5862/SL/15

Vapauttava

Lehti julkaisi urheilutapahtumasta kertoneessa jutussa turvakiellossa olleen koululaisen nimen. Teko ei ollut tahallinen, vaan johtui osapuolten välisestä tiedonkulun katkoksesta.

Kantelu 4.6. ja täydennys 9.6.2015

Kantelu kohdistuu Keski-Uusimaassa 22.5.2015 julkaistuun juttuun ”Vain yksi juoksi kumisaappailla”.

Keravan kaupungin Kasvatus- ja opetustoimi järjesti Keravan koulut liikkuu -tapahtuman 21.5.2015 Keravan urheilupuistossa. Tapahtumaan osallistui keravalaisten alakoulujen oppilaita. 

Kaupunki keräsi yhdessä järjestelyjä hoitaneen Keravan Urheilijoiden kanssa oppilaiden nimilistan, jota käytettiin tapahtuman järjestämiseen (ilmoittautuminen ja tulokset). Kantelun mukaan seura luovutti nimilistan varomattomasti Keski-Uusimaa lehden toimittajalle, joka halusi julkaista oppilaiden nimiä tapahtumasta tekemässään jutussa. Kasvatus- ja opetustoimen edustaja pyysi toimittajalta, ettei hän julkaisisi nimiä, koska joukossa on turvakielto-oppilaita. Turvakielto-oppilaiden tietoja tai sijaintipaikkaa ei luovuteta ulkopuolisille, koska heihin saattaa kohdistua turvallisuusuhka. Keravan Urheilijoilla ei ollut tiedossa tätä asiaa, mutta tämä prosessi on kantelun mukaan nyt korjattu kaupungin toiminnassa.

Keravan opetusjohtaja keskusteli päätoimittajan kanssa puhelimessa 22.5.2015 ja ihmetteli lehden toimintaa. Kantelun mukaan päätoimittaja sanoi, ettei heidän tarvitse noudattaa Keravan kaupungilta saamiansa kieltoja. Päätoimittajan asenne oli kantelijan mielestä negatiivinen ja syyllisiä etsivä myös seuraavalla viikolla viestintäpäällikön kanssa käydyssä sähköpostiviestinnässä. Ainoa vastaantulo oli lehden puolelta se, että nimitiedot poistettiin jutun nettiversiosta.

Kantelun mukaan Keski-Uusimaa vaaransi paheksuttavasti ja tietoisesti lapsen turvallisuutta ilman journalistista perustetta. Kyseessä ei ole tieto, joka pitäisi lehdessä julkaista, sillä esimerkiksi koulun nimi ja luokan numero olisivat koulujen välisessä kilpailussa riittäneet jutun infoksi. Kantelun mukaan on erittäin vakavaa, ettei KU-lehden toimituksella ole halua suojella yksityistä henkilöä ja etenkin alaikäistä lasta. Toimittajan on täytynyt ymmärtää, että nimitiedon julkaisu saattaa aiheuttaa oppilaalle vakavan turvallisuusuhan. 

Kantelun mukaan KU-lehti rikkoo journalistin ohjeen kohtaa 30, jossa turvataan yksityiselämän suoja. Ohjeissa ei ole kohtaa, joka ottaisi kantaa lapsen suojeluun, mutta aikuisten ihmisten erityinen tehtävä ilman mainintaa ohjeissa on suojella lapsia.

Kantelijan 9.6.2015 tekemä täydennys: ”Tapahtuma oli kaikille koululaisille yhteinen tapahtuma, ei osa opetusta, mutta koulupäivä kuitenkin. Itse kilpailuun osallistuminen oli vapaaehtoista. Toimittajaa pyydettiin pitäytymään julkaisusta kaikkien nimien osalta – turvakiellon piirissä olevien oppilaiden nimiä ei paljastettu toimittajallekaan.”

Keski-Uusimaan vastaus 13.8.2015

Päätoimittaja Pentti Kiiski vastaa, että paikallislehden sisällössä lasten ja nuorten urheilu- ja muilla harrastuksilla on keskeinen osa. Varsinkin nuorten urheilutapahtumista julkaistaan kattavia tuloslistoja, koska ne kiinnostavat lukijoita, erityisesti nuoria urheilijoita itseään ja heidän perheitään.

Keski-Uusimaan urheilutoimitus on kutsusta käynyt useissa lehden levikkialueen koululiikuntatapahtumissa. Vähimmilläänkin lehti on julkaissut painetussa lehdessä toimitukselle lähetetyt tulokset tai osan niistä.

Keski-Uusimaan urheilutoimitus oli kutsuttu 21.5.2015 järjestettyyn ”Keravan koulut liikkuvat” -tapahtumaan. Tiedotteen/kutsun olivat toimitukselle lähettäneet sekä Keravan kasvatus- ja opetustoimi että Keravan Urheilijat, jolle kaupunki oli antanut tapahtuman käytännön järjestelyt.

