7656/YLE/21

Vapauttava

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Kantelu 31.3.2021

Kantelu kohdistuu Ylen Supo-uutisointiin 23.3.2021:

1) Verkkouutinen: Supo: Äärioikeistolaisen terrori-iskun valmistelusta on saatu viitteitä – suurimmat uhat tällä hetkellä ovat äärioikeisto ja ääri-islamistit https://yle.fi/uutiset/3-11849419

2) Englanninkielinen verkkouutinen: Supo: Far-right terror threat increasing in Finland https://yle.fi/uutiset/osasto/news/supo_far-right_terror_threat_increasing_in_finland/11850813

3) Yle Radiouutiset klo 12, Supo-kohta 0.30–3.50: https://areena.yle.fi/audio/1-50768842  

Yle kertoi verkkosivuillaan Supon vuosikirjan 2020 sisällöstä. Uutisen mukaan Supo nosti ensimmäistä kertaa esiin niin kutsutun väestönvaihtoteorian. Tähän teoriaan nojaavat näkemykset olivat Ylen uutisen mukaan “korostuneet useassa äärioikeistolaisessa terrori-iskussa maailmalla”.

Sekä suomenkielisessä verkkouutisessa että Yle Newsin vastaavan sisältöisessä uutisessa kantelijan kirjoitettiin käyttäneen väestönvaihto-termiä julkisuudessa. Jutuissa viitattiin Image-lehden (Image 1/2021) haastatteluun, jossa kantelija korostaa termin empiirisesti todennettavaa sisältöä.

Kantelun mukaan Yle siteeraa Image-kommenttia muodollisesti oikein, mutta siteeraus on Ylen oman uutisen kontekstissa sisällöllisesti puutteellinen. Tämän puutteellisuuden vuoksi molemmat uutiset antavat kantelijan mielestä harhaanjohtavan kuvan Supon näkemyksen yhteiskunnallisesta yhteydestä häneen itseensä siten, että uutiset rinnastavat hänet Supon esille nostamaan äärioikeistolaiseen terrorismiin ja kansalliseen turvallisuusuhkaan ja rikkovat tältä osin journalistin velvollisuutta totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Yle ei yrittänyt tavoitella kantelijan kommenttia. Kantelijan mukaan Image-lehden siteeraaminen ei ole sisällöltään riittävä lisäys selventämään lukijoille hänen näkemystään asiassa, sillä hän ei ollut kommentoinut Imagelle Supon näkemystä. Kantelija katsoo, että uutisten sisältämä rinnastus asettaa hänet erittäin negatiiviseen julkisuuteen, mistä seuraa vaatimus samanaikaiseen kuulemiseen tai vähintäänkin jälkikäteiseen.

Kantelija on poliitikko, ja hän toteaa, että hänen on siedettävä kovaakin arvostelua. Uutisen asiakontekstin takia tämä seikka ei kuitenkaan ole hänestä peruste olla antamatta hänelle kommentointimahdollisuutta. Hän viittaa myös asemaansa eduskunnassa sisäisestä turvallisuudesta, poliisitoimesta ja siltä osin myös Suojelupoliisista vastaavan hallintovaliokunnan puheenjohtajana, jolla tulisi olla oikeus ilmaista näkemyksensä osana Ylen uutisointia silloin kun Yle rinnastaa hänet kansalliseen turvallisuusuhkaan.

Kantelun mukaan Ylen verkkouutisen tietojen harhaanjohtavuutta ja puutteellisuutta korostaa edelleen se, että englanninkieliseen uutiseen ei lisätty tietoa Supon päällikön myöhemmin iltapäivällä Twitterissä tekemästä täsmennyksestä. Päällikkö totesi twiitissä, että Supon kiinnostus väestönvaihtoteoriaan liittyy tilanteisiin, joissa sitä käytetään äärioikeistolaisessa terroristisessa ajattelussa oikeutuksena terroristisen väkivallan käyttöön. Sen sijaan uutinen toteaa: “Supo director Pelttari did not wish to comment on the use of the term by politicians during the Tuesday morning press conference.” Englanninkielisen uutisen virheen merkitystä ja merkittävyyttä korostaa kantelun mukaan se, että virheellinen ja puutteellinen tieto leviää Yle Newsin kautta ympäri maailman.

