5424/R/14

Langettava

Radio-ohjelmassa käsiteltiin neljä vuotta aiemmin kuolleen henkilön vakavaa sairautta ja mahdollista parantumista siitä. Juontaja käytti ohjelmaa henkilökohtaisen riita-asian selvittelyyn ja paljasti arkaluonteisia yksityiselämään kuuluvia seikkoja. Vastine ei riittänyt korjaamaan aiheutettua vahinkoa.

Kantelu 17.1.2014

Kantelu kohdistuu 10.1.2014 kello 21.30 lähetettyyn Sanan ja rukouksen ilta -ohjelmaan. Ohjelman tekijä haukkuu nimet mainiten kantelijaa ja hänen neljä vuotta sitten kuollutta miestään tuoden julki henkilökohtaisia asioita. Asian tekee kantelijan mielestä inhottavaksi se, että kyseessä on “rukouksella parantava” ohjelma.

Kantelija kysyy, eikö Radio Dei valvo ohjelmiensa tasoa, koska samoin on tapahtunut aikaisemminkin. Tästä syystä hän ei ole ottanut radiokanavaan yhteyttä, koska ohjelman tekijä on aikaisemminkin saanut parjata ilman mitään kieltoja.

Radio Dein vastaus 7.2.2014

Päätoimittaja Kirsi Rostamo vastaa, että “Sanan ja Rukouksen ilta” -ohjelmassa Pirkko Jalovaara kertoi löytäneensä vuonna 2010 eturauhassyöpään kuolleen kantelijan puolison kirjeen. Jalovaara luki siitä otteita, joissa puoliso kertoi parantuneensa Jalovaaran kirkossa pitämässä rukousillassa eturauhassyövästä ja että myöskään lääkäriasemalla otetuissa kuvissa ei näkynyt enää syöpää.  Kantelijalla puolestaan on päätoimittaja Rostamon mukaan hoitavan lääkärin todistus siitä, että hänen puolisonsa ei ollut parantunut syövästä, vaikka tutkimuskuvissa syöpää ei enää näkynyt. Lopulta tämä menehtyi kyseiseen tautiin.

Rostamon mukaan Jalovaara myös kertoi ohjelmassa, että kantelija on useissa medioissa syyttänyt häntä aiemmin parantumiskertomuksen väärinkäytöstä. Tämän jälkeen jo keväällä 2013 Jalovaara sitten kertoi oman näkemyksenä Radio Dein ohjelmassa. Koska ei ole journalistisesti hyvän tavan mukaista ottaa omassa ohjelmassaan kantaa henkilökohtaisiin riita-asioihin, Radio Dei kielsi Jalovaralta jatkossa aiheen käsittelyn, vaikka tämä liittyi vahvasti Jalovaaran omiin ”kuulumisiin” ja uskottavuuteen rukouspalvelijana eli tämäntyyppisen ohjelman suorittajana.

Päätoimittaja kertoo myös soittaneensa kantelijalle silloin [keväällä 2013] henkilökohtaisesti ja tarjonneensa vastineeksi mahdollisuutta radiohaastatteluun. Kantelija ei kuitenkaan halunnut edes keskustella aiheesta. Poliisi tutki asiaa kantelijan pyynnöstä keväällä 2013 myös kunnianloukkauksena. Syyttäjä kuitenkin lopetti tapauksen esitutkinnan, koska näyttöä tahallisuudesta tuskin olisi saatu. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa Jalovaara kertoi myös tästä syyttäjän päätöksestä.

Kantelijan mukaan häntä olisi haukuttu nimeltä, mutta päätoimittaja Rostamon mukaan näin ei tapahtunut. Jalovaara ainoastaan kertoi ohjelmassa, miten kantelija oli häntä monissa medioissa syyttänyt huijariksi. Tämä pitää Rostamon mukaan paikkansa. Kantelijan ja hänen leskensä tarina ei ole Rostamon vastauksen mukaan enää yksityinen, sillä he ovat itse tuoneet sen julkisuuteen. Eläessään kantelijan puoliso antoi Jalovaaralle Radio Deihin haastattelun parantumisestaan, vaikka tiesi, että häntä hoitava lääkäri oli eri mieltä parantumisesta.