Urheilutoimitukselle ei päätoimittajan mukaan missään vaiheessa ennen tapahtumaa eikä tapahtuman aikana esitetty vaatimuksia uutisoinnin rajaamisesta. 

Toimittaja kävi urheilutapahtumaan mennessään ilmoittautumassa järjestäjille, jotka eivät asettaneet rajoituksia esimerkiksi lasten kuvaamiselle. Sen sijaan järjestäjät luovuttivat toimittajalle osallistujien täydellisen nimilistan kilpailunumeroineen. Näin toimittaja pystyi tarkistamaan, keitä hänen ottamissaan kuvissa on.

Päätoimittaja Kiisken mukaan toimitukseen palattuaan toimittaja soitti tietoja täydentääkseen kilpailuissa kaupungin kasvatus- ja opetustointa edustaneelle henkilölle. Tämä ei tiennyt voittajien nimiä eikä sitä, voiko niitä julkaista vaan totesi, että tässä julkaisuasiassa pitäisi kääntyä opetusjohtajan puoleen.

Tämän jälkeen toimittaja kuitenkin kysyi ja sai tulokset suoraan Keravan Urheilijoilta. Lehdessä julkaistiin vain voittajien nimet. Samalla toimittaja sopi urheiluseuran edustajan kanssa, että loputkin nimet julkaistaan verkossa, kun järjestäjät ovat saaneet tulokset sähköiseen muotoon. Vasta seuraavana aamuna, siis nimien julkistamisen jälkeen, urheiluseura viestitti toimitukselle, että koko nimilistan julkaisua on lykättävä.

Keravan opetusjohtaja otti lehden ilmestyttyä yhteyttä päätoimittajaan ja kertoi, että lehteen ja lehden verkkosivuille päätyneissä tulostiedoissa oli turvakiellon piirissä olevien oppilaiden nimiä. Päätoimittajan päätöksellä nimitiedot poistettiin lehden verkosta välittömästi. Kiisken mukaan näin toimittiin poikkeuksellisesti siitäkin huolimatta, että päätoimittaja ei voinut olla varma, oliko lehti julkaissut turvakielto-oppilaiden nimiä.

Kantelija arvostelee, että tämä oli ”ainoa vastaantulo lehden puolelta”. Muuta ”vastaantuloahan” ei päätoimittajan vastauksen mukaan voinut olla, koska painettu lehti oli aamulla jaettu tilaajille.

Päätoimittajan ”negatiivisella ja syyllisiä etsivällä asenteella” kantelija viitannee päätoimittajan huomautukseen, että tapahtuman järjestelyistä vastanneen Keravan kasvatus- ja opetustoimen olisi pitänyt urheiluseuran kanssa sopia tulosten julkistamiskäytännöstä tai olla jakamatta turvakielto-oppilaiden nimiä sisältävää listaa seuralle. Päätoimittaja arvelee, että kaupungin ja urheiluseuran yhteydenpidossa näyttääkin olleen tietokatkos. Myös kantelija toteaa tämän, koska kantelussa todetaan, että ”tämä prosessi on nyt korjattu toiminnassamme”.

Keski-Uusimaa kantaa päätoimittajan mukaan vastuunsa lapsista ja alaikäisistä muun muassa noudattamalla päiväkotien ja alakoulujen laatimia nimilistoja, joista selviävät haastattelu- ja kuvauskiellossa kunkin yksikön lapset. Toimituksen käytäntöihin kuuluu myös ilmoittautuminen koululaisten tapahtumista vastaaville henkilöille turvakieltojen varalta.

Kantelijalta pyydetty täydennys 7.12.2015

KU-lehden toimittaja soitti kilpailupäivän iltapäivällä opetuksen suunnittelijalle haastatellakseen häntä. 

Toimittaja totesi puhelun aikana, että hän varmaankin saa oppilaiden nimet Keravan Urheilijoilta. Tähän suunnittelija kommentoi, että nimiä ei saa julkaista ilman opetusjohtajan lupaa, koska oppilaiden joukossa on useita turvakielto-oppilaita. Suunnittelija painotti, että julkaisu saattaa aiheuttaa oppilaille tai heidän perheilleen jopa hengenvaaran.

Toimittajalle kerrottiin, että kilpailun tulokset voidaan julkaista ”Ahjon koulun 1. luokan pojat” -tasolla, jolloin vaaraa turvakielto-oppilaille ei synny. Haastateltu suunnittelija sai tarkastettavakseen toimittajan kirjoittaman jutun, jonka hän myös hyväksyi. Hyväksyttäväksi lähetetyssä jutussa ei ollut oppilaiden nimiä, mutta lehteen ne oli kuitenkin painettu.

Keski-Uusimaan vastaus kantelijan täydennykseen 9.12.2015

Päätoimittaja Pentti Kiiski vastaa kysymykseen ”milloin Keski-Uusimaata pyydettiin olemaan julkaisematta nimiä – kilpailupäivänä vai vasta lehden ilmestyttyä?”

