5304/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi lukion opettajan jättäneen osan evoluutiokurssista oppilaiden itsenäisesti opiskeltavaksi. Opettaja joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta hän sai näkemyksensä julki jälkikäteen.

Kantelu 1.10.2013

Kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt ottaa häneen yhteyttä ennen 3.9.2013 ilmestyneen jutun ”Evoluutio kuuluu biologiantunnille” julkaisemista. Siinä kerrottiin, että opettaja ei uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi käsitellyt oppitunneilla evoluution kulkua. Kantelija on jutussa mainittu opettaja, jonka mukaan toimitus ei edes yrittänyt tavoittaa häntä. Hän pitää kyseenalaisena toimittajan tapaa kerätä koulun entisiltä oppilaita kommentteja Facebookissa. Kantelija myös ihmettelee, miksi loukkaava juttu ilmestyi juuri hänen vuorotteluvapaansa aikana

Kantelija kirjoittaa jutun sisältäneen monia virheitä, biologian käsitteistä alkaen. Hän pitää Keskisuomalaisen toimittajaa ja muita, samaa aihetta myöhemmin käsitelleitä toimittajia asiantuntemattomina. Vaikka Keskisuomalainen julkaisi jälkikäteen sekä kantelijan oman että koulun rehtorin näkemykset, alkuperäinen juttu oli jo ehtinyt levitä eikä lehti korjannut virheellisiä tietoja. Kantelija kieltää lehden väitteen, jonka mukaan hän olisi jättänyt opettamatta ja neuvomatta oppilaitaan. Hän uskoo, että yksi asiasta tiedotusvälineille kertonut entinen oppilas on esimerkiksi saattanut olla pois niiltä tunneilta, joilla evoluutiota käsiteltiin. Kantelija pitää myös mahdollisena, että oppilas on voinut unohtaa olleensa mukana evoluutiota käsitelleillä oppitunneilla.

Keskisuomalaisen vastaus 21.10.2013

Päätoimittaja Pekka Mervola vastaa, että toimittaja yritti toistuvasti tavoitella kantelijaa, jota oli haastatellut aikaisemminkin muista aiheista. Koska kantelijaa ei tavoitettu, lehti julkaisi jälkikäteen hänen haastattelunsa. Haastattelussa korjattiin myös ensimmäisen jutun asiavirhe: päinvastoin kuin siinä oli väitetty, opettaja ei enää ollut aktiivisesti mukana helluntaiseurakunnan toiminnassa.

Mervola huomauttaa, ettei Keskisuomalainen voi olla vastuussa siitä, miten muut tiedotusvälineet sen esiin nostamaa aihetta käsittelivät. Hän katsoo Keskisuomalaisen toimineen Journalistin ohjeiden mukaan, kun se julkaisi jälkikäteen kantelijan haastattelun ja myöhemmin vielä kantelijan esimiehen mielipidekirjoituksen.

Päätoimittaja kertoo juttuidean tulleen toimitukseen usealta taholta. Kun Keskisuomalaisen toimittaja vieraili koululla, oppilaat kertoivat hänelle toivovansa parannusta biologian evoluutio-opetukseen. Toinen lähde kertoi samasta asiasta, ja samansuuntaisia viestejä löytyi Mervolan mukaan myös vanhojen oppilaiden Facebook-viesteistä. Päätoimittaja kertoo, että toimittaja ja oppilaat vaihtoivat Facebookissa yksityisviestejä, mutta varsinaiset haastattelut tehtiin puhelimitse tai kasvokkain. Mervola pitää Facebookia yleisenä keinona tavoittaa haastateltavia ja usein helpoimpana tapana saada yhteys nuoriin. ”Toimittajan velvollisuus on kertoa lukijoille, mitä yhteiskunnassa – myös koulumaailmassa – tapahtuu”, hän kirjoittaa.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Lehden uutisvinkin otsikko kuului seuraavasti: ”Evoluutio sivuutettiin biologian kurssilla”. Vinkissä kirjoitettiin, että yhden opettajan oppilaat ovat opiskelleet evoluutioteoriaa itsenäisesti, vaikka evoluution on oltava mukana lukion biologian opetuksessa. Itse jutussa tarkennettiin, että oppilaat ovat vuosien ajan opiskelleet itsenäisesti evoluution kulkua. Yksi oppilas kertoi joutuneensa lukemaan itsenäisesti useita kappaleita. Lukion rehtori totesi jutussa saaneensa opettajan toiminnasta muutamia yhteydenottoja ja pitävänsä tilannetta kiusallisena. Hänen mukaansa opetushallitus ei ole määritellyt, miten evoluutioteoriaa pitää opiskella eikä opettajan toiminnasta ole kanneltu. Lehti julkaisi 4.9.2013 opettajan haastattelun otsikolla ”Tämä tuntuu ajojahdilta vakaumuksen takia”. Siinä hän kertoi erottavansa kriittiset mielipiteensä ja biologiankirjan tekstit toisistaan. ”Olen elävässä uskossa, ja se on toiminnan pohja ja perusta”, opettaja lausui lehdessä. Rehtorin painotti vielä 13.9.2013 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että opetus on ollut asianmukaista.

Lehden tiedot opetuksen järjestämisestä pitivät paikkansa, vaikka vinkkijutussa asiasta kerrottiin liioitellen. Päinvastoin kuin vinkissä väitettiin, koko evoluutioteoriaa ei jätetty kurssilla opettamatta. Asia selvisi itse jutusta. Jutussa oli kyse merkittävästä ristiriidasta tieteeseen pohjautuvan opetussuunnitelman ja opettajan arvomaailman välillä, ja se oli perusteltua tuoda yleisön tietoisuuteen. Opettajan ei väitetty rikkoneen lakia tai viranomaisen ohjeistusta.

Jutulle olisi ollut eduksi, jos kantelijaa olisi kuultu samassa yhteydessä. Tähän hänellä olisi ollut oikeus, koska häneen kohdistunut julkisuus oli erittäin kielteistä. Lehti kuitenkin kertoi lukijoille asianmukaisesti, että kantelijaa ei tavoitettu kommentoimaan asiaa. Kantelija ja päätoimittaja antavat toimittajan yhteydenottoyrityksistä ristiriitaista tietoa, joten neuvostolla ei ole edellytyksiä ottaa asiaan kantaa. Kantelijan haastattelu julkaistiin heti seuraavana päivänä. Siinä hän sai kertoa opetusperiaatteistaan ja vakaumuksestaan niin kattavasti, ettei samanaikaisen kuulemisen puutetta voi pitää kohtuuttomana. Myös rehtorin mielipidekirjoitus tuki opettajaa.

Kantelija ei erittele neuvostolle jutun mahdollisia virheitä eikä hän myöskään ollut pyytänyt toimitusta korjaamaan niitä. Neuvoston mielestä Facebook rinnastuu tavanomaisiin tapoihin hankkia tietoa – kunhan toimitus kunnioittaa lähteiden oikeuksia ja noudattaa muutenkin Journalistin ohjeita.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Marja Irjala, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.