7189/AL/19

Langettava

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.

 

Kantelu 30.10.2019

Kantelu kohdistuu siihen, että Ilta-Sanomat julkaisi 1.10.2019 verkkosivuillaan matkailuautoilun ja -vaunuilun erikoislehti Caravanin jutun, johon kantelija oli antanut haastattelun tietämättä jutun julkaisemisesta Ilta-Sanomissa. Jutun otsikko oli: ”Heikki pohti pari yötä ihastustaan ja osti erikoisen matkailuauton – näin vikalista kasvoi kilometrien myötä”. Alkuperäinen juttu Caravan-lehdessä oli kantelijan mukaan tarkoitettu lehden kohdeyleisölle, muun muassa alan harrastajille. Ilta-Sanomat oli muun muassa muuttanut jutun otsikkoa, minkä vuoksi jutun luonne kantelun mukaan muuttui. 

Caravan-lehden päätoimittajan vastaus 18.12.2019

Caravan-lehden päätoimittaja Pauli Salokankaan mukaan lehti sopi syksyllä 2019 Ilta-Sanomien kanssa yhteistyöstä, jossa Ilta-Sanomat julkaisee verkkolehdessään tiettyjä, ennalta valittuja sisältöjä Caravan-lehdestä. Caravan-lehden kannalta yhteistyön päätavoite on ollut tehdä leirintämatkailua tunnetuksi suuren mediatalon kautta aiempaa laajemmalle joukolle suomalaisia.

 

Ennen juttujen edelleenjulkaisemista Caravan on päätoimittajan mukaan pyytänyt tähän Journalistin ohjeiden tarkoittaman suostumuksen kulloiseltakin haastateltavalta aina etukäteen. Kantelun kohteena olevan ensimmäisen jutun osalta meneteltiin harmillisista väärinkäsityksistä johtuen kuitenkin toisin. Päätoimittajan mukaan Caravan-lehdessä odotettiin, että suostumuksen kysymiselle olisi aikaa riittävästi, mutta Ilta-Sanomat ehti julkaista jutun ennen kuin se oli molemminpuolisesti yksilöity ja sen tarkasta julkaisuajankohdasta oli yhteisesti sovittu. Jutun julkaiseminen kyseisenä päivänä tuli päätoimittajan mukaan yllätyksenä myös Caravan-lehdelle.

Caravan on esittänyt haastatelluille asiasta pahoittelut ja välittänyt Ilta-Sanomille tiedon haastateltujen näkemyksistä tapaukseen liittyen. Päätoimittaja kuitenkin korostaa, että Ilta-Sanomien juttu on sisällöltään käytännössä aivan sama kuin Caravan-lehden juttu, jonka julkaisemisen haastatellut olivat jo kertaalleen hyväksyneet. Lisäksi Caravan ryhtyi lehtiyhteistyöhön vilpittömin aikein ja jaloin pyrkimyksin. Päätoimittaja katsoo, että Caravan-lehti on pyrkinyt toimimaan tapauksessa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

Ilta-Sanomien selvitys 17.12.2019

Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Johanna Lahden mukaan Ilta-Sanomat ja Caravan-lehti ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Caravan-lehdestä valittuja sisältöjä julkaistaan Ilta-Sanomien verkkoversiossa. Asiaan liittyy poikkeuksellinen väärinkäsitys Ilta-Sanomien ja Caravan-lehden välillä koskien jutun julkaisuaikataulua. Ilta-Sanomat on päätoimittajan mukaan perustellusti luottanut asiassa siihen, että haastateltava on ollut Caravan-lehden kanssa sovitusti tietoinen siitä, että juttu julkaistaan Ilta-Sanomien verkkoversiossa.

Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat ja Caravan-lehti ovat sopineet, että Journalistin ohjeiden mukaisesti artikkeleiden tekijöiden kanssa on sovittava materiaalin uudelleen käyttämisestä ja haastateltavien tulee saada tietää, missä yhteydessä heidän haastattelujaan käytetään. Päätoimittajan mukaan Caravan-lehden tuli sopia nimenomaisesti kulloisenkin artikkelin toimittajan ja haastateltavan kanssa asiasta etukäteen. Kun Caravan-lehti toimitti materiaalit, Ilta-Sanomissa oli päätoimittajan mukaan perusteltu käsitys, että haastateltavien luvat on asianmukaisesti kysytty ja saatu ja että juttu on julkaisukelpoinen. Väärinkäsitys on selvinnyt Ilta-Sanomille vasta myöhemmin. Ilta-Sanomat on tarkan harkinnan perusteella päätynyt poikkeuksellisesti poistamaan jutun verkosta jutun prosessissa tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi.

Ratkaisu

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

Matkailuautoilun erikoislehti Caravan julkaisi juttukokonaisuuden, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Se julkaistiin myöhemmin Ilta-Sanomissa osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalistisen aineiston jakaminen eri tiedotusvälineiden kesken on nykyään yleistynyt käytäntö. Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri tiedotusvälineissä. Tämä voi olla haastateltavalle tärkeä tieto esimerkiksi, kun hän arvioi, millaisessa tiedotusvälineessä hän haluaa esiintyä ja millaiselle kohderyhmälle hän haastattelussa puhuu.

Neuvosto toteaa, ettei kantelijan voinut olettaa tietävän haastattelua antaessaan Caravan-lehden ja Ilta-Sanomien jutunvaihtojärjestelystä. Caravanin olisi pitänyt kertoa, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Caravan on rikkonut Journalistin ohjetta 17 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Riikka Mäntyneva, Pentti Mäkinen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.