7984/EJ/22

Vapauttava

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Kantelu 22.2.2022

Kantelu kohdistuu Suomen ortodoksisen kirkon lehden Aamun Koiton numerossa 3/2021 (26.11.2021) julkaistuun juttuun, jonka otsikko on ”Patriarkka Bartolomeos ja Joe Biden: Ilmaisu ’Meidän presidenttimme’ hämmensi.”

https://www.lukusali.fi/index.html?p=Suomen%20ortodoksinen%20kirkko&i=1c643d7e-db23-11eb-b137-00155d64030a

Kantelun mukaan jutussa väitettiin virheellisesti, että patriarkka Bartolomeos olisi puhutellut Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia ”meidän presidentiksemme” tai ”presidentiksemme”:

”Valkoinen talo tiedotti, että lämpimän ja sydämellisen keskustelun aiheena oli taistelu pandemiaa vastaan, ilmastomuutokset ja ihmisen perusoikeuksiin kuuluva uskonnonvapaus. Tapaamisen yhteydessä patriarkka, joka on Turkin kansalainen, kutsui Joe Bidenia ’presidentiksemme’, mikä herätti ihmetystä kriitikoissa.”

Kantelun mukaan tekstikatkelman alussa mainittu ”Valkoinen talo tiedotti” antaa ymmärtää, että sitä on käytetty uutislähteenä kohdassa, joka kertoo patriarkan käyttäneen ilmaisua ”presidenttimme”. Valkoisen talon tiedotteessa ei kuitenkaan löydy tietoa tällaisesta puhuttelusta. Viittausta tällaiseen puhutteluun ei ole myöskään vierailua isännöineen kreikkalaisen hiippakunnan julkaisemista patriarkan huomioista tapaamisen jälkeen.

Väitettyä ”meidän presidentiksemme” tai ”presidentiksemme” puhuttelua on sen sijaan käsitelty tuoreeltaan monissa venäläisten tiedotusvälineiden uutisjulkaisuissa kriittiseen ja analysoivaan sävyyn. Aamun Koiton jutun katkelmassa yllä kohta ”mikä herätti ihmetystä kriitikoissa” ilmeisesti viittaa tähän.

Kantelijoiden käsityksen mukaan Aamun Koitto ei ole tarkistanut tietojaan mahdollisimman hyvin (JO 10). Jutussa mainitun puhuttelun ”meidän presidenttimme” julkaisun journalistisessa harkinnassa Aamun Koiton olisi pitänyt tarkistaa, mitä patriarkan puheista Yhdysvaltain presidentin tapaamisessa on julkaistu niissä lähteissä, joiden edustajat ovat todennäköisimmin olleet paikalla, kun tapaamisesta on tiedotettu. Myös venäläiset jutut viittaavat juuri näihin virallisiin tiedotteisiin. Kantelun mukaan ilmaisua ”meidän presidenttimme” on perusteltua pitää heidän lisäyksenään.

Kantelun  mukaan jutun lähteinä on käytetty kritiikittömästi vain venäläisiä uutislähteitä, vaikka Suomen ortodoksisen kirkon julkaiseman lehden toimituksessa ollaan tietoisia siitä, että Venäjän ortodoksinen kirkko on katkaissut suhteet patriarkka Bartolomeoksen johtamaan Ekumeeniseen patriarkaattiin. Jutussa viitataankin katkaistuihin suhteisiin, kun siinä todetaan, että ”Moskovan patriarkaatin yksipuolinen päätös katkaista ehtoollisyhteys Ekumeenisen patriarkaatin kanssa” johtui kirkollisesta tilanteesta Ukrainassa. Lehti ei ole pyrkinyt tarkistamaan julkaisemiaan tietoja mahdollisimman hyvin, vaan on päätynyt kritiikittömästi julkaisemaan sellaisia tietoja, joiden julkaisijalla on uutisen kohteeseen erittäin todennäköinen vahingoittamistarkoitus.

Kantelijat tähdentävät, että tieto pelkistä venäläisistä lähteistä jutun taustalla on Aamun Koiton itse ilmoittama. Aamun Koitto ei ole osoittanut muuta lähdettä sen väitteensä tueksi, että olisi käytetty ”meidän presidenttiämme” tai ”presidenttiämme”. Välirikosta johtuen venäläisillä tiedotusvälineillä on motiiveja julkaista ekumeenisesta patriarkasta kielteisiä, mahdollisesti paikkansapitämättömiä tietoja (JO 12).

Kantelun mukaan Suomen ortodoksisen kirkon oman lehden tulisi olla erityisen vastuullinen lukijoilleen patriarkka Bartolomeosta koskevassa uutisoinnissa, koska Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu hänen patriarkaattinsa alaisuuteen.

Kantelijat kertoivat lehden toimitukselle käsityksensä jutun perättömästä väitteestä. Kantelijat ja toimitus kävivät pitkän sähköpostikirjeenvaihdon.

