5520/SL/14

Langettava

Osa A-killan entistä johtoa sekä nimetön päihdekuntoutuja esittivät nettijutussa erittäin vakavia syytteitä killan uutta johtoa vastaan.  Lehti julkaisi syytettyjen kommentit samassa jutussa, mutta ei tarkastanut ennalta väitteiden todenperäisyyttä. Kantelija vaati jutussa olleiden virheiden korjaamista uudella jutulla. Lehti julkaisi vaadekirjeen vastineena neuvottelematta sen sisällöstä.

Kantelu 2.7.2014

Vantaan A-killan kantelu kohdistuu Vantaan Sanomien nettisivuillaan 11.6.2014 julkaisemaan uutiseen ”Vantaan A-killan johtoa syytetään väärinkäytöksistä”. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/222394-vantaan-a-killan-johtoa-syytetaan-vaarinkaytoksista
 
Jutussa esitetään useita syytöksiä alkaen toiminnan tuhoamisesta henkiseen väkivaltaan ja kiusaamiseen. Uutta johtoa syytetään tukirahojen väärinkäytöksistä, omien projektien rahoituksesta yhteisillä varoilla ja väitetään, että A-kiltatoiminta on loppunut: ”Päihteetöntä elämää tukevan Vantaan A-killan kulisseissa kuohuu. Osa toimintaan osallistuneista syyttää uutta toiminnanjohtajaa ja kahta killan hallituksen jäsentä luottamusaseman väärinkäytöksistä ja A-killan vertaistukityön tuhoamisesta”.

Jutussa esiintyvät omilla nimillään Vantaan A-killan vuoden 2013 väliaikainen puheenjohtaja ja yhdistyksestä hiljattain eronnut naishenkilö. Myös nimetön päihdekuntoutuja antaa killan toiminnasta lausuntoja. Arvostelun kohteena haastatelluilla on killan toiminnanjohtaja, uusi puheenjohtaja ja kaksi nimeltä mainitsematonta hallituksen jäsentä.

Lehti julkaisi jutun yhteydessä erillisen kommentin, jossa Killan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kiistävät kolme syytöstä, mutta myöntävät, että eripuraa on ollut. Kantelijan mukaan kaikkia kommentteja ei julkaistu eikä kaikkiin väitteisiin pyydetty kommenttia.

Kantelija oli yhteydessä lehden päätoimittajaan 17.6. ja vaati jutussa olleisiin lukuisiin virheisiin ja puutteelliseen tiedonhankintaan ja lähdekritiikkiin vedoten uuden artikkelin julkaisemista asiasta. Kantelija selvitti kirjeessään jutussa olleet väitteet virheellisiksi. Lehti ei vastannut kantelijan yhteydenottoon. Kantelija oli 24.6. uudestaan yhteydessä päätoimittajaan ja vaati asian korjaamista vedoten Julkisen sanan neuvostoon. Lehti julkaisi kantelijan kirjeen vastineena 25.6. lehden mielipidepalstalla. Vastineeksi muokattu kantelijan kirje julkaistiin netissä 27.6. ja linkitettiin alkuperäiseen juttuun.

Kantelija ei ole tyytyväinen lehden toimiin, koska lehti ei ole korjannut jutussa olleita virheitä. Kantelijan mukaan lehti ei ole myöskään pyrkinyt totuudelliseen tiedonvälitykseen vaan rikkonut Journalistin ohjeita, joista hän mainitsee kohdat JO 11, JO 12, ja JO 20.
 
Kantelija kertoi 3.10. neuvostolle antamassaan vastauksen tarkennuksessa, että killan toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja eivät saaneet tietoonsa kaikkia jutussa olleita väitteitä.  Siksi jutun yhteydessä julkaistussa kommentissa ei kumottu syytettä killan varojen käyttämisestä omiin projekteihin. Kantelija muistuttaa myös, ettei esimerkiksi porttikielto-asiaa voinut kommentoida tarkemmin, koska kyseessä olivat luottamukselliset tiedot.

Vantaan Sanomien vastaus 19.9.2014

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilän mukaan Vantaan Sanomat oli perehtynyt huolella A-killan toimintaan ja käynyt perusteelliset keskustelut A-killan aikaisemman puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kanssa. Päätoimittajan mukaan kaikki arvostelua herättäneet asiat ja näkemykset kerrottiin arvostelun kohteeksi joutuneille henkilöille ja he saivat välittömästi mahdollisuuden kommenttiin, joka julkaistiin jutun yhteydessä.

