5638/SL/14

Vapauttava

Lehti mainitsi mittavan paikallisen hankkeen epäonnistumisesta kertovassa jutussaan nimeltä neljä kunnallispoliitikkoa. Kantelija ei joutunut kielteisen julkisuuden kohteeksi, joten hänelle ei syntynyt vastineoikeutta.

Kantelu 2.11.2014

Kantelu kohdistuu Salon Seudun Sanomissa 29.9.2014 otsikolla ”Somerolla jätevesien hoito seilaa vastatuulessa” julkaistuun juttuun. Lehti omisti asialle koko sivun. Kahdessa jutussa selvitettiin Someron jätevesihuoltoa ja jätevesiosuuskuntien hankkeita. Kantelija, hänen puolisonsa ja kaksi muuta henkilöä, jotka ovat valittaneet hankkeen vaiheista eri oikeusistuimiin, mainittiin jutussa kerran nimeltä. Heitä luonnehdittiin kunnallispolitiikasta tutuiksi henkilöiksi. Jutun mukaan kantelut ovat osaltaan hidastaneet hankkeiden etenemistä.

Kantelija kokee olevansa jutussa vastapuoli ja hänen mukaansa samanaikainen kuuleminen olisi ollut tarpeen. Kun näin ei tapahtunut, kantelija lähetti lehteen oman kommenttinsa 2.10.2014. Kommenttia ei julkaistu. Kantelijan mukaan päätoimittaja piti kirjoitusta liian hyökkäävänä eikä ollut valmis keskustelemaan siitä, missä muodossa se olisi ollut julkaistavissa.

Kantelijan mukaan lehti rikkoi Journalistin ohjeiden kohtia 21, 22, 23 ja 25.

Salon Seudun Sanomien vastaus 6.11.2014

Päätoimittaja Ville Pohjosen mukaan Salon Seudun Sanomat on uutisoinut useaan otteeseen Someron jätevesihuollosta ja jätevesiosuuskunnista sekä niihin liittyvien hankkeiden eri vaiheista, myös valituksista ja niiden perusteista (21.8.2012, 27.10.2012 ja 28.5.2013). Hänen mukaansa lukijoille on näin muodostunut hyvä kuva kiistan eri näkökulmista.

Päätoimittaja toteaa, että myös kantelija on saanut tilaa Salon Seudun Sanomien mielipidepalstoilla tästä samasta aiheesta. Kantelijan mielipidekirjoitukset on julkaistu 4.6.2012 ja 20.9.2012.

Salon Seudun Sanomat julkaisi 29.9.2014 laajan juttukokonaisuuden Someron jätevesihuollosta ja jätevesiosuuskuntien hankkeista otsikolla ”Somerolla jätevesien hoito seilaa vastatuulessa”. Kantelija on yksi valittajista, jotka mainittiin lehtiuutisessa.

Kantelija ei päätoimittajan mukaan joutunut kantelun alaisessa jutussa JO 21:en tarkoittaman ”erittäin kielteiseen julkisuuteen”. Hänen toimitukseen lähettämäänsä kommenttikirjoitusta käsiteltiin päätoimittajan mukaan tavallisena mielipidekirjoituksena ja keskustelun jatkamisena.
 
Päätoimittaja kertoo, että kantelija ei tuonut kirjoituksessaan esille mitään uutta ja olennaista itse asiasta. ”Sen sijaan kirjoituksessa arvosteltiin kärkevästi osuuskunnassa toimivia henkilöitä. Tätä keskustelua lehti ei halunnut jatkaa, kun se kääntyi asiakysymysten sijaan henkilöihin. Oma kannanotto olisi julkaistu, jos se olisi keskittynyt käsiteltävään asiaan. Tämä myös kerrottiin kantelijalle puhelinkeskustelussa. Uutta kirjoitusta kantelijalta ei tullut.”

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

Salon Seudun Sanomat julkaisi sivun juttukokonaisuuden, jossa se käsitteli Someron jätevesihuollon ja jätevesiosuuskunnan pysähtynyttä tilannetta. Yhtenä syynä hankaluuksille lehti totesi hankkeista tehdyt kantelut viranomaisille. Kantelija mainittiin jutussa nimeltä yhtenä neljästä valittajasta. Lehti kertoi myös heidän puoluekantansa ja luonnehti heitä tutuiksi kunnallispolitiikasta. Kanteluita ei eritelty tiettyjen henkilöiden tekemiksi.

Juttukokonaisuuden aiheena eivät olleet hankkeesta tehdyt kantelut ja valitukset, vaan koko hankkeen tilanne. Jätevesihuollon järjestäminen maaseudulla on Salon Seudun Sanomien alueella merkittävä aihe, jota lehti on seurannut aktiivisesti. Toimituksella on oikeus valita näkökulmansa ja haastateltavansa. Kantelijoiden mainitseminen nimeltä oli Journalistin ohjeiden 23. kohdan mukaista tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, joka ei synnytä oikeutta kannanottoon.

Kantelija ei ole asianosainen hankkeessa. Hänet tunnetaan Somerolla kaupunginvaltuuston jäsenenä ja entisenä kaupunginjohtajana. Siksi hänen on kestettävä sellaistakin julkisuutta, joka ei ole myötäsukaista. Kantelija ei joutunut jutussa erittäin negatiivisen julkisuuden kohteeksi, joten hänelle ei syntynyt vastineoikeutta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Salon Seudun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Katariina Anttila, Liina Matveinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo ja Heikki Vento.