6952/SL/18

Vapauttava

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Kantelu 5.9.2018

Kantelu kohdistuu Satakunnan kansan verkkosivuillaan 6.6.2018 julkaisemaan juttuun ’Pori Jazzin uuden toimitusjohtajan mukaan homoseksuaalisuudesta voi eheytyä siinä missä huumeistakin voi päästä irti – ”En minä voi sitä kyseenalaistaa”’.

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/pori-jazzin-uuden-toimitusjohtajan-mukaan-homoseksuaalisuudesta-voi-eheytya-siina-missa-huumeistakin-voi-paasta-irti-en-mina-voi-sita-kyseenalaistaa-200993027 

Kantelijalla on toimitusjohtajaksi valitun henkilön suostumus kantelulleen.

Kantelun mukaan haastateltava tarkasti sitaattinsa sähköpostitse ja ehdotti niihin korjauksia ennen jutun julkaisemista.  Satakunnan Kansa jätti haastateltavan pyynnöstä huolimatta korjaamatta sitaatin “Minulla on ollut sellainen ajatus, että homoja ei ole olemassa”, vaikka se oli kantelijan mielestä virheellinen. Sitaatti julkaistiin lehdessä muodossa: ”Tuo on hyvä kysymys. En halua erotella ihmisiä. Minulla on ollut sellainen ajatus, että homoja ei ole olemassa, on vain homoutta. En halua ottaa kysymykseen kantaa, kun en ole teologi”.

Kantelun mukaan haastateltava on tarkastanut sitaattinsa ja pyytänyt muuttamaan sen muotoon, jossa muistaa sen sanoneensa: ”Tuo on hyvä kysymys. Minulla on sellainen ihmiskäsitys, jonka mukaan en erottele ihmisiä homoksi tai heteroksi. On vain ihmisiä ja siten on homoutta tai heteroutta. En halua ottaa kysymykseen kantaa, kun en ole teologi”. 

Kantelun mukaan toimittaja ei ole korjannut sitaattia ja täten lehti jätti korjaamatta virheen. Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtiin 18 ja 20.

Päätoimittajan vastaus 23.11.2018

Satakunnan Kansan vastaavan päätoimittajan Tomi Lähdeniemen mukaan lehti ei ole rikkonut Journalistin ohjeita. Päätoimittajan mukaan haastattelu tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä Satakunnan Kansan toimituksessa. Haastattelu myös nauhoitettiin ja haastateltava tarkisti sitaattinsa sähköpostitse ennen jutun julkaisua.

Päätoimittajan mukaan haastateltava lähetti toimittajalle muutaman korjausehdotuksen sitaatteihinsa, siten kuin hän itse muistaa sanoneensa. Toimittaja tarkisti haastateltavan korjausehdotukset haastattelunauhalta, teki muutaman korjauksen ja soitti haastateltavalle. Päätoimittajan mukaan toimittaja kertoi puhelinkeskustelussa tarkastaneensa korjausehdotukset nauhalta, perusteli tehdyt korjaukset ja myös ne kohdat, joita ei korjattu.

Päätoimittajan mukaan kaikki ratkaisut perustuivat haastattelunauhaan, joka on purettu uutiseksi erittäin sanatarkasti ja on helposti tarkistettavissa äänitteestä.

Kantelijan väite siitä, että virhe olisi jätetty korjaamatta ei päätoimittajan mukaan pidä paikkaansa. Haastattelunauhaa ja uutisointia vertaamalla voi havaita, että haastateltavaa on siteerattu oikein, eikä virhettä ole syntynyt. Päätoimittajan mukaan haastateltava lähetti samana päivänä ”tiedotteen/oikaisupyynnön”, johon lehti vastasi ja tarjosi hänelle mahdollisuutta uuteen haastatteluun. Päätoimittajan mukaan haastateltava ei tehnyt oikaisupyyntöä kantelussa mainitsemastaan virheestä.

Ratkaisu

JO 18: Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma ”Haastattelu 1981”. https://www.jsn.fi/periaatelausumat/haastattelu-1981/ 

Satakunnan Kansa julkaisi verkkosivuillaan jutun Pori Jazzin toimitusjohtajaksi valitusta henkilöstä. Jutussa häntä haastateltiin ja siinä käsiteltiin muun muassa hänen näkemyksiään homoseksuaalisuudesta ja eheytymisestä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti oli antanut haastateltavan tarkastaa lausumansa Journalistin ohjeiden mukaisesti. Toimituksella ei ollut velvollisuutta hyväksyä haastateltavan ehdottamia muutoksia, koska kantelun kohteena olevassa sitaatissa ei ollut asiavirhettä tai selvää väärinkäsitystä. Sitaatti vastasi haastateltavan lausumaa. Haastateltava ei myöskään ollut pyytänyt siihen oikaisua jutun julkaisemisen jälkeen. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.