7438/SL/20

Vapauttava

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Kantelu 4.9.2020

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien printtilehden Nyt-liitteessä 21.8. ja 28.8.2020 menot-osiossa julkaistuihin erään Vantaalla järjestetyn näyttelyn tietoihin.

Kantelija kertoo lähettäneensä Helsingin Sanomien menotoimitukseen tiedotteen, johon oletti lehden julkaisemien tietojen perustuneen. Toisin kuin tiedotteessa, lehdessä näyttelyn aukioloajat olivat kuitenkin väärin. Kantelija kertoo huomanneensa virheen lehdessä, kun näyttelyyn yritti saapua ihmisiä keskiviikkona, vaikka se ei ollut keskiviikkoisin auki. Kantelija kertoo soittaneensa samana päivänä Helsingin Sanomien menotoimitukseen ja keskustelleensa toimituksen esimiehen kanssa, joka kehotti kantelijaa lähettämään sähköpostia menotiedoista huolehtivalle toimittajalle. Kantelija kertoo tehneensä näin heti puhelun päätyttyä. Seuraavana perjantaina 28.8. lehdessä kuitenkin julkaistiin samat virheelliset tiedot. Kantelija otti uudelleen yhteyttä toimitukseen. Puhelimeen vastasi kesätyöntekijä, joka kertoi menotiedoista huolehtivan toimittajan olevan lomalla. Kantelija kertoo toivoneensa lehden ottavan yhteyttä ja kertovan, miten virhe korjattaisiin.

Perjantaina 4.9. ilmestyneessä paperilehdessä tiedot olivat viimein oikein. Kantelun mukaan lehti ei korjannut virhettä Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Kantelijan mielestä virheen korjaamista ei ole julkaista tiedot kahden viikon päästä oikeassa muodossa, eikä toimitus ollut myöskään yhteydessä kantelijaan perjantain 28.8. jälkeen. Kantelun mukaan lehti ei myöskään tarkistanut tietojaan mahdollisimman hyvin. Kantelija olettaa virheen syntyneen siksi, että toimituksen käyttämässä toimitusjärjestelmässä olisi ollut pohjana vanhat tiedot eikä kantelijan lähettämää tiedotetta luettu riittävän huolellisesti. 

Kantelun mukaan näennäisesti pienestä virheestä koitui todellista haittaa. Kantelijan mukaan olisi naiivia olettaa, ettei Helsingin Sanomien menotiedoissa kahtena viikkona olleella virheellä olisi vaikutusta neljä viikkoa auki olleelle näyttelylle.

Päätoimittajan vastaus 13.1.2021

Vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan Helsingin Sanomat julkaisee menovinkkejä painetun lehden minne mennä -palstalla, Nyt-liitteessä sekä HS.fi:n Menokoneessa. Kyse on palvelujournalismin muodosta, jonka tarkoitus on levittää lukijoille tietoja ajankohtaisista, kiinnostavista ja sivistyksellisistä vapaa-ajan tapahtumista. Toimitus valitsee ja julkaisee toimitukseen tietoon saatetuista menovinkeistä journalistisen koosteen tarvittavine tietoineen.

Nyt-liitteen menotiedoissa julkaistiin kantelun kohteena oleva tapahtumatieto perjantaina 21.8. Päätoimittajan mukaan menolistaukseen oli inhimillisen virheen vuoksi merkitty tapahtuman viikonpäivät virheellisesti. Kantelija kertoo lähestyneensä toimitusta oikaisupyynnöllä keskiviikkona 26.8. Päätoimittajan mukaan tämä mahdollista, mutta menotoimituksen sähköpostista tai menotoimituksen vakituisten toimittajien sähköposteista ei tämänkaltaista oikaisupyyntöä löydy. Asiaa selviteltäessä toimittajilta ei päätoimittajan mukaan myöskään löytynyt muuta merkintää tai muistijälkeä tämänkaltaisesta yhteydenotosta. Jos oikaisupyyntö olisi esitetty keskiviikkona, oikaistun tiedon olisi pitänyt ehtiä seuraavaan Nyt-liitteeseen, sillä liite menee painoon torstaiaamuna.

Päätoimittaja kuitenkin toteaa, että kantelija otti suoraan menotoimitukseen yhteyttä perjantaina 28.8., jolloin virheellinen viikonpäivätieto oli toistamiseen Nyt-liitteen menotiedoissa.  Toisin kuin kantelija väittää, tämän jälkeen virhe oikaistiin painetun lehden oikaisuja-palstalla viipymättä heti seuraavana päivänä, eli lauantaina 29.8. Päätoimittajan mukaan oikaisu tehtiin siten ensi tilassa ja siinä laajuudessa, että se tavoittaa alkuperäisen virheen vastaanottajana olleen yleisön. Käytäntö vastaa päätoimittajan mukaan vakiintunutta journalistista käytäntöä.  Aukiolotiedot julkaistiin tämän lisäksi virheettömässä muodossaan perjantaina 4.9. Nyt-liitteen menotiedoissa.

Päätoimittajan mukaan Nyt-liitteen menotiedoissa ollut virhe oli valitettava. Tämän jälkeisestä tapahtumakulusta ei ole päätoimittajan mukaan saatavilla täydellisen aukotonta kuvaa, eikä toimituksen sähköpostiosoitteesta löydy kantelijan kertomaa oikaisupyyntöä. Menotietojen yhteydessä on lukijoille selkeästi kerrottu yhteystieto, jonka kautta menotoimitukseen saa yhteyden. Päätoimittajan mukaan on myös johdonmukaista ajatella, että sähköpostiosoite, johon alkuperäinen tiedote on lähetetty, olisi oikea osoite myös asiaa koskevalle oikaisupyynnölle.

Kun kantelija oli yhteydessä suoraan menotoimitukseen puhelimitse perjantaina 28.8., virhe oikaistiin viipymättä, odottamatta seuraavan Nyt-liitteen ilmestymistä.

Päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomat suhtautuu menotietojen paikkansapitävyyteen vakavasti, ja mahdolliset virheet pyritään korjaamaan viipymättä. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa siitä, että menotiedot ovat tapahtumajärjestäjien näkökulmasta lehden tarjoama maksuton palvelujournalismin muoto. Kyse on toimituksen omalla harkinnalla toimittamasta tapahtumakoosteesta, ei vastikkeellisesta palvelusta. Päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomat ei voi lehtenä ottaa vastuuta tapahtumien koko markkinoinnista ja niiden näkyvyydestä. Päätoimittajan mukaan kyse on ihmisten tekemästä, varsin pikkutarkasta toimitustyöstä, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on aina olemassa. Helsingin Sanomat katsoo toimineensa asiassa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti korjasi virheen julkaisemalla erillisen oikaisun sekä painetussa lehdessä että nettiversiossaan saatuaan virheestä tiedon. Neuvosto pitää valitettavana, mikäli virhe oli päätynyt lehteen toistamiseen siitä huolimatta, että kantelija oli tehnyt asiasta jo aiemmin korjauspyynnön. Päätoimittajan vastauksen mukaan aiemmasta korjauspyynnöstä ei kuitenkaan löydy toimituksessa jälkeä. Neuvosto huomauttaa, että ensimmäisestäkin kantelijan kertomasta yhteydenotosta korjauksen julkaisemiseen kului kolme päivää, joten virhe korjattiin joka tapauksessa riittävän nopeasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:

Eero Hyvönen (pj)