Toimitukseen ei otettu yhteyttä eikä siis itse asiassa pyydetty olemaan julkaisematta nimiä. Oli puhdasta sattumaa, että toimittaja ylipäätään soitti kyseiselle kasvatus- ja opetustoimen edustajalle, koska juttukokonaisuudessa jäi tilaa haastattelulle. Jos tila olisi ollut pienempi, haasteltavalle ei olisi soitettu. Sattumaa oli Kiisken mukaan sekin, että toimittaja haastattelun päätteeksi ylipäätään otti nimiasian puheeksi.

Toimittaja muistaa keskustelun lopun menneen jotakuinkin seuraavasti:

Toimittaja: ”Onko sinulla tiedossasi tuloksia kilpailusta, esimerkiksi jokaisen sarjan kolme parasta?”

Haastateltava: ”En tiedä, enkä ole varma, saako nimiä julkaista. Se pitäisi tarkastaa opetusjohtajalta. Ehkä olisi hyvä, jos tuloksissa julkaistaisiin vain koulujen/luokkien nimet, ilman oppilaiden nimiä.”

Toimittaja: ”Ok.”

Haastattelun pohjalta tehdyn jutun toimittaja lähetti päätoimittajan mukaan haastateltavan tarkastettavaksi tavanomaisen käytännön mukaan: haastateltava sai luettavakseen kainalojutun, jossa oli hänen osuutensa juttukokonaisuudesta. Nimilistaa ei lähetetty, koska se oli peräisin toisesta lähteestä eli Keravan Urheilijoilta.

Kasvatus- ja opetustoimi siis oli delegoinut kilpailun järjestämisen ja tulospalvelun Keravan Urheilijoille. Järjestäjä ei asettanut paikan päällä minkäänlaisia kuvausrajoitteita, joten toimittaja olisi saattanut kuvata turvakiellon piirissä olevan lapsen ja julkaista tämän nimen ja kuvan lehdessä.

Toimitus ei päätoimittaja Kiisken mukaan vieläkään tiedä, päätyikö tällaisten oppilaiden kuvia lehteen, koska jutun yhteydessä oli kuva, jossa oli myös lasten nimiä.

Toimittaja muistaa päätoimittaja Kiisken mukaan sataprosenttisen varmasti, ettei ole sanonut haastateltavalle hankkivansa tuloksia Keravan Urheilijoilta kuten kantelija väittää. Tämä vaihtoehto tuli toimittajan mieleen vasta myöhemmin, koska hän oli käytännössä jo saanut urheiluseuralta julkaisuluvan. Toimittaja myös oletti, että nimilista on julkaistavissa lehdessä, koska se oli luovutettu Keravan Urheilijoille ja koska seuralla on tapana julkaista kilpailun tulokset myös nettisivuillaan.

Yhteenvetona Kiiski toteaa, että toimittaja tiesi nimiasiasta vain, että juoksukilpailuun osallistuvien lasten joukossa saattaa olla turvakiellon piiriin kuuluvia oppilaita. Haastateltava, jolta toimittaja tätä kysyi, ei puhelun aikana tiennyt voittajien nimiä saati sitä, ovatko he turvakiellon piirissä. Toimittaja puolestaan automaattisesti oletti, että lehden julkaisemat nimet eivät ole turvakiellon piirissä, koska ne oli toimitettu Keravan Urheilijoille. Seurahan oli tapahtuman toinen järjestäjä ja yhtälailla seuran olisi pitänyt saada tieto turvakiellon piiriin kuuluvista lapsista.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 29: Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Keski-Uusimaa julkaisi koululaisten urheilupäivästä kuvareportaasin, jonka yhteydessä julkaistiin myös tuloksia. Niissä oli myös oppilaan nimi, vaikka hän on turvakiellossa. Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi määrätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille.

Julkisen sanan neuvosto ei pysty kantelijan ja päätoimittajan vastausten perusteella päättelemään sitä, tiesikö toimitus turvakiellosta. Toimitus sai tulokset tavanomaisten tiedonhankintakeinojen avulla urheilutapahtuman järjestäjältä, joka puolestaan oli saanut ne kaupungin opetustoimelta.

Julkisen sanan neuvoston mielestä näyttääkin siltä, että turvakiellon piirissä olleen oppilaan nimen julkaisu oli vahinko. Se johtui ilmeisesti tiedonkulun katkoksesta koulun, urheiluseuran ja toimituksen välillä. Kantelusta käy ilmi, että kaupunki on korjannut prosessissa ilmenneet puutteet. Neuvostolla ei ole perusteluta syytä uskoa, että toimitus olisi tieten ja tahallaan julkaissut turvakiellossa olleen oppilaan nimen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keski-Uusimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki: Puheenjohtaja Elina Grundström