5195/YLE/13

Vapauttava

Yle julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa opetusviraston johdon kerrottiin saaneen pyyhkeitä. Otsikon ilmaisu vastasi tekstiä, vaikka virallista huomautusta ei ollutkaan annettu. Haastatellulle annetut tiedot hänen lausumansa julkaisusta olivat riittävät.

Kantelu 24.5.2013

Kantelu kohdistuu Yleisradiossa 14.5.2013 esitettyihin radio- ja tv-uutisiin sekä Yle.fissä julkaistuun uutisjuttuun http://yle.fi/uutiset/helsingin_opetusviraston_johto_saa_pyyhkeita_alppilan_koulun_tapauksesta/6640361. Yle on kantelun mukaan väittänyt, että ”Helsingin opetuslautakunnan mukaan opetustoimen johtaja [NN] on toiminut väärin arvosteltuaan varoituksen saanutta opettajaa”. Väite on varustettu otsikolla ”Helsingin opetusviraston johto saa pyyhkeitä Alppilan koulun tapauksesta”. Opetuslautakunta ei kantelijan mukaan ole nuhdellut, moittinut, antanut pyyhkeitä tai muutoin huomauttanut häntä. Se ei olisi voinut sitä laillisesti tehdäkään, koska opetuslautakunta ei kokoontunut 7.–13.5.2013. Lautakunnalla ei ole tässä asiassa myöskään edes toimivaltaa.

Helsingin Sanomat kirjoitti 9.5.2013 kantelijan todenneen, että ”Kyllä me vakavasti pohdimme, onko hänestä enää opettajaksi. Keskustelemme asiasta myös hänen kanssaan”. Viittaamalla Helsingin Sanomiin Yle toteaa seuraavasti: ”[NN:n] mukaan [XX] ei enää soveltuisi opettajaksi”. Muun muassa. tätä virheellistä lainausta kantelijalle ei hänen mukaansa annettu kommentoitavaksi. Jos jotain asiaa pohditaan, se ei tarkoita sitä, että kanta olisi jo olemassa.
 
Yle vastasi kantelijan lähettämään korjauspyyntöön 23.5.2013, mutta ei ottanut kantaa hänen esiin nostamiinsa asioihin. Lisäksi asioita kantelijan mielestä sotketaan tietoisesti. Toimittaja esitti 14.5.2013 sähköpostitse muutaman väiteluonteisen kysymyksen. Niihin ei sisältynyt Helsingin Sanomien lainausta, eikä kantelijaa pyydetty kommentoimaan perussuomalaisten näkemyksiä.

Ylen vastauksessa korjauspyyntöön ylläpidetään kantelijan mukaan edelleen harhakuvaa siitä, mitä opetuslautakunnan puheenjohtaja on todennut. Lautakunnan puheenjohtajan kantelijalle lähettämän sähköpostiviestin mukaan hän ei ole missään nimessä sanonut, että kantelijalle olisi annettu nuhteet. Tätä Yle ei ole vastauksessaan 23.5.2013 myöskään kiistänyt, vaan sepittelee kantelun mukaan omia tarinoitaan. Jos lautakunnan yksittäiset jäsenet keskustelevat kokousten ulkopuolella omista näkemyksistään, ei ole lautakunnan nimissä tapahtuvaa toimintaa.

Yle vastasi kantelijalle 23.5.2013 seuraavasti: ” – – kertoi teille lähettämässään sähköpostiviestissä, tekevänsä jutun nettiin. Yle Uutiset tekee sisältöjä netin lisäksi myös radioon ja televisioon. Käytämme tekemiämme haastatteluja laajasti yli välinerajojen. Pahoittelemme, että emme kertoneet mahdollisista muista julkaisukanavista.” Vastaus on kantelijan mielestä yksi esimerkki, ettei Yle noudata JSN:n ohjeita.

Yleisradion vastaus 14.6.2013

Päätoimittaja Atte Jääskeläisen vastauksen mukaan kantelijan toimintaa koskeneessa uutisessa todetaan, että opetuslautakunta moittii hänen lausuntoaan ja antaa hänelle pyyhkeitä. Uutinen perustuu lautakunnan puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) haastatteluun. Haastattelussaan hän totesi, että lautakunta on keskustellut opetustoimen johtajan Helsingin Sanomissa olleesta lausunnosta opettaja XX:n soveltuvuudesta opettajaksi ja että lautakunnassa oltiin tyytymättömiä kantelijan toimintaan. Perussuomalaisten ryhmä on lisäksi ilmaissut tyytymättömyytensä omassa kannanotossaan.