Lehdellä oli päätoimittajan mukaan riittävät taustatiedot ja siten myös perusteet uutisen julkaisemiseen. ”Lisäksi on syytä huomioida, että uutisen lähteinä olivat A-killan toimintaa monivuotisen kokemuksen perusteella tuntevat luottamushenkilöt. He perustelivat päätoimittajan mukaan riittävän hyvin väitteensä A-killan toiminnan muuttumisesta.
Päätoimittaja katsoo, että julkista rahoitusta saavana toimijana Vantaan A-kilta on rinnastettavissa viralliseen tai puoliviralliseen julkiseen palveluun. Tällä perusteella Killan johdon tulee altistua ja olla valmistautunut julkiseen keskusteluun ja oman toimintansa arviointiin. Päätoimittaja kirjoittaa, että Vantaan Sanomilla on velvollisuus seurata oman kuntansa asioita ja nostaa esille erityisesti julkista tukea nauttivien yhdistysten toimintaan kohdistuvat epäilyt.

Päätoimittaja kiistää, että uutinen olisi ollut virheellinen ja muistuttaa, että alkuperäisen jutun yhteydessä julkaistiin A-killan nykyjohdon kommentti. Lisäksi päätoimittaja mainitsee lehden julkaisseen myös johtoa tukeneen mielipidekirjoituksen.

Päätoimittajan mukaan jutussa olleet väitteet oli esitetty omalla nimellä ja ne olivat perusteltuja, koska niistä on toisella osapuolella eri näkemys. Päätoimittajan mukaan oli tärkeää tuoda erilaiset näkemykset julkisuuteen ja saattaa ne rahoittajien ja suuren yleisön tietoon. Asiavirheitä jutussa ei päätoimittajan mukaan ollut.

Haluttomuuttaan julkaista uutta artikkelia A-killan tilanteesta päätoimittaja perustelee sillä, että suostuessaan lehti olisi luovuttanut toimituksellisen päätösvallan ulkopuolisille.

Päätoimittajan mukaan kantelijan kirje ”ei täyttänyt vastineen tunnusmerkkejä, koska siinä ei esitetty yksilöityjä virheitä eikä esitetty vastinetekstiä, vaan siinä vaadittiin kokonaan uuden jutun laatimista”.
 

Ratkaisu 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Vantaan Sanomien julkaisema juttu Vantaan A-killan toiminnasta perustui yksinomaan yksittäisten henkilöiden väitteisiin. Haastateltavat esittivät niin raskaita väitteitä muun muassa taloudellisista väärinkäytöksistä, että toimituksen olisi pitänyt selvittää niiden paikkansapitävyyttä ennen jutun julkaisemista. Tieto olisi ollut helposti saatavissa useista lähteistä. Aukioloajat ja kävijämäärät olisi myös ollut helppo tarkastaa. Osa väitteistä oli esitetty nimettöminä. Yksi kolmesta haastateltavasta on ollut aiemmin vastuuhenkilönä killassa, mutta on menettänyt jäsenistön luottamuksen. Toinen oli eronnut killasta.

Vantaan Sanomat oli julkaissut vuotta aiemmin jutun A-killan veroepäselvyyksistä. Siinä vaiheessa killan puheenjohtajana toimi sama henkilö, joka esitti syytöksiä uutta johtoa vastaan kantelun kohteena olevassa jutussa. Tästä syystä toimituksen olisi pitänyt suhtautua erittäin kriittisesti lähteeseensä, koska sillä on saattanut olla asiassa vahingoittamistarkoitus.

Kantelija joutui jutussa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi, mutta sai esittää samassa yhteydessä kommenttinsa joihinkin väitteisiin. Kantelija oli tyytymätön omien kommenttiensa ylimalkaiseen käsittelyyn ja vaati alkuperäisessä jutussa olleiden virheiden korjaamista kokonaan uudella jutulla. Päätoimittaja kieltäytyi siitä, koska hän koki, että olisi suostuessaan luovuttanut toimituksellisen päätösvallan ulkopuoliselle. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että päätoimittajalla on valta päättää, milloin lehti julkaisee Journalistin ohjeissa JO 20 mainitun uuden, korjaavan jutun. Tämä ei tarkoita sitä, että hän luovuttaisi päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle, koska hänen eettinen velvollisuutensa on arvioida, milloin kokonaan uuden jutun julkaiseminen on kohtuullista virheiden korjaamiseksi.

Vaikka lehti oli kiistänyt vastineoikeuden, se kuitenkin julkaisi kantelijan vaatimuksen uudesta jutusta vastineeksi editoituna ja neuvottelematta sen sisällöstä kantelijan kanssa. Verkossa vastine olisi pitänyt julkaista välittömästi jutun yhteydessä ja vastineeksi merkittynä, eikä vasta lukijakommenttien jälkeen. Neuvosto on huomauttanut päätoimittajaa vastineen sijoituspaikasta aiemminkin päätöksessä 5246/SL/13, (http://www.jsn.fi/sisalto/5246-sl-13/?year=2014&search=5246).

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vantaan Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen. 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.