5665/YLE/14

Vapauttava

Tuulivoimaa käsitelleen ohjelman otsikko kuului seuraavasti ”Maajussille ilmasta rahaa”. Se vastasi riittävän tarkasti itse ohjelmaa, eikä ”maajussi”-sanan käyttäminen loukannut ihmisarvoa.

Kantelu 24.11.2014

Kantelu kohdistuu Yleisradion TV1:ssä 24.11.2014 esitettyyn MOT-ohjelman jaksoon ”Maajussille ilmasta rahaa”. Kantelun mukaan otsikko ei mitenkään kuvaa ohjelman sisältöä eli on harhaanjohtava otsikko. Lisäksi kyseinen otsikko voidaan nähdä negatiivisena asiana ihmisten silmissä. Ohjelmassa ei myöskään käynyt ilmi, mitkä tahot ovat vuokranneet tuulivoimayhtiöille maita eli ovatko vuokraajat yksityisiä, kuntia vai mitä tahoja. Siitä huolimatta ohjelman otsikossa nostetaan esiin määrätty ammattiryhmä, jota se loukkaa.

Yleisradion vastaus 3.12.2014

Vastaava toimittaja Ville Vilén vastaa, että otsikon sana ”maajussi” viittaa maanomistajiin. Pitää paikkansa, että metsämaata, jonne tuulimyllyjä Suomessa valtaosin kaavoitetaan, omistavat myös muut kuin maaseudulla asuvat, sekä useat julkisyhteisöt. Otsikoinnissa näin tarkan määrittelyn vaatiminen olisi kuitenkin epätarkoituksenmukaista, koska otsikon on tarkoitus sekä kuvata ohjelman aihetta että herättää mielenkiintoa. Yleisradio ei Vilénin mukaan myöskään pidä maanomistussuhteiden kuvaamista jutun kokonaisuuden kannalta erityisen olennaisena.

Otsikon sanapari ”ilmasta rahaa” viittaa Vilénin mukaan tuulivoiman syöttötariffiin, joka on yhteiskunnan maksamaa tukea tuulivoimalan omistajalle, ja osa siitä kanavoituu maanomistajille.  Ohjelmassa kerrotaan, miten kilpailun kiristyminen tuulivoimaloiden rakentamiseksi on johtanut siihen, että tuulivoimaloiden rakentamista valmistelevat yhtiöt tarjoavat maanomistajille aiempaa suurempaa osuutta tuulivoimaloiden tulevasta tuotosta. Ohjelman alkupuolella maaomistajille sopimuksissa luvattujen korvausten tasoja esitellään perusteellisesti. Ohjelman lähtökohta vastaa otsikkoa tarkasti.

Vastaavan toimittajan mukaan on totta, että ohjelma ei käsittele pelkästään maanomistajien ja tuulivoimayhtiöiden välistä tulonjakoa ja sopimuksia. Tuulivoimahankkeet herättävät voimakkaita tunteita useilla paikkakunnilla.  Julkisuudessa aiheen käsittely on painottunut vastustajien ja kannattajien kiistaan tuulivoimalle sopivista paikoista ja melurajoista. Tästä syytä tekijät pitivät perusteltuna avata tuulivoimaan liittyviä taloudellisia intressejä useasta näkökulmasta, käsitellä tuulivoiman yleistä kannattavuutta sekä uuden tuulibisneksen tuomien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiä ristiriitoja paikallisyhteisöissä.

Tämä ei Vilénin näkemyksen mukaan synnytä ristiriitaa otsikon ja itse jutun sisällön välillä, vaan pikemminkin lisää aiheen käsittelyn monipuolisuutta.

Kantelija pitää otsikkoa myös loukkaavana tietyn ammattiryhmän kannalta, mutta ei tarkemmin erittele mikä otsikossa loukkaa. Oletettavasti kyse on maajussi-sanan käytöstä. Nimitys ei ole tarkoitettu loukkaavaksi. Sana maajussi on yleisessä puhekielessä laajasti levinnyt termi, jota on käytetty hyväntahtoisessa mielessä myös viihdeohjelman nimessä.

Ohjelman nimi ”Maajussille ilmasta rahaa” on Vilénin mukaan sanaleikki. Osa sanaleikistä syntyy siitä, että sana ”ilmasta” muistuttaa puhekielistä versiota sanasta ”ilmaista”. Sanaleikin tämäkin tulkinta on journalistisesti perusteltu, koska ohjelma käsittelee uutta liiketoimintaa, jonka kannattavuus perustuu suurelta osin valtion verovaroistaan maksamiin tukiin.

Ratkaisu

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Yle otsikoi tuulivoimaa ja -voimaloita käsitelleen ohjelman seuraavasti: ”Maajussille ilmasta rahaa”. Ohjelman fokus oli yritystuissa, syöttötariffin aiheuttamassa kiireessä, päättäjien jääviyksissä, suoranaisessa painostuksessa tai lahjonnassa sekä yritysten voitoissa. Myös tuulivoimayritysten mahdollisuutta maksaa huomattavia korvauksia maanomistajille käsiteltiin.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että otsikko voi olla kiteytys tai kärjistys ohjelmasta eikä sen tarvitse tarkasti kertoa sisältöä kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa sekä ohjelmasta että sen verkossa julkaistusta käsikirjoituksesta selviää, mitä otsikko tarkoitti ja mistä itse ohjelmassa oli kyse. Otsikointi sallii myös sanoilla leikittelyn hyvän journalistisen tavan puitteissa.

Sana ”maajussi” tarkoittaa maanviljelijää. Ohjelmasta kävi ilmi, että vuokratuloja tuulivoimaloista tulee maanomistajille. Heidän joukossaan maanviljelijät ovat vain yksi ryhmä. Tämäkin selviää ohjelmasta. Kielitoimiston sanakirjan mukaan ”maajussi” on leikillinen ilmaisu, mutta voi olla halventavakin. Tässä yhteydessä neuvosto ei pidä ilmaisua ammattiryhmää halventavana tai asiaankuulumattomana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jussi Lankinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Maria Kaisa Aula, Heikki Valkama ja Heikki Vento.