6825/SL/18

Langettava

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Kantelu 27.3.2018

Kantelu kohdistuu Kymen Sanomien verkkosivuillaan 7.3.2018 julkaisemaan juttuun ”Kantasatamahanke etenee: Outlet-hankkeen vetovastuuseen pörssiyhtiö Lontoosta”.

https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/7735ad49-0eef-4025-86a1-9f086ccb2301

Kantelun mukaan Lontoon pörssistä ei löydy jutussa mainittua yhtiöitä, eikä Kymen Sanomat ole ollut halukas muuttamaan tai oikaisemaan uutistaan vaan ilmoittaa todistustaakan faktoista olevan muilla tahoilla.

Uutisen perusteella lukijalle jää käsitys, että Kotkan kaupungin kanssa yhteistyötä tekevä taho on

pörssiyhtiö Lontoosta, mutta sitä ei uutisesta saatavan tiedon perusteella voi varmistaa, eikä Kymen Sanomat ole halukas tutkimaan asiaa enempää.

Kantelija on pyytänyt lehteä tarkistamaan tietonsa ja liittänyt kanteluunsa lehden kanssa käymänsä kirjeenvaihdon.

Kantelija viittaa kantelussaan Journalistin ohjeiden kohtiin 10 ja 12. Julkisen sanan neuvosto on lisännyt kanteluun Journalistin ohjeiden kohdan 20 kantelun käsittelyynottovaiheessa.

Päätoimittajan vastaus 2.5.2018

Kymen Sanomien vastaavan päätoimittajan Heidi Ekdahlin mukaan lehti julkaisi verkossa 7.3.2018 ja paperilehdessä 8.3.2018 uutisen Kotkan Old Port -kantasatamahankkeen etenemisestä. Juttu käsitteli muotibrändien outlet-keskuksen rakentamista Kotkaan. Kymen Sanomat kirjoitti, että GVA Sawyer ja hankkeen vetäjä Cameron Sawyer vastaavat hankkeen kehittämistyöstä ja yhtiö on valinnut operaattoriksi Freeport-yhtiön. Freeport-yhtiön roolina olisi hallinnoida vuokralaissuhteita outlet-keskuksen sisällä ja markkinoida keskusta asiakaskannalle.

Päätoimittajan mukaan jutussa on haastateltu hankkeen alueellista leasing-johtajaa, joka kertoo jutussa, että: ”Freeport on Lontoon pörssissä noteerattu yhtiö, ja sillä on työkenttänään monia outlet-keskuksia Euroopassa.”

Jutun otsikossa oli mainittu haastatteluun ja sitaattiin viitaten, että kyseessä on Lontoossa listautunut pörssiyhtiö. Haastateltu tai kukaan muu haastatelluista ei korjannut jutun sisältöä tai sitaatteja ennen tai jälkeen jutun julkaisun.

Jutussa oli myös haastateltu rakennustarkastajaa ja kerrottu, että hanke menee myöhemmin lautakuntakäsittelyyn Kotkassa. Hän arvioi käsittelyn vievän kuukausia ja uskoi, että hanke voi vielä kohdata yllättäviä haasteita, kun koko alueen kokonaisinfrastruktuuri on suunnittelematta. Jutussa oli myös haastateltu Freeport-yhtiön toimitusjohtajaa, joka perustelee miksi yhtiö toisi outletin juuri Suomeen ja Kotkaan.

Päätoimittaja kertoo saaneensa kantelijalta sähköpostin 14.3.2018, jossa kantelija pyysi tarkistamaan, onko Freeport-yhtiö lontoolainen pörssiyhtiö. Päätoimittaja kiitti palautteesta ja pyysi viipymättä jutun kirjoittanutta toimittajaa selvittämään, onko Freeport-yhtiö pörssiyhtiö. Toimittaja kertoi saaneensa jo tuottajan välittämän asiakaspalautteen ja olleensa yhteydessä jutussa haastateltuun leasing-johtajaan. Toimittaja kertoi löytäneensä Lontoon pörssistä Freeport-nimisen yhtiön, mutta tarvitsemansa vielä vahvistuksen haastatellulta, onko yhtiö listautunut ja ovatko jutun mainitut faktat kunnossa. Toimittaja ei ollut koskaan aiemmin joutunut tutkimaan Lontoon pörssin listauksia. 

Päätoimittajan mukaan haastateltu vastasi toimittajan sähköpostiin ja kertoi, että ”Freeport on ollut Lontoon pörssissä ja tiedote selvittää tarkasti missä ja miten Freeport nyt toimii. Kaikki on kunnossa[.]” Toimittaja käsitti, ettei hänen jutussaan ollut asiavirhettä ja kirjoitti tämän perusteella kantelijalle vastauksen. Päätoimittaja välitti toimittajan vastauksen suoraan kantelijalle eteenpäin. Päätoimittajan mukaan keskustelu jäi siihen. Kuukauden kuluttua Kymen Sanomat sai pyynnön vastata JSN:lle tehtyyn kanteluun. Päätoimittaja kertoo pyytäneensä toimittajaa selvittämään viipymättä, oliko lehti saanut alun perin virheellistä tietoa yhtiöstä. Toimittaja oli yhteydessä sekä haastateltuun leasing-johtajaan että Helsingin Pörssiin ja selvisi, ettei Freeport todella ole tällä hetkellä pörssiyhtiö. Kymen Sanomat teki välittömästi oikaisun sekä nettiin 23.4.2018 että printtiin 24.4.2018.

Päätoimittaja katsoo, että Kymen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. ”Olemme prosessin aikana noudattaneet sekä Kymen Sanomien tyylikirjaa ja JSN:n Journalistin ohjeita. Selvitimme lukijan pyynnöstä välittömästi juttumme faktat. Emme kuitenkaan saaneet Lontoon pörssin ja haastateltavan kautta riittävää ja oikeaa tietoa, kuten myöhemmin osoittautui. Kun teimme selvityksen uudestaan, korjasimme virheen viipymättä ja teimme asianmukaisesti oikaisun verkkoon ja printtiin välittömästi.”

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kymen Sanomat julkaisi verkkosivuillaan Kotkan Kantasatama-hanketta käsittelevän uutisen. Uutisessa hankkeen alueellinen leasingjohtaja väitti, että hankkeen operaattoriksi valittu yhtiö on noteerattu Lontoon pörssissä. Asia oli nostettu myös uutisen otsikkoon.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelussa ei tuoda esiin riittäviä perusteita sille, että lehti olisi tarkistanut tietonsa niin puutteellisesti tai että se olisi suhtautunut tietolähteisiinsä niin kritiikittömästi, että se olisi rikkonut Journalistin ohjeita.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt oikaista viipymättä, kun virhe oli tullut lehden tietoon. Jutussa käsitelty operaattoriyhtiö ei ole listattuna Lontoon pörssissä ja virheellinen väite saattoi antaa lukijoille väärän kuvan yhtiön vakavaraisuudesta ja luotettavuudesta.

Lehti sai kantelijalta perustellun oikaisupyynnön, mutta se ei korjannut uutista. Lehti teki uutisesta oikaisun vasta saatuaan Julkisen sanan neuvostolta vastauspyynnön kanteluun. Tällöinkin se korjasi virheen puutteellisesti, koska se ei tehnyt korjausta alkuperäiseen verkkojuttuun eikä myöskään linkittänyt oikaisutekstiä juttuun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.