Kantelijan mukaan hän ei saanut kommentoida Helsingin Sanomista Yle Uutisiin tehtyä lainausta.
Helsingin Sanomissa kirjoitettiin 9.5.2013 kantelijan sanoneen, että ”Kyllä me vakavasti pohdimme onko hänestä enää opettajaksi. Keskustelemme asiasta myös hänen kanssaan”.  Ylen jutussa todetaan Helsingin Sanomiin viitaten: ”[NN:n] mukaan [XX] ei enää soveltuisi opettajaksi”. Perussuomalaiset toteavat lehtiuutiseen viitanneessa kannanotossaan: ”Opetusviraston johtaja [NN] on esittänyt julkisuudessa, että opettaja [XX] ei enää soveltuisi opettajaksi ja että hänen paluunsa töihin olisi epätodennäköistä”. Lainaus oli kantelijalle sähköpostilla lähetetyssä Perussuomalaisten kannanotossa ja kerroimme, että perussuomalaiset arvostelevat hänen lehtilausuntoaan. Samassa sähköpostissa mainittiin, että opetuslautakunnan puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon mukaan kantelijan opettaja XX:sta antama lausunto oli huono.

 Yle Uutiset ei ole Jääskeläisen mukaan siteerannut Helsingin Sanomia sanasta sanaan. Lainauksen perussisältö, jonka mukaan kantelija epäilee vahvasti opettajan soveltuvuutta opettajaksi, tulee Yle Uutisten jutusta selväksi. Toimittajalle lähettämässään sähköpostissa kantelija kirjoittaa: ”Opetuslautakunnan kokouksen 7.5. jälkeen antamassani haastattelussa sanoin asioita turhan kärjekkäästi, mitä pahoittelen”.

Uutisessa ei väitetä, että opetuslautakunta olisi antanut kantelijalle huomautuksen tai muuten ryhtynyt hallinnollisiin toimiin häntä kohtaan. Uutisessa todetaan, että tapauksesta on keskusteltu ja että hänen toimintaansa oltiin tyytymättömiä. Tällaisissa tapauksissa puheenjohtaja on oikea taho kertomaan lautakunnan jäsenten käymästä keskustelusta.

Toimittaja kertoi kantelijalle lähettämässään sähköpostiviestissä tekevänsä jutun nettiin. Yle Uutiset tekee sisältöjä netin lisäksi myös radioon ja televisioon. Käytämme tekemiämme haastatteluja laajasti yli välinerajojen. Olemme pahoitelleet kantelijalle, että hänelle ei ollut kerrottu, että hänen haastattelulausuntoaan voidaan käyttää muissakin julkaisukanavissa.

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 17).

Ylen toimittaja haastatteli kantelijaa. Tämän ja muun tiedonhankinnan perusteella Yle.fi julkaisi jutun ”Helsingin opetusviraston johto saa pyyhkeitä Alppilan koulun tapauksesta”. Jutun tietoja julkaistiin myös alueellisissa radio- ja tv-uutisissa. Ylen toimittaja ilmoitti käyttävänsä kantelijan haastattelua nettijutussa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä otsikon arkikieliselle ilmaisulle ”johto saa pyyhkeitä” löytyy katetta jutun sisällöstä, vaikka virallista huomautusta ei olekaan annettu. Lautakunnan puheenjohtaja toteaa siinä muun muassa, että lautakunta on tyytymätön kantelijan toimintaan ja että hän pitää kantelijan lausuntoa erittäin harkitsemattomana.

Oikeus saada tietää haastattelun käytöstä useissa eri välineissä on osa haastateltavan oikeusturvaa. Kantelija sai kiistatta puutteellista tietoa, kun toimittaja ilmoitti käyttävänsä lausumaa nettijutussa. Erhettä voi tässä tapauksessa pitää kuitenkin vähäisenä. Helsingin opetustoimen johtajan voi asemansa puolesta olettaa tuntevan Yleisradion toimintatapoja ja tietävän, että Yle Uutiset on yksi toimitus, jonka jakelukanavia ovat verkko, radio ja televisio.
 
Julkisen sanan neuvoston käytössä olevien sähköpostiviestien perusteella on pääteltävissä, että kantelija sai käyttöönsä riittävästi materiaalia lausuntojensa pohjaksi. Toimittajan sähköpostiviestissä oli mukana perussuomalaisten lausunto, jossa siteerattiin muun muassa Helsingin Sanomien uutisjuttua varoituksen saaneen opettajan soveltumattomuudesta opetustehtäviin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.