5895/SL/15

Langettava

Toimittaja osallistui kunnan työntekijöiden koulutustilaisuuteen, jossa kantelija esiintyi kokemusasiantuntijana. Lehti julkaisi tietoja kantelijan kokemuksista haastatteluna tämän tietämättä ja vailla tarkastamismahdollisuutta. Juttu paljasti arkaluontoisia ja tunnistettavia tietoja kantelijan yksityiselämästä. Lehti rikkoi tiedonhankinnan avoimuutta, haastattelun pelisääntöjä ja yksityiselämän suojaa.

Kantelu 29.6.2015

Kantelu kohdistuu Kouvolan Sanomissa 29.3.2015 julkaistuun juttuun ”Rahapeliriippuvuudesta kärsinyt nainen kävi pohjalla ennen hoitoa”.  Juttu julkaistiin laajempana versiona painetussa lehdessä samana päivänä otsikolla ”Pelihelvetin ja häpeän vangit”. Kantelu perustuu Journalistin ohjeiden kohtiin, joissa käsitellään haastateltavan oikeuksia ja yksityiselämän suojaa.

Kantelija oli Kouvolan kaupungintalolla rahapeliseminaarissa kertomassa peliriippuvuudesta. Kouvolan Sanomien toimittaja teki hänestä jutun lehteen lupaa kysymättä, haastattelematta tai minulle tekstiä etukäteen esittämättä. Kantelija katsoo, että sukulaiset ja ystävät ovat tunnistaneet hänet jutusta. Kukaan sukulaisistani eikä ystävistä Kouvolan seudulla ei tiennyt peliongelmasta, mutta nyt sen tietävät kaikki. Myös kantelijan psyykkinen hyvinvointi sekä rikostuomio on selkeästi tuotu tekstissä esiin. Peliongelma on erittäin arkaluontoinen asia.

Kantelijan nimeä on muutettu tekstissä yhdellä kirjaimella, jutussa on kerrottu musikaalinen tausta, hänen soittamansa instrumentti, ikä, muutto Kouvolasta nykyiselle asuinpaikalle sekä työpaikka. Kouvolalaisia musiikkiluokkalaisia on vain yksi luokallinen kyseistä ikäpolvea, saatikka luokalla olevia tietyn instrumentin soittajia, jotka asuvat Etelä-Karjalassa ja työskentelevät jutussa mainitulla alalla. Tällä perusteella sukulaiset ja ystävät ovat osanneet laskea yhteen 1+1=2. Jopa kantelijan iäkäs äiti on ollut hätää kärsimässä sukulaisten udellessa häneltä jutussa mainitusta henkilöstä.

Kantelija kokee jutun aiheuttaneen ahdistusta ja häpeää. Työpaikan menetys on piste iin päälle. Teksti ei kantelijan mukaan todellakaan auta hänen toipumistaan peliongelmasta, vaan se on lisännyt unettomia öitä ja häpeää liikkua Kouvolan seudulla. Kantelija on erittäin pettynyt toimittajan tapaan kirjoittaa teksti hänestä ilman lupaa – saatikka, että hän olisi tekstiä missään vaiheessa ennen julkaisua nähnyt. Kantelija kertoo antaneensa kyseisestä aiheesta haastatteluja ja toimineensa myös kokemuskouluttajana, mutta koskaan ei häntä ole näin räikeästi kohdeltu. Hän kertoo aina saaneensa vaikuttaa tekstin sisältöön ja tarvittaessa sitä oikaista.

Kouvolan Sanomien vastaus 14.9.2015

Päätoimittaja Pekka Lakka vastaa, että Kouvolan Sanomat teki sunnuntailukemistoonsa raportin peliriippuvuudesta. Peliriippuvuus on merkittävä ilmiö, ja se kiinnostaa aiheena laajasti. Juttuidea syntyi, kun Kouvolan kaupunki otti yhteyttä Kouvolan Sanomien toimitukseen. Kaupunki oli järjestämässä henkilökunnalleen koulutustilaisuutta peliriippuvuudesta. Toimituksessa päätettiin tarttua aiheeseen. Samalla toimituksesta otettiin yhteyttä tilaisuuden järjestäjään ja kerrottiin juttusuunnitelmasta. Jutun tehnyt toimittaja kertoi päätoimittajan mukaan järjestäjille, että tilaisuudessa journalistinen kiinnostus kohdistuu nimenomaan peliriippuvaisen omakohtaiseen kertomukseen. Lisäksi juttuun päätettiin haastatella asiantuntijoita, ja juttuun päätettiin hakea toinen anonyymi tarina peliriippuvuudesta.

