7336/YLE/20

Langettava

Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

 

Kantelu 21.4.2020

Kantelu kohdistuu Ylen MOT-ohjelman jaksoon ”Ilmastoepäilyn kylväjät”, joka esitettiin TV1-kanavalla 6.4.2020. Jakso on nähtävissä Yle Areenassa:

https://areena.yle.fi/1-50278153

Kantelun mukaan juttu vääristi täysin haastateltavan sanoman yhdistelemällä lauseenpaloja hänen kolmeen eri kysymykseen antamistaan vastauksista. Tämän seurauksena katsojalle jäi kantelun mukaan sellainen käsitys, ettei haastateltava olisi edes ymmärtänyt hänelle ohjelmassa esitettyä kysymystä. Lisäksi jutusta jätettiin pois kantelijan mielestä olennaisin asiasisältö (leiriytyminen), jota hän sanoo korostaneensa kaikissa aiheeseen liittyneissä vastauksissaan.

Kantelun liitteenä olevasta kirjeenvaihdosta käy ilmi, että kantelu kohdistuu ohjelman kohtaan, jossa toimittaja kysyy: ”Mikä tässä ilmastokeskustelussa on oikein pielessä?”

Kantelija pyysi Yleä julkaisemaan korjauksen sekä televisiossa että verkossa. 

Kantelija on tallentanut toimittajan tietämättä haastattelun ja toimittanut sen JSN:lle kantelunsa liitteenä.

Päätoimittajan vastaus 13.8.2020

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen toteaa vastauksessaan, ettei kantelijan väittämä haastateltavan sanoman vääristämisestä pidä paikkaansa. Yle pyrki journalistista harkintaa käyttäen varmistamaan, että haastateltavan keskeisimmät näkemykset tulevat rajatun lähetysajan sisällä esiin. Lähetyksessä nähdyt sitaatit olivat päätoimittajan mukaan kantelijan haastattelussa sanomia, eikä niiden merkitys ollut muuttunut sijoittelun takia.

Päätoimittajan mukaan haastateltavan vastaukset olivat polveilevia, minkä vuoksi haastattelu oli pitkä ja sisälsi useita tarkentavia jatkokysymyksiä. Näitä kaikkia ei voitu sisällyttää määrämittaiseen ohjelmaan, eikä se päätoimittajan mukaan ollut myöskään kokonaisuuden ymmärrettävyyden kannalta tarpeen.

Kantelijan osuus ohjelmassa oli alun perin suunniteltu pidemmäksi, mutta hän perui kuvaukset, joissa oli tarkoitus ottaa ohjelman kannalta tarpeellista kuvituskuvaa. Tämän vuoksi haastateltavan osuutta jouduttiin supistamaan. Päätoimittajan mukaan haastateltava oli tiivistämisen tarpeesta ennakkoon tietoinen ja jopa toivoi osuutensa lyhentämistä.

Haastateltavan sitaatit toimitettiin toimituksen omasta aloitteesta asiayhteyksineen nähtäväksi sähköpostilla peräti kaksi viikkoa ennen ohjelman julkaisua. Asiasta ilmoitettiin varmuuden vuoksi hänelle myös tekstiviestitse. Päätoimittajan mukaan haastateltava ei reklamoinut sitaateistaan millään tavalla tai edes vastannut toimittajan viesteihin. Sen sijaan kantelija oli Ylen mukaan salaa nauhoittanut haastattelunsa, jätti kommentoimatta valittuja sitaatteja, joita hänen perumansa kuvausten takia piti erityisellä tarkkuudella tiivistää, ja alkoi ennen ohjelman julkaisua valmistella yhteistyössä toisen henkilön kanssa YouTube-videota siitä, miten Yle vääristelee hänen lausumaansa. Kantelija lähestyi Yleä oikaisuvaatimuksella vasta kaksi viikkoa ohjelman lähetyksen jälkeen ja julkaistuaan oman näkemyksensä haastattelusta.

Päätoimittaja pitää varsin epäuskottavana, ettei haastateltava olisi kokenut voivansa kommentoida valittuja sitaatteja ennen julkaisua, kun hän kuitenkin kommentoi niitä myöhemmin varsin julkisesti ja lähestyi Yleä oikaisupyynnöllä viikkoja ohjelman julkaisun jälkeen. Päätoimittajan mukaan haastateltava on myös Ylelle lähettämässään yhteydenotossa myöntänyt, ettei asiassa ollut kyse niinkään siitä, että hän haluaisi alkuperäisen vastauksensa julkisuuteen, vaan enemmänkin siitä, että Ylen pitäisi journalistisen luotettavuutensa säilyttämiseksi tuoda selvästi julki, ettei toimittajan menettely ollut Yleisradion toimintatavan mukaista. 

