5559/SL/14

Vapauttava

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Kantelu 15.8.2014

Kantelu kohdistuu Sipoon Sanomissa ja sen nettilehdessä 14.8.2014 klo 9.22 julkaistuun juttuun Sipoon bussien linjanumerot, reitit ja aikataulut menivät uusiksi”.
http://www.sipoonsanomat.fi/artikkeli/232148-sipoon-bussien-linjanumerot-reitit-ja-aikataulut-menivat-uusiksi

Kantelijan mukaan Sipoon Sanomat syyttää artikkelissaan julkisesti HSL:n joukkoliikennesuunnittelijaa ja häntä itseään epäonnistuneen Sipoon linjastouudistuksen pääarkkitehdeiksi. Kantelijan mukaan lehti päättää artikkelinsa kappaleeseen ”Sipoolaisille uudistukset tarkoittavat paikoittain huomattavia heikennyksiä kulkuyhteyksiin. HSL:n ja Ely-keskuksen mukaan muutokset ovat parannuksia, joiden myötä bussivuorot ja reittivaihtoehdot lisääntyvät. Ainakaan ELY-keskus ei ole kantelijan mukaan julkaissut mitään tällaista lausumaa.

Kantelijan mukaan juttu on johtanut hetkessä lukuisiin häirintä- ja uhkausyhteydenottoihin tyytymättömiltä asukkailta.

”Lehti ei ole ottanut allekirjoittaneeseen mitään yhteyttä, vaan julkaissut nimen sellaisenaan
ilmiselvänä tarkoituksenaan osoittaa lukijoilleen syntipukki bussiliikenteen heikennyksiin.
Lehden tarkoitus on siten ollut mustamaalata yksittäinen henkilö antamatta tälle tilaisuutta lausua näkemystään asiasta. On lisäksi selvää, että yksittäiset virkamiehet eivät yksin suunnittele näin suuria uudistuksia.”

Kantelijan mukaan lehti on rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11 ja 21.

Löydettyään lehden nettiartikkelin kantelija kertoo kirjoittaneensa siihen kaksi kommenttia, joita hän kutsuu kantelussaan vastineeksi.

Sipoon Sanomien vastaus 25.8.2014

Päätoimittaja Riitta Ketola vastaa, että Sipoon bussiliikenteen uudistuksesta on julkaistu Sipoon Sanomissa useita juttuja, niin uutisia kuin lukijoiden kirjoituksiakin. Kantelijan nimi julkaistiin ensimmäisen kerran Sipoon Sanomissa 19.6.2014 Miten on? -palstalla, jossa toimitus hankkii vastauksen lukijoiden esittämiin kysymyksiin.

Päätoimittajan mukaan Sipoon kunnan liikennesuunnittelijat ilmoittivat toimitukselle, että Sipoon kunnan bussiliikennettä koskevat kysymykset eivät enää kuulu heille, vaan HSL:n ja ELY-keskuksen edustajille, joita ilmoitettiin olevan kaksi: ELY-keskuksen osalta yhteyshenkilöksi ilmoitettiin kantelija.

Päätoimittaja kertoo, että kaikki kysymykset lähetettiin sekä kantelijalle että HSL:n edustajalle. Kantelija vastasi yhteen kysymykseen ja ilmoitti toimitukselle olevansa oikea henkilö vastaamaan vain Sipoon ja naapurikuntien liikenteen yhteensovittamisesta.

Bussiliikenteen uudistusten astuttua voimaan 11.8.2014 toimitus sai lukijoilta useita yhteydenottoja. Niissä pyydettiin yksityiskohtaista uutisointia uudistuksista, jotka olivat monin paikoin epäonnistuneet. Samana päivänä 11.8.2014 Sipoon kunnan internet-sivuston (www.sipoo.fi) ajankohtaista-osiossa julkaistiin uudistuksista julkinen tiedote, johon kantelija on merkitty ELY-keskuksen yhteyshenkilöksi ja lisätietojen antajaksi. Tiedotteessa on myös kantelijan puhelinnumero ja sähköposti, jotka ovat otsikon Anna palautetta! alla. (http://www.sipoo.fi/fi/ajankohtaista/?itemid=48491&a=viewItem)

Kantelijan nimi ja sähköposti julkaistiin Sipoon Sanomissa 14.8.2014. Sen sijaan puhelinnumeroa ei julkaistu, vaikka se olikin kunnan sivuilla olleessa tiedotteessa.

Uutinen pohjautui päätoimittajan mukaan jo aiemmin mainittuun Sipoon kunnan tiedotteeseen. Tiedotteessa toistetaan jo aiemmin esille tulleet näkemykset uudistusten toimivuudesta ilman mitään mainintaa ilmenneistä epäkohdista. Tätä koskeva maininta jutussa oli toimittajan toteamus, eikä sitä ollut laitettu kantelijan toteamukseksi.