2.12. Aamun Koitto julkaisi verkkosivuillaan oikaisun: ”Oikaisu Aamun Koiton printtiversiossa 3/2021 olleeseen Maailmalla-osion juttuun, jossa käsiteltiin patriarkka Bartolomeoksen ja presidentti Joe Bidenin kohtaamista ja patriarkan vierailua Yhdysvalloissa. Jutussa sanotaan, että patriarkka olisi käyttänyt Bidenista ilmaisua ’meidän presidenttimme’. Kyseistä ilmaisua ei kuitenkaan esiinny Valkoisen talon tai Ekumeenisen patriarkaatin julkaisemassa materiaalissa. Ilmaisua on kuitenkin käytetty venäjänkielisissä lähteissä, jotka on julkaistu kyseisenä ajankohtana, mm. uutissivustoilla ria.ru, vesti.ru, life.ru, patriarchia.ru, mospat.ru. Aamun Koitto pahoittelee!”

Kantelun mukaan oikaisu on puutteellinen, koska lehti ei selkeästi totea väitteensä patriarkan sanomisista olleen virheellinen. Oikaisussaan lehti ainoastaan toteaa, ettei kyseinen ilmaisu esiinny tietyissä uutislähteissä sekä sen, että ilmaisua on käytetty venäläisissä uutissivustoilla. Sitä, että  näistä kaksi on tosiasiallisesti Venäjän ortodoksisen kirkon tiedotuskanavia, ei kerrota.

Kantelun mukaan presidenttimme-väittämä on olennainen asiavirhe, jota ei oikaisussa korjattu. Jäi lukijan vastuulle päätellä oikaisusta jotain. Kantelun mukaan väittämän todennäköinen paikkansapitämättömyys tekee siitä olennaisen virheen, koska väittämä esiintyy jutun otsikossa ja sitä käsitellään itse jutussa.

21.2. Aamun Koitto julkaisi paperilehdessä 1/2022 tekstin, jonka otsikko oli ”Täsmennys”: ”Aamun Koiton printtiversiossa 3/2021 olleeseen juttuun, jossa käsiteltiin patriarkka Bartolomeoksen ja presidentti Joe Bidenin tapaamista Yhdysvalloissa. Jutussa sanotaan, että patriarkka olisi käyttänyt Bidenista ilmaisua ’meidän presidenttimme’. Kyseistä ilmaisua ei esiinny Valkoisen talon tai Ekumeenisen patriarkaatin julkaisemassa materiaalissa. Ilmaisua on käytetty venäjänkielisillä uutissivustoilla ria.ru, vesti.ru, life.ru, patriarchia.ru, mospat.ru.”

Aiemmin verkkolehden oikaisuun sisällytetyt pahoittelut oli jätetty pois. Kantelun mukaan täsmennyksessä lukijan vastuulle jää taas päätellä liikaa, ja paperilehden täsmennys on jopa verkkosivuston oikaisua puutteellisempi (JO 20).

Kantelun mukaan Aamun Koitto on vastuussa ensisijaisesti lukijoilleen siitä, että sen tiedot pitävät paikkansa. Todistustaakka on lehdellä, ei lukijoilla.

Päätoimittajan vastaus 22.3.2022

Aamun Koiton päätoimittajan Susanna Sompin mukaan kyseisen jutun kirjoitti Suomen ortodoksisen kirkon venäjänkielinen tiedottaja, jonka työpanoksesta osa ohjataan Aamun Koiton toimitukseen. Jutun julkaisun aikaan ei ollut syytä olettaa, etteikö jutun laatimiseen olisi käytetty lähteitä tarpeeksi kattavasti. Kirjoittaja käyttää päätyössään jatkuvasti erilaista lähdeaineistoa niin suomeksi, englanniksi kuin venäjäksikin.

Kantelijat kertovat olleensa yhteydessä lehden toimitukseen ja kertoneensa käsityksensä ”jutun perättömästä väitteestä”, niin kuin he asian ilmaisevat.

Aamun Koitto selvitti asiaa yhteydenoton jälkeen toimituksen sisällä. Selvityksessä kävi ilmi, että lähteitä oli jutussa käytetty yksipuolisesti. Kirjoittaja oli luottanut eräillä venäjänkielisillä uutissivustoilla olleisiin tietoihin, joiden mukaan patriarkka olisi käyttänyt ilmaisua ”meidän presidenttimme”. Niin ikään toimittajan käytössä olleissa Valkoisen talon tiedotteissa ilmaisusta ei ollut mainintaa.

Päätoimittaja toteaa kuitenkin, että mihinkään tiedotteeseen ei kirjata jokaista lausuttua sanaa, joten jälkikäteen asian voivat täydellä varmuudella tietää vain kyseisessä tilaisuudessa läsnä olleet henkilöt.