Kantelun mukaan myös suomenkielisen verkkouutisen osalta tietojen täydentäminen on tehty selvästi puutteellisesti, kun uutiseen on sen julkaisun (klo 9.30) jälkeen lisätty (klo 17.13) Twitter-upotus, joka linkittyy Supon päällikön Twitterissä esittämään täsmennykseen. Ulkopuolisen verkkopalvelun linkittäminen on kantelun mukaan journalistisesti ongelmallista, koska Yle ei voi vaikuttaa Twitterin sisältöihin. Mikäli Twitter olisi epäkunnossa tai päällikkö poistaisi twiittinsä, ei Ylen uutisen lukija näkisi lainkaan täydennystä. Twiitti ei myöskään näy lukijalle lainkaan, jos hänen evästeasetuksensa kieltävät twiitin näyttämisen Ylen sivulla, eikä lukijan voi lähtökohtaisesti olettaa sallivan evästeet ja niihin liittyvän tiedonkeruun.

Radiouutisissa studiotoimittaja haastatteli Ylen uutistoimittajaa päivän Supo-uutisista. Väestönvaihto-salaliittoteoria nousi esiin, kuten myös se, että kaksi nimeltä mainittua suomalaispoliitikkoa ovat käyttäneet väestönvaihto-termiä. “He ovat sitä perustelleet sillä, että käyttävät sitä ikään kuin synonyyminä väestönmuutokselle. Eli he eivät suoraan käytä sitä tällaisessa salaliittoteoriamuodossa. Mutta samankaltaista retoriikkaa”, toimittaja täsmensi.

Toimittaja esitti myös arvelunsa ulostulon syystä: “On mahdollista tietysti sekin, että Supo nostaa tällaisen termin erikseen esiin ikään kuin muistutuksena siitä, että sanoilla on merkitystä myös poliittisessa retoriikassa. Tämä on spekulaatiota, mutta tämä kuuluu periaatteessa myös Supon tehtävään tällainen ennaltaehkäisevä toiminta ja tällaisten varoitusten antaminen.”

Kantelija huomauttaa, että radiouutista ei täydennetty Supon päällikön twiitillä, eikä Yle ole oikaissut keskustelun sisältöä tai täydentänyt sitä hänen omalla kommentillaan.

 

Päätoimittajan vastaus

Ylen uutissisällöistä vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen mukaan kantelija ei tullut yhdistetyksi äärioikeistolaiseen terrorismiin. Kantelijan kerrottiin käyttäneen termiä “väestönvaihto”, mikä piti paikkansa.

Päätoimittajan mukaan kantelija on käyttänyt julkisesti väestönvaihto-/väestönvaihdos-termiä, eikä ole koskaan kiistänyt sen käyttämistä. Ylen uutisjuttuun oli linkattu viittaus Imagen haastatteluun, sillä siinä kantelija myös julkisesti perusteli termin käyttöä.

Päätoimittajan mukaan kantelija on jo vuosia ollut tietoinen siitä, että äärioikeisto käyttää väestönvaihto-termiä ja siihen liittyvää salaliittoteoriaa. Tämä on kerrottu hänelle esimerkiksi Suomen Uutisten haastattelussa 8.8.2019, jossa kantelija totesi, ettei ole tutustunut äärioikeiston väestönvaihdosta käsitteleviin salaliittoteorioihin eikä ole ajatellutkaan tutustua. Kantelija on toistanut saman muun muassa Ivan Puopolon haastattelussa 12.8.2019.

