisesta millään lailla tunnistettavissa tai kärsinyt artikkelin johdosta henkilökohtaista haittaa. Yhtä lailla artikkelissa on kerrottu uhrista esimerkiksi ammatti, koska se on ollut rikostapauksen kannalta oleellinen tekijä. Samalla on taustoitettu Oulussa sattuneista kahdesta henkirikoksesta, jotka olivat uhrin kannalta aiheuttaneet stressiä.

MTV Uutiset ei ole rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 26, 27, 30 tai 31. Tietoja ei ole tuotu esiin halventavassa tai asiaankuulumattomassa muodossa vaan rikosjournalistisesti tarkastellussa muodossa. Myöskään yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia seikkoja ei ole julkaistu tekstin tai kuvien muodossa.

Kantelijan viittaamiin journalistin ohjeiden kohtiin 30 ja 31 artikkeli ei syyllisty miltään osin; artikkelissa on otettu huomioon yksityiselämän suoja ja poistettu kaikki henkilön tunnistetiedot lukuun ottamatta kuuloaistiin liittyvää yksityiskohtaa. Tuomitun rikollisen tekoon ja siihen johtaviin tapahtumiin artikkeli ottaa kantaa niin kuin hovioikeuden tuomiolauselmassa on kerrottu tapahtumakulun ja tuomioiden osalta. Tästä johtuen henkilön kuurous on ollut rikoksen tekotavasta johtuen erittäin oleellinen seikka. 

Otsikolle, ingressille ja leipätekstille löytyy artikkelista kate eli kyse ei ole kantelijan viittaamasta ”lööppiotsikosta”. 

Lisäksi MTV Uutiset huomauttaa, että juttua on korjattu otsikoinnin ja etusivun osalta välittömästi tarkempaan terminologiaan heti kun tiedot ovat niiltä osin tarkentuneet. Tämä on myös kerrottu jutun lopussa kursivoituna.

MTV Uutiset katsoo, että se ei ole miltään osin rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 26, 27, 30 tai 31.”

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

MTV kertoi verkkosivuillaan, että kuuro henkilö oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Jutussa mainittiin kantelijan sukupuoli ja asuinkaupunki ja kerrottiin hänen rikostaustastaan. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija saattoi olla jutusta lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka jo valmiiksi tiesivät hänen kuulovammaisuudestaan ja rikostaustastaan. Tämän vuoksi hänen uudesta rikoksestaan kertominen ei ollut kohtuutonta.

Kuulovammaisuutta ei mainittu jutussa halventavasti ja sen mainitseminen oli asiaankuuluvaa, koska mahdollinen alentunut kyky havainnoida ympäristöä oli rikostapauksen ymmärtämisen kannalta olennaista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi, Johanna Vehkoo.