5696/PL/14

Langettava

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, johon se haastatteli kahta homeopaattia. Jutussa sekoitettiin tosiasiat ja mielipiteet sekä sivuutettiin journalistinen kritiikki kiistanalaisessa asiassa. Äänestysratkaisu 8-5, lopussa eriävä mielipide sekä eriävä mielipide langettavan perusteista.

Kantelu 19.12.2014

Kantelu kohdistuu Raahen Seutu -lehdessä 15.10.2014 julkaistuun juttuun ”Apu voi löytyä homeopatiasta”. Kantelijan mielestä homeopatiasta julkaistu juttukokonaisuus sisältää virheellisiä sekä valheellisia tietoja homeopatian toimivuudesta ja toimivuuteen liittyvistä tutkimustuloksista.

Kantelijan mukaan lehden väite siitä, että homeopatia auttaa mitä erilaisimpiin vaivoihin ja että tutkimustulokset tätä väitettä tukevat, on virheellinen. Hänen mielestään on yleisesti tunnettua, että hoitojen teho on vähintäänkin kyseenalainen, ja tarkasti ottaen luotettavien tieteellisten tutkimusten ja niiden meta-analyysien mukaan homeopatialla ei ole hoitomuotona muuta kuin lumevaikutus, jos sitäkään. Nämä väitteet olisivat kantelijan mukaan olleet helposti tarkistettavissa lääketieteen ja farmakologian asiantuntijoilta.

Lisäksi kantelija huomauttaa juttukokonaisuuden kritiikittömyydestä. Kantelussa epäillään jutun olevan piilomainontaa, koska haastateltu tietolähde todennäköisesti hyötyy saamastaan ilmaisesta julkisuudesta ja painetun sanan tuomasta uskottavuudesta. Näin hän pääsee vapaasti markkinoimaan itseään lääketieteessä luotettaviksi todettujen hoitojen kustannuksella. Hänestä haastateltujen henkilöiden kiistanalaiset väitteet olisi tullut tarkistaa toisesta tietolähteestä.

Kantelija on pyytänyt lehdeltä oikaisua 4.11.2014 sekä puhelimitse että sähköpostitse. Lehdessä on kerrottu vuonna 2011 julkaistun teoksen olevan Sveitsin hallituksen raportti, mutta kantelijan mukaan se on Sveitsin sisäministeriön tilaama vaihtoehtoisten hoitojen arviointiohjelman loppuraportti, joka on julkaistu jo vuonna 2005. Tämä raportti lisäksi tyrmää homeopatian täysin.

Kantelija on pyytänyt oikaisua uudelleen sähköpostitse 13.11.2014, jolloin päätoimittaja on luvannut hänelle, että alkuperäisen juttukokonaisuuden virheet oikaistaan homeopatiaa koskevassa jatkojutussa myöhemmin. Kantelijan mukaan oikaiseva jatkojuttu julkaistiin lehdessä 21.11.2014, mutta jutussa homeopatian kritiikki tuodaan ilmi korostetusti vain yhden lääkärin mielipiteenä. Hän huomauttaa myös, että jutussa ei korjata virheellistä väittämää Sveitsin hallituksen homeopatiaa koskevasta raportista. Lopuksi kantelija huomauttaa journalistin ohjeiden mukaisesta viivytyksettömästä virheen korjaamisesta, jota lehti ei hänen mielestään noudattanut.

Raahen Seudun vastaus 28.1.2015

Päätoimittaja Sanna Keskisen mukaan lehdistössä on oikeus esitellä yleisiä ilmiöitä ja virtauksia. Juttukokonaisuus homeopatiasta kuuluu tähän kategoriaan. Jutuissa oli tehty selkeä rajaus aiheen laajuuden takia. Itsehoito on hänen mukaansa kasvava trendi, joka kiinnostaa useita ihmisiä, ja siksi mediankin on syytä tarkastella ilmiötä. Jutun tarkoitus ei ollut esitellä homeopatian kritiikkiä, ja sitä kuinka siitä kiistellään. Homeopatian kritiikistä tehtiin juttu myöhemmin.

Haastateltavat henkilöt ovat päätoimittajan mukaan tarkistaneet lausumansa ennen jutun julkaistua. Jutun tausta-aineistona käytettiin useita homeopatiaa käsitteleviä nettilähteitä. Päätoimittajan mukaan jutun tiedot on pyritty tarkistamaan perusteellisesti eikä teksti sisällä virheitä homeopatian näkökulmasta. Hän myös huomauttaa, että haastateltavat olivat ulkopaikkakuntalaisia sekä lehdellä ole heihin mitään kytköksiä. Jutuissa ei myöskään missään vaiheessa ole mainostettu homeopaattisia valmisteitä, eikä sitä, että homeopaatit niitä myyvät.

Jutuissa kerrotaan, kuinka homeopatian väitetään toimivan. Päätoimittajan mukaan 21.11. julkaistussa jutussa myös tuodaan selvästi esille se, että homeopatian vaikutuksista ei ole luotettavaa tieteellistä tutkimusta. Lukija voi päätoimittajan mielestä jutut lukemalla muodostaa itse käsityksen siitä, onko kyse tutkimushoidosta. Jatkojutulla pyrittiin korjaamaan ensimmäisen jutun kritiikittömyyttä.