Sittemmin kantelija on jatkanut termin käyttöä poliittisessa retoriikassaan tietoisena siitä, että se liittyy äärioikeiston suosimaan salaliittoteoriaan. Päätoimittajan mielestä merkillepantavaa on, että väestörakenteen muutoksia pystyisi kuvaamaan myös yleisesti tutkimuksessa käytetyillä termeillä. Väestönvaihto- tai väestönvaihdos-termien käyttäminen on tietoinen valinta, ja näin ollen termin käyttäminen poliittisessa retoriikassa on yhteiskunnallisesti merkittävää ja sen esiin tuominen uutisjutuissa journalistisesti perusteltua.

Päätoimittaja ilmoittaa, että Ylen jutun tiedot eivät olleet harhaanjohtavia. Jutussa kerrottiin avoimesti, millä tavoin kantelija käyttää termiä sekä se, miten hän on termin pitkään jatkunutta käyttöään perustellut.

Ylen verkkojuttu oli julkaistaessa merkitty päivittyväksi uutisjutuksi, johon lisätään tietoa tiedotustilaisuuden edetessä. Maininta kantelijasta ja hänen retoriikastaan lisättiin juttuun sen jälkeen, kun väestönvaihto-termin käyttäminen poliittisessa puheessa nousi tiedotustilaisuudessa esiin Helsingin Sanomien toimittajan kysyessä asiasta. Supon päällikkö ei vastannut kysymykseen. Tämä kerrottiin jutussa ja myös Yle Newsin jutussa. Kyseessä oli päätoimittajan mukaan tilanteen avoin kuvailu, ei virhe. Myöskään myöhemmin julkaistu twiitti ei ottanut tähän asiaan kantaa. Näin ollen Yle Newsin jutussa ei päätoimittajan mielestä ollut oikaistavaa, vaan kerrottu piti edelleen paikkansa: “Supo director Pelttari did not wish to comment on the use of the term by politicians”.

Päätoimittaja katsoo, että kantelijaa ei tarvinnut kuulla jutussa. Juttu ei asettanut kantelijaa erittäin kielteiseen julkisuuteen, vaan kertoi asian, joka oli jo vuosia ollut julkisesti tiedossa: väestönvaihto-termiä ovat Suomessa käyttäneet myös muutamat kansanedustajat, kuten kantelija. Kantelijan osuudesta kävi yksiselitteisesti ilmi, missä yhteydessä hän termiä käyttää. Myös radiolähetyksen keskustelussa oli tuotu esiin, että kantelija käyttää termiä ikään kuin synonyyminä väestönmuutokselle. Termi kuitenkin juontuu äärioikeistolaiseen salaliittoteoriaan, joka on vaikuttanut useiden väkivallantekojen taustalla. Tämä on ollut jo vuosia kantelijan tiedossa. Kantelijan asema on yhteiskunnallisesti merkittävä, joten hänen käyttämillään termeillä on erityisen suuri painoarvo, päätoimittaja perustelee.

Supon päällikön twiitti lisättiin juttuun heti, kun se tuli toimituksen tietoon. Twiitti lisättiin siksi, että päällikkö ei tiedotustilaisuudessa kommentoinut mitenkään termin esiin nostamista. Twiitti ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan muuttanut uutisen sisältöä, eikä kyseessä ollut virheen korjaaminen. Supo kertoi, että sen kiinnostus väestönvaihtoteoriaan liittyy tilanteisiin, joissa sitä käytetään oikeutuksena terroristisen väkivallan käyttöön. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva kantelija käyttää puheissaan termiä, joka juontuu äärioikeistolaisesta salaliittoteoriasta. Päätoimittajan mukaan jutussa ei missään vaiheessa väitetty, että Supon kiinnostus kohdistuisi kantelijan retoriikkaan.