Kantelija kertoi viime syksynä oman näkemyksensä tapahtumista useassa mediassa mainiten oman, miehensä ja Pirkko Jalovaaran nimeltä. Ohjelmassa ei Rostamon mukaan tuotu esiin mitään uutta henkilökohtaista asiaa esille.

Päätoimittaja Rostamo sanoo vastauksessaan, että ei ollut hyvän journalistisen tavan mukaista kertoa ”Sanan ja rukouksen ilta” -ohjelmassa henkilökohtaisesta riita-asiasta. Toisaalta ohjelmassa kerrotaan parantumiskertomuksia, jolloin on päätoimittajan mukaan perusteltua selvittää kuuntelijoille, onko ohjelman tekijä luotettava parantaja/rukoilija vai huijari. Kun kantelijan näkemykset ovat olleet esillä muissa kristillisissä medioissa sekä valtamediassa, voidaan Rostamon mukaan olettaa kuuntelijoiden tienneen kantelijan näkökulmasta tapahtumiin.

Radio Dei ei päätoimittajan mukaan ottanut yhteyttä kantelijaan antaakseen hänelle mahdollisuuden vastineeseen Jalovaaran ohjelman jälkeen, koska kantelija oli aiemmin kieltäytynyt vastineesta. Radio Dei tulkitsi kantelun Julkisen sanan neuvostolle siten, että kantelija olisi valmis vastineen julkaisuun. Radiokanava olikin yhteydessä kantelijaan, joka suostui haastatteluun.

Vastineeksi tehty ohjelma lähetettiin 31.1.2013 kello 22.55 heti ”Sanan ja Rukouksen ilta” -ohjelman jälkeen ja siitä kerrottiin myös ennen ohjelmaa kello 21.30. Radio Dei julkaisi myös kirjallisen vastineen kotisivuillaan ja FB-sivulla.

Päätoimittajan mukaan tätä tarinaa ei jatkossa enää kerrota Radio Deissä, sillä selvästikin se loukkaa leskeä. On kuitenkin huomioitava, että Jalovaara ei ole tietoisesti valehdellut parantumisesta, vaan kantelijan puoliso on itse näin uskonut ja kertonut julkisesti sekä mediassa että muissa yhteyksissä, muun muassa ystävilleen ja sukulaisilleen sekä useissa seurakuntien tilaisuuksissa. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa Jalovaara vakuuttaa, että on vilpittömästi ”uskonut miehen sanaan”.

Kyseessä on päätoimittaja Rostamon mukaan tapaus, jossa on ”sana sanaa vastaan”, eikä Radio Deilläkään ole mahdollisuutta tämän paremmin selvittää totuutta. Rostamo katsoo kanavan toimineen vastuullisesti ja antaneen eri osapuolille mahdollisuudet tuoda näkökulmansa ja faktatietonsa esille.

Kantelijan kommentti Radio Dein vastaukseen

Päätoimittaja Rostamon tekemä puhelinhaastattelu oli niin typistelty, että kantelija ei olisi kommenttinsa mukaan antanut sitä edes julkaista ja kielsikin sen. Kantelijalle kuitenkin sanottiin, ettei ko. haastattelua voi enää perua. Kaikki tärkeimmät asiat oli hänen mukaansa karsittu pois. Lisäksi haastatteluohjelma lähetettiin niin myöhään, että harva siihen aikaan edes kuuntelee.

