4961/SL/12

Langettava

Lehti julkaisi uutisen puhelinyhtiön valtataistelusta. Kantelija joutui vastapuolen lausumien vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta lehti ei suostunut julkaisemaan hänen omaa kannanottoaan. Kantelijan mahdollisuus ennakkoon nähdä vastapuolen lausumat haastattelua tarkastaessaan ei poista oikeutta omaan kannanottoon, koska tarkastusoikeus koskee vain omia lausumia.

Kantelu 8.8.2012

Kantelun mukaan Länsi-Savo on julkaissut 10.5.2012 MPY -puhelinosuuskuntaan liittyvän artikkelin, jossa on julkaistu virheellistä tietoa ja esitetty spekulaatiota kantelijan MPY:hyn liittyvästä toiminnasta. Lehti ei suostunut julkaisemaan vastinetta, oikaisua, lukijakirjettä eikä kantelijan kannanottoa asiassa, jossa lehden suuromistaja ja hallituksen puheenjohtaja oli vastapuolena ja toi omia näkökantojaan esiin omassa lehdessään.

Kantelijan mukaan lehti kertoi hänen motiiveistaan osana MPY-uutista 16.5.2012 eli kaksi päivää sen jälkeen kun MPY:n vuosikokoukseen ilmoittautuminen oli päättynyt. Länsi-Savo on kantelun mukaan rikkonut virheen korjausta ja samanaikaista kuulemista koskevia Journalistin ohjeita.

Päätoimittaja ei kantelijan pyynnöstä huolimatta kuitannut sähköpostilla 10.5.2012 lähetetyn tarkennetun oikaisupyynnön perilletuloa. Viesti lähetettiin sen johdosta seuraavana päivänä telekopiona kahteen Länsi-Savon telekopionumeroon. Päätoimittaja ei kantelijan pyynnöstä huolimatta kuitannut myöskään sähköpostilla 12.5.2012 lähetetyn, Journalistin ohjeisiin yksilöidysti vedonneen kannanottokirjoituksen perilletuloa.

Ottaessaan kantelua käsittelyyn JSN laajensi sen koskemaan myös Journalistin ohjeiden kohtaa 6: “Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.”

Länsi-Savon vastaus 5.9.2012

Päätoimittaja Tapio Honkamaa vastaa, että kantelija luki 10.5.2012 Länsi-Savossa julkaistun jutun etukäteen, ja hänen toivomansa muutokset juttuun myös tehtiin. Tästä huolimatta kantelija vaati vastineoikeuteen vedoten seuraavana päivänä julkaisemaan kirjoituksensa. Vastineoikeutta ei päätoimittajan mukaan syntynyt, joten pyyntö torjuttiin. Samana päivänä kantelija vetosi oikaisuvelvollisuuteen, minkä tuloksena oli kuvatekstissä olleen virheen oikaisu 12.5.2012. Länsi-Savo torjui myös kantelijan mielipidekirjoituksen, koska tämä oli saanut kertoa kantansa laajasti jo uutispalstoilla.

Päätoimittaja Honkamaa vastaa, että kantelija sai lisäksi sanoa sanottavansa jutuissa, jotka ilmestyivät 16., 22. ja 23.5.2012. Näistä jutuista kantelija ei ole esittänyt oikaisupyyntöä tai muuta reklamaatiota.

Länsi-Savo on päätoimittajansa mukaan pyrkinyt kiistanalaisessa asiassa totuudenmukaiseen ja tasapuoliseen uutisointiin siten, että kaikkia osapuolia on kuultu. Kantelija sai tarkastaa jutun etukäteen ja hänen osoittamansa kohdat muutettiin. Kuvatekstissä ollut selkeä virhe korjattiin. Lisäksi kantelija on päätoimittajan mukaan saanut puheenvuoron uutispalstoilla kolmasti ensiuutisoinnin jälkeen.

Päätoimittaja Honkamaan vastauksen mukaan 10. ja 16.5.2013 julkaistuissa jutuissa on tuotu ilmi, mikä on Länsi-Savo-konsernin ja Mikkelin Puhelin Oyj:n välinen sidos.

Ratkaisu

Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi (JO 6). Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle (JO 18). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä. (JO 23).

Kantelija kritisoi 10.5.2012 Länsi-Savon jutussa muun muassa MPY:n eli Mikkelin puhelinosuuskunnan toimintaa ja hallitusta, jota johtaa Länsi-Savo-konsernin hallituksen puheenjohtaja. Molempia haastateltiin jutussa. Kantelija tarkasti oman osuutensa ja pyysi siihen korjauksia, jotka myös toteutuivat julkaistussa jutussa.

Jutun julkaisun jälkeen kantelija vaati virheen korjausta ja oman kannanottonsa julkaisemista. Vaatimukset kohdistuivat konsernin hallituksen puheenjohtajan sitaatteihin. Niissä todettiin muun muassa, että kantelija on ollut aiemmin kokouksissa, mutta ei ole käyttänyt niissä puheenvuoroja, ja että hän on ollut hyväksymässä myös tilinpäätöksen 2011. Länsi-Savo korjasi kuvatekstissä olleen virheen, joka ei koskenut hallituksen puheenjohtajan sitaatteja. Lehti ei suostunut muihin korjauksiin eikä julkaissut kantelijan omaa kannanottoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kantelijan näkemykset ovat tulleet erittäin hyvin esiin 10.5.2012 ja sen jälkeen julkaistussa useissa Länsi-Savon jutuissa. Poikkeuksen muodostavat puhelinyhtiön hallituksen puheenjohtajan väitteet siitä, että kantelija ei olisi käyttänyt puheenvuoroja osuuskuntakokouksissa, joihin hän oli kuitenkin osallistunut. Väitteet esitettiin aikana, jolloin osuuskuntakokoukseen saattoi vielä ilmoittautua. Lisäksi ne kohdistuivat suoraan kantelijan henkilöön tilanteessa, jossa hän voimakkaasti arvosteli puhelinyhtiön hallituksen toimintaa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen ja hänelle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Länsi-Savo ei kuitenkaan suostunut kantelijan oman kannanoton eli vastineen julkaisuun eikä edes neuvotellut siitä. Päätoimittaja perustelee kieltäytymistään sillä, että kantelija sai etukäteen tarkastaa lehteen menossa olleen jutun. Tarkastamisen yhteydessä kantelija halusi ja sai korjauksia omiin sitaatteihinsa. Kantelija ei kuitenkaan puuttunut puhelinyhtiön hallituksen puheenjohtajan kiistanalaisiin väitteisiin, jotka saattoivat hänen toimintansa kyseenalaiseen valoon.

Kantelija menetteli neuvoston mielestä haastattelun tarkastamisessa oikein. Hänellä ei olisi Journalistin ohjeitten mukaan edes ollut oikeutta puuttua toisen haastatellun sitaatteihin etukäteen. Kun kantelijan kannalta erittäin kriittiset väitteet ilmestyivät lehtijuttuna, kantelijalle syntyi oikeus omaan kannanottoon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Savo on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo Huovinen, Marja Irjala, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.