Aamun Koitto myöntää, että lähteisiin olisi pitänyt suhtautua kriittisemmin. Näin olisi pitänyt tehdä varsinkin sen vuoksi, että Moskovan patriarkaatin ja Ekumeenisen patriarkaatin välit ovat tulehtuneet. Tulehtuneet suhteet mainitaan jutun tekstissä. Aamun Koitto julkaisikin 3.12. verkkolehdessään ja 21.2.2022 seuraavassa painetussa numerossaan (1/2022) tekstit, joissa se kertoi lukijoille keskenään ristiriitaisista lähteistä. Samoin korjaus julkaistiin viipymättä Aamun Koiton Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä.

Verkkolehdessä teksti oli otsikoitu ”Oikaisu” ja painetussa lehdessä ”Täsmennys”. Jälkimmäiseen otsikkoon päädyttiin painetussa lehdessä sen vuoksi, että jutussa käytettyjen lähteiden ristiriitaisten tietojen toteamisessa ei ole kyse olennaisen asiavirheen oikaisusta.

Kantelijat vaativat, että Aamun Koitto oikaisisi olennaisena asiavirheenä jutussa olleen tiedon, jonka mukaan patriarkka olisi vierailunsa aikana käyttänyt ilmaisua ”meidän presidenttimme”. Kantelijat perustelevat vaatimustaan sillä, että sanontaa ei löydy Valkoisen talon tai Ekumeenisen patriarkaatin tiedotteista. He toteavat, että patriarkaattien ”välirikosta johtuen venäläisillä tiedotusvälineillä on motiiveja julkaista ekumeenisesta patriarkasta kielteisiä, mahdollisesti paikkansapitämättömiä tietoja”.

Päätoimittajan mukaan tämä onkin totta. Olennaista asiavirhettä ei kuitenkaan voi todentaa sen perusteella, että jokin jutussa käytetyistä lähteistä ”mahdollisesti” on julkistanut tietoa, joka ei pidä paikkaansa. Patriarkaattien välirikon vuoksi on myös mahdollista, että Ekumeenisen patriarkaatin tiedotteista ja selostuksista patriarkalle kiusallinen muotoilu on jätetty pois. Ekumeeninen patriarkaatti ei myöskään itse ole kiistänyt tai oikaissut venäjänkielisillä uutissivustoilla esiintynyttä tietoa, vaikka voi olettaa, että se on ollut asiasta tietoinen.

Yhteenvetona päätoimittaja toteaa, että Aamun Koitto myöntää ja on kertonut myös lukijoilleen, että kantelun alaisessa jutussa lähteitä on käytetty yksipuolisesti. Olennaisen asiavirheen oikaisuun lehti ei kuitenkaan näe perusteita. Lisäksi Aamun Koitto teki asian korjaamiseksi viipymättä kaiken sen, mikä oli tehtävissä.

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Suomen ortodoksisen kirkon lehti Aamun Koitto kertoi Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan ja Yhdysvaltain presidentin tapaamisesta. Turkinkreikkalainen patriarkka kutsui lehden mukaan presidenttiä tapaamisen yhteydessä ”meidän presidentiksemme”. Kantelijat pitivät väitettä perättömänä, koska se perustui venäläisiin lähteisiin eikä sitä mainittu tapaamisen osapuolten tiedotteissa. Moskovan ja Konstantinopolin patriarkaattien välirikon takia venäläisillä lähteillä oli kantelijoiden mukaan ilmeinen vahingoittamistarkoitus. 

Lehti täsmensi verkossa ja seuraavassa paperilehdessä, että sen käyttämät lähteet olivat venäläisiä sivustoja, mutta ei myöntänyt asiavirhettä.

Julkisen sanan neuvoston paikalla olleelta medialta saaman äänitallenteen mukaan patriarkka lausui tiedotustilaisuudessaan mm. seuraavasti: ”Therefore we express our abundant satisfaction with the meeting with president Biden today. Earlier with state secretary Blinken. He's a man – our president here – is a man of faith and man of vision and we know that he will offer to this wonderful country and to the world the best leadership and direction within his considerable powers.”

Vapaa suomennos kuuluu seuraavasti: ”Siksi ilmaisemme suuren tyytyväisyytemme tämänpäiväiseen tapaamiseen presidentti Bidenin kanssa. Aiemmin ulkoministeri Blinkenin kanssa. Hän on – meidän presidenttimme tässä/täällä – uskon ja näkemyksen mies, ja tiedämme, että hän tarjoaa suuren valtansa puitteissa tälle upealle maalle ja maailmalle parasta johtajuutta ja ohjausta.”

Neuvosto toteaa, että väite Yhdysvaltain presidenttiin viittaamisesta ”meidän presidenttinämme” ei ollut olennainen asiavirhe. Termin alkuperäinen tarkoitus oli kuitenkin monitulkintainen, ja Aamun Koiton lähteet olivat tulkinneet sen vääristyneesti. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamun Koitto ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Farhia Omer, Alma Onali, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Jani Tanskanen ja Tuomo Törmänen.