Päätoimittajan mukaan haastateltavan näkemys ilmastokeskustelun ”leiriytymisestä” tuli ohjelmassa esiin, vaikkakaan ei juuri hänen toivomassaan kohdassa. Näin ollen kantelijan näkemys siitä, että hänen näkemyksensä leiriytymisestä jäi kertomatta, ei päätoimittajan mukaan pidä paikkaansa. 

Päätoimittajan mukaan kantelija on varsinaisessa haastattelussa, taustahaastattelussa ja omissa julkaisuissaan toistuvasti korostanut, että hänen mielestään ilmastokeskustelussa erityisen ongelmallista on, että termiä “ilmastonmuutos” käytetään väärin mediassa ja sitä kautta muussa keskustelussa, mikä tulehduttaa keskustelun ja aiheuttaa leiriytymistä. Koska nämä kaksi asiaa ovat siis haastateltavan mukaan suorassa syy-seuraussuhteessa toisiinsa, kumpikin asia täytyi päätoimittajan mukaan tuoda ohjelmassa esiin katsojille ymmärrettävässä järjestyksessä.

Päätoimittaja myöntää, että juuri siinä kohdassa, jossa toimittaja kysyi haastateltavalta, mikä ilmastokeskustelussa on pielessä, haastateltavan vastaus ei ollut suora vastaus kysymykseen. Päätoimittajan mukaan kysymys toimi yleisenä johdatuksena aihepiiriin, koska kantelijan mielestä ilmastokeskustelussa on pielessä moni asia. Kysymyksen jättäminen ohjelmaan ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan vääristänyt haastateltavan näkemystä asiasta eikä aiheuttanut oikaisua vaativaa, olennaista asiavirhettä.

Päätoimittajan mukaan ohjelmassa käytetyt sitaatit koostettiin journalistista harkintaa käyttäen, loogisesti ja reilusti suhteessa siihen, mitä haastateltava on sanonut ja painottanut aiheesta. Oli myös perusteltua tulkita, että haastateltava oli hyväksynyt haastattelupätkät ohjelmassa käytettäväksi. Hänellä oli tiedossaan, millaisessa asiayhteydessä hänen sanomaansa käytettäisiin, sekä oikeus tarkastaa lausumansa ennen niiden julkaisemista. Ohjelmassa käytetyt tiivistykset haastattelusta eivät sisältäneet oikaisua vaativia asiavirheitä.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 18: Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Lausuma: Haastattelu 1981: https://www.jsn.fi/periaatelausumat/haastattelu-1981/

Ylen MOT kertoi käsittelevänsä ohjelmassaan sitä, mistä ilmastonmuutosta epäilevä liike on saanut alkunsa ja miten se vaikuttaa Suomessa. Ohjelmassa haastateltiin ilmastokriittiseksi itseään luonnehtivan suomalaisen järjestön edustajaa. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Yle oli lähettänyt sitaatit asiayhteyksineen hyvissä ajoin tarkistettaviksi, mutta haastateltava ei edes vastannut toimittajan viesteihin, vaikka hän myöntää lukeneensa ne. Siten Ylellä ei ollut myöskään velvollisuutta reagoida hänen korjauspyyntöönsä. Haastateltavan oikeuksia ei tässä tapauksessa loukattu.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että katsoja saattoi saada yhdestä ohjelman kohdasta harhaanjohtavan käsityksen. Yle oli yhdistellyt eri kysymyksiin annettuja vastauksia harhaanjohtavasti siten, että vaikutti siltä kuin niistä koostettu haastattelukatkelma olisi ollut tiivistys haastateltavan vastauksesta toimittajan suoraan kysymykseen. Tosiasiassa toimitus oli yhdistänyt haastateltavan useampaan eri kysymykseen antamista vastauksista yksittäisiä virkkeitä siten, ettei näistä koostettu kommentti vastannut sitä, mitä haastateltava oli sanonut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 11 ja antaa sille huomautuksen.

Langettavaa äänestivät:

Eero Hyvönen (pj.), Päivi Hietanen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Tuomas Rantanen, Taina Roth, Henrik Rydenfelt, Taina Tukia ja Kaisa Ylhäinen.

Vapauttavaa äänestivät:

Kyösti Karvonen, Jukka Ruukki ja Ismo Siikaluoma.

Heidän eriävä mielipiteensä:

Jutussa ei ole olennaista asiavirhettä. Tosiasiat ovat erotettavissa jutusta. Toimitus saa valita näkökulmansa. Sitaatit on annettu tarkastettavaksi.