Radiolähetyksessä käydyssä keskustelussa toimittaja pohti sitäkin mahdollisuutta, että Supo nosti termin vuosikirjassaan erikseen esiin myös muistuttaakseen, että sanoilla on merkitystä. Päätoimittajan mukaan tätä Supo ei kiistänyt. Toimittajalla on oikeus esittää tulkintoja. Tässäkin tapauksessa toimittaja toi selvästi esiin, mikä on toimittajan tulkintaa ja mikä tiedetään varmuudella. Radiolähetyksen keskustelu oli toimittajan normaalia analyysia ja tulkintaa päivän uutisaiheesta toimittajan ammattitaitoon perustuen.

Päätoimittajan mukaan kantelija on oikeassa siinä, että Twitter-upotukset eivät näy lukijalle, joka ei ole sallinut evästeitä Ylen nettisivuilla. Mikäli lukija ei evästeiden rajaamisen kautta halua nähdä twiittiä, hän tekee sen ratkaisun itse. Tässä tapauksessa kyseinen twiitti ei kuitenkaan muuttanut uutisen sisältöä millään, ja juttu antoi asioista oikean kuvan myös ilman twiitin näkymistä. Twitter on monen viranomaisen, myös Supon, käyttämä viestintäkanava. Supon päällikkö ei poista twiittejään jälkikäteen kuin erityisen painavista syistä. Jos näin kävisi, tieto poistosta tulisi toimituksen tietoon.

Juttu on julkaistu ennen kuin twiittien näkyvyyden mahdollistava evästeiden rajaaminen tuli Ylen sivuilla voimaan. Päätoimittajan mukaan nykyään jutussa käytettävien upotusten sisältö kirjataan myös omalla alustalla julkaistuun juttuun. Kaikkien ennen muutosta tehtyjen upotusten täydentäminen juttuihin olisi kuitenkin päätoimittajan mielestä kohtuutonta.

Päätoimittajan mielestä Ylen sisällöissä ei ollut korjattavia virheitä ja kyseessä oli tavanomainen yhteiskunnallisen ja poliittisen retoriikan siteeraaminen ja kommentointi. Kantelija ei ole joutunut erityisen kielteisen julkisuuden kohteeksi, vaan häntä on siteerattu samalla termistöllä ja sen tulkinnalla, jota hän on itsekin käyttänyt julkisesti ja pitkään.

Päätoimittaja katsoo, että kantelijan käyttämän terminologian ja sen tulkinnan näkökulmasta Supon ulostulo ei ole tuonut mitään uutta tietoa termiin liittyen, joten päätoimittajan mukaan ei ollut mitään syytä olettaa, että kantelijan perustelut retoriikalleen olisivat muuttuneet. Täten samanaikaisen kuulemisen velvoitetta ei ole ollut. Uutisjuttua on täydennetty, mutta se ei ole muuttanut uutisen sisältöä. Supo ei ole missään vaiheessa kommentoinut termin käyttöä poliitikkojen retoriikassa.

 

Ratkaisu

JO 8 Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 13 Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

JO 20 Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan. Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu. Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

JO 21 Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22 Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.  

Yle nosti suojelupoliisin uhka-arvioita koskevissa uutisissaan esiin joidenkin suomalaispoliitikkojen käyttämän retoriikan. Nimeltä mainittu poliitikko koki tämän virheellisenä rinnastuksena ja erittäin kielteisenä julkisuutena, joka olisi edellyttänyt hänenkin kuulemistaan, etenkin kun hänellä oli asemassaan vaikutusvaltaa myös poliisiasioihin.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyse oli tavanomaisesta poliittisen tai yhteiskunnallisen toiminnan arvioinnista eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon. Asiavirheitä ei voitu osoittaa. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot poliitikkojen retoriikasta esiintyivät jutuissa rinnan mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Jutuista kävi myös riittävästi ilmi, ettei Supo ollut nostanut poliitikon retoriikkaa esiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Marja Aarnipuro, Kyösti Karvonen, Sami Koski, Valtteri Kujansuu, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Henrik Rydenfelt, Arttu Saarinen ja Tuomo Törmänen.