Kantelijan oikaisupyyntö on saapunut toimitukselle 4.11., ja kantelijalle on ehdotettu, että hänen näkemyksensä julkaistaisiin mielipideosastossa. Tähän kantelija ei päätoimittajan mukaan ole suostunut. Asian selvittely ja jatkojutun suunnittelu aloitettiin toimituksessa välittömästi. Päätoimittajan mukaan jatkojuttu on tehty niin nopeasti kuin se toimituksessa oli mahdollista: ”Halusimme tehdä aiheen käsittelyä täydentävän juttukokonaisuuden perusteellisesti ja huolellisesti, mikä vei aikaa”.

Päätoimittajan mukaan kantelussa mainittu Sveitsin raportin oikaisemisen laiminlyönti ei pidä paikkaansa. Oikaisu on julkaistu 21.11. samassa lehdessä jatkojutun kanssa. Päätoimittaja pahoittelee, ettei juttua saatu ilmoitustilanteen ja ennakoivan taiton reunaehtojen vuoksi mahtumaan samalle sivulle tai aukeamalle jatkojutun kanssa, kuten oli tarkoitus. Oikaisu sijoitettiin sivulle, jossa on myös itsehoitoon ja hyvinvointiin liittyvää aineistoa, joka päätoimittajan mukaan oletettavasti kiinnostaa homeopatiajutun lukeneitakin. Oikaisu julkaistiin samaan aikaan jatkojutun kanssa, koska oikaisupyynnön tultua oli ensimmäisen jutun julkaisusta kulunut jo kolme viikkoa. Päätoimittaja uskoi oikaisun saavan paremman näkyvyyden samassa lehdessä jatkojutun kanssa kuin irrallisena oikaisuna. Päätoimittajan mukaan oikaisun julkaisemisajankohta valittiin tavoitellen sille mahdollisimman suurta yleisöä ja pyrkien sitomaan se mahdollisimman hyvin aiemman homeopatiajutun kontekstiin.

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.

Raahen Seutu julkaisi 15.10.2014 aukeaman laajuisen kokonaisuuden homeopatiasta. Jutuissa haastateltiin kahta homeopaattia. Yhdessä otsikoista kerrottiin, että ”Sveitsi korvaa homeopatiakulut”. Tätä lehti tarkensi 21.11.2014. Samalla lehti julkaisi jutut ”Lääkäri ei niele kaikkea pötyä” ja ”Plasebo-hoito tehoaa vaikka ei pitäisi”. Niillä lehti täydensi aiempia homeopatiajuttujaan.

Homeopatiasta kertova juttu oli rakennettu kahden homeopaatin lausumien varaan. Lausumissa henkilöt esittävät sairauksien hoidosta kokemusperäisiä näkemyksiä. Jutussa kerrotaan hoitojen tehoavan esimerkiksi syöpäsairauksiin ja lapsettomuuteen, ja haastateltavat kehottavat potilaita hakeutumaan heidän vastaanotoilleen. Henkilöhaastatteluissa ei ollut kuitenkaan kyse piilomainonnasta.

Jutussa sekoitettiin tosiasiat ja mielipiteet sekä sivuutettiin journalistinen kritiikki kiistanalaisessa asiassa, jossa tietolähteellä voi olla selvä hyötymistarkoitus. Lisäksi virheellisen tiedon oikaiseminen kesti kohtuuttoman kauan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Raahen Seutu on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Langettavan puolesta äänestivät: Pirjo Auvinen, Ulla Järvi, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Eeva Ruotsalainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Vapauttavaa kannattivat: Risto Uimonen (pj), Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Anssi Järvinen ja Heli Kärkkäinen

Heikki Kuutin eriävä mielipide langettavan perusteista:

Raahen Seutu on rikkonut hyvää journalistista tapaa torjumatta juttuunsa sisältyvää piilomainontaa. Jutun tavoitteena oli tukea kahden nimellä haastatellun raahelaisen homepaatin taloudellista toimintaa, ja jutussa tuotiin esiin asioita, joilla ovat selkeää merkitystä heidän yritystoimintansa edistämisessä. Haastateltavien yksipuoliset näkemykset korostuivat pitkissä sitaateissa ja vaikuttavat esitystyylinsä perusteella haastateltujen itsensä tuottamalta tekstiltä. Asiaa täydentävä yli kuukausi myöhemmin julkaistu täydennysjuttu ei poistanut ensimmäisen jutun kritiikittömyydestä aiheutuvia ongelmia.

Risto Uimosen, Hannu Helinevan, Jyrki Huotarin, Anssi Järvisen ja Heli Kärkkäisen eriävä mielipide:

Julkisen sanan neuvoston ei kuulu ottaa kantaa homeopatiaan eikä sen tehoon, vaan ainoastaan siihen, toimiko lehti hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Tiedotusväline päättää itse, mitä se uutisoi ja mistä näkökulmasta. Jutun kannalta olennaiset asiat tulee kuitenkin tarkistaa huolellisesti ennen julkaisua.

Haastateltavat esiintyivät oman alansa asiantuntijoina, koulutettuina homeopaatteina. Juttujen keskeinen sisältö muodostui haastateltavien mielipiteistä, joita heillä oli oikeus esittää ja lehdellä julkaista. Juttu olisi ollut ongelmattomampi, jos siinä olisi tuotu esiin myös kriittinen näkökulma homeopatiaan. Lehti tarkensi myöhemmin haastateltavan lausuntoa siitä, kuka kustansi haastattelussa mainitun raportin. Kiinnitämme päätoimittajan huomiota siihen, että täydentävät jutut olisi ollut syytä julkaista nopeammin.

Myös valmisteleva sihteeri yhtyy tähän eriävään mielipiteeseen.