Kantelija vetoaa siihen, että hänet on tunnistettu jutusta ja että hän ei ole tiennyt roolistaan ennen jutun julkaisemista. Jutussa kantelijan nimi on muutettu. Häntä ei päätoimittaja Lakan mukaan ole haastateltu juttuun, vaan hänen tarinansa on referaatti hänen puheenvuorostaan Kouvolan kaupungin tilaisuudessa. Kantelijan tarina kerrottiin jutussa yhdessä toisen peliriippuvuudesta kärsineen henkilön tarinan kanssa. Molempien nimet muutettiin. Kantelijan musiikkiharrastuksen kertomisella jutussa haluttiin osoittaa, että tasapainoinen lapsuus ja hyvät kotiolot eivät suojaa peliriippuvuudelta.

Kantelijan henkilöllisyyden suojaamiseksi jutussa ei päätoimittajan vastauksen mukaan kerrottu hänen nykyistä asuin- tai työpaikkaansa. Sen sijaan puhuttiin muutosta Etelä-Karjalaan ja toimimisesta hoitoalalla. Näin yleisen kuvailun perusteella ei Lakan mukaan henkilöys selviä. Toisaalta alan kertominen on jutun sisällön kannalta perusteltua. Kouvolan Sanomien päätoimittajana Lakka kertoo esittäneensä kantelijalle pahoittelut jutun aiheuttamasta mielipahasta. 

Kouvolan Sanomien toimittajan vastaus 14.9.2015

Jutun kirjoittanut toimittaja kertoo osallistuneensa Kouvolassa 19.3.2015 järjestettyyn tilaisuuteen, jossa oli noin 50 kaupungin työntekijää pääasiassa terveydenhoitoalalta. Kyse oli kaupungin henkilökunnalle järjestetystä koulutustilaisuudesta, jossa muun muassa kokemusasiantuntija eli kantelija puhui.

Kaupungin edustaja oli toimitukseen yhteydessä koulutustilaisuuden järjestämisestä. Toimittaja kertoo olleensa ennen tilaisuutta järjestäjään puhelimitse yhteydessä ja puhuneensa Kouvolan Sanomiin tulossa olevasta sunnuntaijutusta peliriippuvuudesta. Samassa yhteydessä toimittaja kertoi, että nimenomaan kokemusasiantuntijan tarina kiinnostaa. Lisäksi toimittaja sopi järjestäjän kanssa puhelimessa, että menee tilaisuuteen nimenomaan kuullakseen tämän kokemusasiantuntijan tarinan käyttääkseen sitä jutussa.

Kantelijan tarina kerrottiin toisen peliriippuvaisen tarinan kanssa. Molempien henkilöiden etunimet muutettiin. Lapsuus- ja nuoruusvuosista kertominen oli myös asiayhteyden kannalta perusteltua ja oleellista. Kantelijan henkilöllisyyden suojaamiseksi jutussa ei kerrottu hänen asuin- tai työpaikkaansa. 

Ratkaisu

 

JO 9: Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Kouvolan Sanomien toimittaja oli mukana kaupungin henkilökunnan koulutusseminaarissa, jossa käsiteltiin peliriippuvuutta. Toimittaja kirjoitti kantelijan seminaarialustuksen haastatteluksi, joka julkaistiin sekä printissä että verkossa. Jutussa ei erikseen kerrottu, että ”haastateltu henkilö” oli esiintynyt seminaarissa kokemusasiantuntijana. Kantelijasta käytettiin muutettua etunimeä. Hän sai tietää jutusta vasta sen julkaisun jälkeen.

Julkisen sanan neuvosto korostaa tiedonhankinnan avoimuutta. Journalistin ohjeiden mukaan tiedot on normaalioloissa pyrittävä hankkimaan avoimesti. Tässä tapauksessa ei ollut perusteltua syytä poiketa avoimuudesta, koska kyse ei ollut yhteiskunnallisesti merkittävistä tiedoista, joita ei muutoin olisi saanut hankituksi. 

Haastattelun pelisääntöjen mukaan haastateltavalla on oikeus ennakolta saada tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen haastatteluaan käytetään. Haastateltavalle on myös henkilöhaastatteluissa perusteltua myöntää tavallista laajempi tarkastamismahdollisuus. Tässä tapauksessa kantelija ei edes tiennyt olevansa haastateltu. Hänellä ei siten ollut mahdollisuutta edes pyytää jutun tarkastamista, vaikka teksti käsitteli erittäin intiimejä elämänalueita kuten avioeroa ja henkilökohtaista terveyttä.

Neuvoston mielestä Kouvolan Sanomat laiminlöi sekä tiedonhankinnan avoimuuden vaatimuksia että haastateltavan oikeuksia. Neuvosto pitää myös todennäköisenä, että kantelijan henkilöllisyys paljastui ainakin hänen lähipiirilleen ja mahdollisesti sitä laajemminkin. Tämä yhdessä muiden laiminlyöntien kanssa loukkasi kantelijan yksityiselämän suojaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kouvolan Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.