4274/SL/10

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös loukkaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Lääkärin kutsuminen teurastajaksi nimettömyyden suojasta oli kohtuutonta.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös loukkaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Lääkärin kutsuminen teurastajaksi nimettömyyden suojasta oli kohtuutonta.

Kantelu 2.3.2010

Kantelija katsoo, että Turun Sanomissa 16.2.2010 julkaistu artikkeli loukkaa plastiikkakirurgin kunniaa. Jutussa kirurgin potilaana ollut henkilö kutsuu tätä teurastajaksi. Kantelun mukaan jutussa käsitellään aihetta, jota ei voi julkisesti avata, ja julkaisemisella pyritään lääkärin maineen tahraamiseen.

Turun Sanomien vastaus 15.4.2010

Päätoimittaja Kari Vainio kirjoittaa, että jutun tarkoitus ei ollut leimata yksittäistä lääkäriä, vaan kertoa yksittäisen potilaan hädästä. Vainion mielestä haastatellun potilaan tunnetila ja kielikuvat paljastavat, että tämä on hoitokiistan osapuoli.

Päätoimittajan mukaan uutisjutulla ei ollut mitään pyrkimyksiä. Se oli esimerkkitapaus juttukokonaisuudessa, jossa kerrottiin Potilasvakuutuskeskuksen saaneen kauneuskirurgian alalta lukuisia vahinkoilmoituksia. Näistä kolmannes on Vainion mukaan johtanut korvauksiin. Hän toteaa, että lääketieteessä tapahtuu virheitä ja että lääkäreillä on yhteiskunnassa korkea asiantuntijarooli. Näillä perusteilla on voitava tuoda esille myös ongelmia. Plastiikkakirurgiassa toiveet ja todellisuus eivät päätoimittajan mukaan aina kohtaa, ja myös riskit on tuotava esille.

Ratkaisu
Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 11). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava (JO 26).

Turun Sanomien artikkelikokonaisuuden pääjutussa kerrotaan nimettömänä esiintyvän henkilön kokemuksista yksityisellä lääkäriasemalla ja yliopistosairaalassa. Jutussa kirjoitetaan, ettei potilas ollut tyytyväinen saamaansa hoitoon eikä luottanut ”teurastajaksi” kutsumaansa kirurgiin, joka hoiti häntä sekä lääkäriasemalla että sairaalassa. Lääkäriaseman vastaava lääkäri vastaa arvosteluun menemättä hoitosuhteen yksityiskohtiin. Potilasta hoitanut toinen lääkäri esitellään artikkelissa nimellään, ja myös häneltä pyydetään kommenttia potilaan kritiikkiin. Jutussa mainitaan, että lääkäri vetoaa vaitiolovelvollisuuteensa eikä halua kommentoida tapausta tarkemmin.

Terveydenhoito on yhteiskunnallisesti merkittävää palvelua, jonka laatua tulee arvioida myös tiedotusvälineissä. Turun Sanomissa haastateltu henkilö kertoo oman näkemyksensä tilanteesta, joka johti ristiriitojen syntymiseen. Potilaan pettymys purkautuu voimakkaana kielenkäyttönä.

Lääkäri vetosi vaitiolovelvollisuuteen ja kieltäytyi sillä perusteella kommentoimasta häneen kohdistettuja väitteitä. Vaitiolovelvollisuus on kuitenkin säädetty potilaan eikä lääkärin suojaksi. Neuvosto huomauttaa, että potilas voi halutessaan antaa lääkärille luvan hoitosuhteen yksityiskohtien käsittelyyn.

Lääkärin kutsuminen teurastajaksi nimettömyyden suojasta oli kohtuutonta. Ilmaisu kohdistui omalla nimellään esiintyneen lääkärin persoonaan ja ammattitaitoon. Tästä syystä toimituksen olisi pitänyt harkita erityisen huolellisesti termin julkaisemista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.) Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Seija Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.