5843/PL/15

Langettava

Joutsan kunnan kotihoidon johtamisjärjestelyjä käsitelleessä jutussa kohdistettiin kovaa kritiikkiä selvästi tunnistettavissa olevaa henkilöä kohtaan. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu jutussa.

Kantelu 11.5.2015

Kantelu kohdistuu Joutsan Seudussa 25.2.2015 julkaistuun kirjoitukseen ”Kiistelty johtosääntö menossa valtuustoon” ja sen ”Tehyn pääluottamusmies Pasi Rutanen: Poliitikot eivät voi olla tietämättömiä ongelmista” alaotsikkoon. Jutussa mainittu kotihoidon esimies on kantelijan mielestä joutunut erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi.

Jutussa ei mainita henkilöä nimeltä, mutta tekstissä on maininta ”Yksi ongelma on kotihoidon esimiehen koulutustaso. Nykyisellä viranhaltijalla ei ole terveydenhuollon koulutusta, vaikka alaiset ovat pääosin joko lähihoitajia tai sairaanhoitajia.”. Kantelijan mukaan kyseessä oleva kotihoidon esimies on saanut osakseen asiakkaiden osalta uhkailuja ja työntekijöiltä välinpitämätöntä kohtelua. Pienellä paikkakunnalla ihmiset tunnetaan hyvin ja kirjoituksen myötä asiaton kohtelu on lisääntynyt.

Tehyn pääluottamusmies esittää jutussa, että kotihoidon esimiehen virkaan siirrettäisiin henkilö, jolla olisi riittävä koulutus sekä näkemystä kotihoidon kehittämisestä. Toisena vaihtoehtona on poistaa niin sanottuun väliportaaseen kuuluva virka tarpeettomana ja jakaa tehtäviä uudelleen. Kantelijan mielestä asia voidaan esittää myös niin, että ketään ei aseteta kielteiseen julkisuuteen. Arvostelun sietämisen osalta kantelija toteaa, että kyseinen kotihoidon esimies ei ole kunnan johtavia virkamiehiä, vaan keskijohdon esimies. Näin ollen hän ei ole asemassa, jonka seurauksena hänen pitäisi joutua sietämään arvostelua.

Luottamusmies työskentelee jutussa mainitun kotihoidon esimiehen kanssa osin samassa yksikössä, jolloin hänen lausumaansa on kantelijan mukaan suhtauduttava tietolähteenä kriittisesti. Vaikutukset ja työntekoon ja yhteistyöhön ovat tuskin positiiviset.

Joutsan Seudun vastaus 5.8.2015

Päätoimittaja Markku Parkkosen mukaan uutisoinnissa ja kantelussa mainitussa Superin mielipidekirjoituksessa ei esitetä kotihoidon esimiehestä tietoja, jotka asettavat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen. Ainoa jutussa esitetty tieto liittyy hänen koulutustasoonsa, jonka ei voi katsoa asettavan henkilöä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Tehyn pääluottamusmiehen esittämä kritiikki kohdistuu jutussa esiteltyyn kunnan luottamushenkilöiden tekemään päätökseen.

Päätoimittaja toteaa, että pääluottamusmies voi asemansa puolesta antaa lausuntoja edustamansa ammattiosaston puolesta. Näin ollen pääluottamusmiehen kantaa asiaan voidaan pitää luotettavana tietolähteenä. Kunnan virkamiesjohdon näkemys siitä, että organisaatiomuutoksiin ei ole tarvetta, on tuotu jutussa esille. Mikään taho ei ole ilmoittanut, että kantelun kohteena olevissa jutuissa olisi esitetty totuudenvastaisia tietoja. Mikään taho ei ole myöskään pyytänyt kannanottonsa julkaisua jälkikäteen.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeenpäin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

Joutsan Seudun jutussa käsiteltiin vanhustenhuollon ja kotihoidon organisaatiomuutoksia ja haastateltiin Tehyn pääluottamusmiestä, jonka lausunnot asettivat kotihoidon esimiehen erittäin kielteiseen julkisuuteen. Jutussa ei mainittu esimiestä nimeltä, mutta hän oli selvästi tunnistettavissa siitä.    

Kotihoidon esimies joutui haastattelussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, kun siinä asetettiin täysin kyseenalaiseksi hänen kykynsä johtaa yksikköään. Hänen katsottiin jopa vaarantavan potilasturvallisuuden. Kotihoidon esimiehelle ei annettu tilaisuutta kommentoida väitteitä omalta kannaltaan samassa jutussa. Lisäksi toimituksen olisi pitänyt ottaa huomioon myös lähdekritiikki käsitellessään kiistanalaista asiaa. Luottamusmies työskenteli osin samassa yksikössä kotihoidon esimiehen kanssa, mikä saattoi vaarantaa hänen puolueettomuutensa kommenttien esittäjänä tässä asiassa.

Neuvoston mielestä julkisuus oli niin kielteistä, että esimiehen oma kannanotto jälkeenpäin ei olisi korjannut hänelle aiheutunutta vahinkoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Joutsan Seutu on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.