Päätoimittajan mielestä kyse on “rukoilijan” ja kantelijan välisistä, henkilökohtaisista riita-asioista. Kantelija kuitenkin sanoo, että on ollut “rukoilijan” kanssa erittäin vähän tekemisissä – ainoastaan silloin, “kun kyseinen henkilö majaili kodissamme mieheni kutsusta useita kertoja”.

Kantelija sanoo joutuneensa myllytykseen vastoin omaa tahtoa, edesmenneen miehensä kautta. Hän kieltää olevansa julkisuuden vapaata riistaa, ja sanoo olevansa uhri muiden uhrien joukossa. Kantelijan puoliso kuoli vuonna 2010 syöpään, josta hän ei ollut koskaan edes parantunut. Kantelija sanoo eläneensä hänen kanssaan 43 yhteistä vuotta avioliitossa ja tietävänsä asiat niin kuin ne ovat: “Elin mukana joka ikisen vaiheen ja tiedän mistä puhun, vaikka ‘rukoilija’ piti tiukasti kiinni ‘parannetustaan’.”

Radio Dein vastaus kantelijan kommenttiin

Päätoimittaja Kirsi Rostamon mukaan kantelijan haastattelusta on julkaistu sellaiset kohdat, jotka liittyivät aiemmin Radio Deissä esitettyihin väitteisiin. Muut kommentit liittyivät asioihin, joita on esitetty muualla kuin Radio Deissä ja niiden julkaisu olisi puolestaan voinut johtaa kunnianloukkaukseen.

Kantelijan haastattelu sijoitettiin Rostamon mukaan mahdollisimman lähelle ohjelmaa, josta hän oli tehnyt kantelun eli heti kyseisen ohjelmasarjan perään. Näin hänen näkemyksensä kohtasi parhaiten ne kuulijat, jotka olivat aiemmin kuulleet toisen näkökulman asiasta.

Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.
JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Radio-ohjelmassa “Sanan ja rukouksen ilta” juontaja kertoi hänen ja nimellä mainitun kantelijan välisestä riita-asiasta omasta näkökulmastaan. Juontaja raportoi myös yksityiskohtaisesti kantelijan neljä vuotta aiemmin syöpään kuolleen puolison parantumisesta, jonka juontaja näkemyksensä mukaan oli rukouksellaan saanut aikaan. Hän myös referoi ohjelmassa puolison lähettämää kirjettä, jossa tämä kertoo paranemisestaan.

Julkisen sanan neuvostolla on tiedossaan, että kantelijan ja juontajan välisiä asioita on käsitelty useissa muissakin tiedotusvälineissä, mutta tässä päätöksessä otetaan kantaa vain Radio Dein ohjelmaan, josta kantelu on tehty.

Neuvoston mielestä juontaja käytti vastuuttomasti Radio Dein ohjelma-aikaa omassa asiassaan ja omaksi edukseen. Vastapuolena ovat neljä vuotta aiemmin syöpään kuolleen miehen leski eli kantelija ja hänen poikansa. Heidän motiivikseen juontaja mainitsi radio-ohjelmassa loputtoman kiusaamisen ja hänen työnsä mollaamisen.

Juontaja luki syöpään kuolleen miehen hänelle lähettämää kirjettä ja selvitti yksityiskohtaisesti tämän uskomaa parantumista juontajan rukouksen avulla. Neuvoston mielestä tällaisten vainajan sairautta koskevien yksityiskohtien käsitteleminen radio-ohjelmassa rikkoi yksityiselämän suojaa ja Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta. Ohjelma loukkasi myös kuolleen läheisiä.

Radio Dei haastatteli kantelijaa, kun kanava sai tietää tämän tehneen neuvostolle kantelun ohjelmasta. Päätoimittajan mukaan haastattelu julkaistiin vastineena. Neuvoston mielestä tämä ei täyttänyt oman kannanoton eli vastineen vaatimuksia, eikä voinut korjata sitä vahinkoa, minkä radio-ohjelma “Sanan ja rukouksen ilta” aiheutti kantelijalle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Dei on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.