Toimitus julkaisi lyhyessä uutisessaan ne virkamiehet ja heidän sähköpostinsa, joille palaute kannattaa suunnata, jotta parannuksia voidaan saada aikaiseksi.

Päätoimittajan mukaan lehti päätyi tähän ratkaisuun, koska pyrki olemaan tasapuolinen ja jättämään matkustajien yksittäiset ongelmat käsittelemättä niiden huomattavan runsaan määrän vuoksi. Uutinen pidettiin mahdollisimman lyhytsanaisena nimenomaan siksi, ettei matkustajia raivostuttanutta tilannetta haluttu lietsoa. Jutun sitaatit ovat sanasta sanaan Sipoon kunnan nettisivuilla julkaistusta tiedotteesta.

Sama uutinen julkaistiin sellaisenaan Sipoon Sanomien nettisivulla. Kantelija osallistui uutisen nettikeskusteluun omalla nimellään. Keskustelu julkaistiin kokonaisuudessaan heti Sipoon Sanomien seuraavassa numerossa 21.8.2014. Se on edelleen luettavissa osoitteessa www.sipoonsanomat.fi.

Kantelija toteaa, että yksittäiset virkamiehet eivät suunnittele näin suurta uudistusta. Sipoon Sanomat käytti lainausmerkkejä nimetessään HSL:n suunnittelijan ja kantelijan ”pääarkkitehdeiksi” linjastosuunnittelussa. Matkustajille on varmasti käynyt ilmi, että myös Sipoon kunnan edustajat ovat olleet mukana suunnittelussa. Koska he kuitenkin kesäkuussa tehdyssä jutussa – ja sen jälkeen –  siirsivät kaikki kysymykset HSL:n ja ELY-keskuksen edustajille, oli selvää, että päävastuu uudistuksen toteutumisesta on lopulta muualla kuin kunnan käsissä.

Kantelijan edustama ELY-keskus on yhtenä tärkeänä osana vastuussa joukkoliikenteen järjestelyistä. Esimerkiksi ELY-keskuksen nettisivulla todetaan: ”ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle.”

Sama asia tulee esiin myös toisessa, ELY-keskuksen 27.6.2014 julkaisemassa tiedotteessa ”Linja-autoliikenteessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat avataan kilpailulle.  – – Nyt on meneillään vuoteen 2019 asti kestävä muutosvaihe. Muutokset ovat erilaisia Uudenmaan eri osissa. Uudenmaan ELY-keskus on valmistellut muutosta yhteistyössä kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa. – – Toimivaltaisten viranomaisten tehtävä on joukkoliikenteen järjestäminen ja suunnittelu omalla toimialueellaan. Uudenmaan alueella joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat HSL, Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit ja Uudenmaan ELY-keskus.

Kantelija ei ole ottanut yhteyttä toimitukseen pyytäen oikaisua. Sen sijaan hän on kirjoittanut mielipiteensä lehtemme nettisivuille ja on saanut näin mielipiteensä esille, koska kirjoitus julkaistiin myös paperilehdessä.

Sipoon Sanomat katsoo siis, ettei ole syyllistynyt kantelijan mainitsemiin Journalistin ohjeiden rikkomuksiin.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Sipoon Sanomat julkaisi jutun linja-autoliikenteen uudistetuista reiteistä ja aikatauluista. Siinä nimettiin yleisöä kuohuttaneen uudistuksen pääsuunnittelijoiksi ja palautteen vastaanottajiksi kaksi eri laitoksen virkamiestä. Toinen heistä, kantelija, kommentoi uutista nimellään nettikeskustelussa. Lehti julkaisi keskustelun kokonaisuudessaan heti Sipoon Sanomien seuraavassa numerossa 21.8.2014. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Sipoon Sanomien juttu perustui luotettaviin lähteisiin ja sen tiedot oli tarkistettu. Jutussa viitattiin lukijoiden antamaan palautteeseen ja kokemuksiin aikataulu-  ja reittimuutoksista, ei mielipiteisiin tai sepitteeseen.

Sipoon Sanomat julkaisi kantelijan nimen asiassa, joka kuuluu hänen vastuualueeseensa. Jutussa ei kritisoitu kantelijaa, vaan ratkaisuja, joita hän oli ollut valmistelemassa työnsä puolesta. Kantelija on asemassa, jossa hänen nimensä julkaiseminen oli perusteltua.

Kantelija sai kommentoida uutista Sipoon Sanomien nettisivulla ja lehdessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sipoon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.