5246/SL/13

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Kantelu 20.8.2013

Kantelijayhtiö järjesti Helsingin Kyläsaaressa 16.–17.8.2013 musiikkifestivaalin. Kantelu kohdistuu Helsingin Uutisissa 19.8.2013 julkaistuun uutiseen “Weekend Festival poiki yli 40 meluvalitusta”. Se julkaistiin verkossa kello 11.08, ja uutista muokattiin kello 12.27. http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/250580-weekend-festival-poiki-yli-40-meluvalitusta.
 
Kantelun mukaan Helsingin Uutisten kello 11.08 julkaistussa uutisessa väitetään tapahtumassa esitetyn musiikin soineen niin kovaa, että viranomaisten määräämät desibelirajat ylittyivät. Uutiseen oli haastateltu Helsingin kaupungin ympäristötarkastajaa, jonka haastattelun mukaan etukäteen annettu 70 desibelin raja oli ylitetty.

Alkuperäisen uutisen sävy ja otsikointi viittasivat kantelijan mielestä kokonaisuudessaan siihen, että Weekend Festivalin järjestäjät olivat toimineet viranomaisten määräysten vastaisesti. Tosiasiassa kuitenkin sekä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen että tapahtuman järjestäjän palkkaaman ulkopuolisen mittausyhtiön tietojen mukaan desibelirajoja ei ylitetty vaan ne pikemminkin alitettiin.
 
Kantelija lähetti virheellisen jutun ympäristötarkastajalle ihmetellen tämän lausumaa desibelirajojen ylittymisestä. Ympäristötarkastaja otti yhteyttä Helsingin Uutisiin ja ilmoitti, että häntä on lainattu väärin. Hän ei ollut sanonut desibelirajojen ylittyneen, vaan nimenomaisesti alittuneen.

Kantelun mukaan Helsingin Uutiset korjasi virheensä kello 12.27 todeten artikkelin lopussa, että ”Juttua muutettu klo 12.27. Desibelirajat alittivat 70 desibeliä eivätkä ylittäneet”. Uutinen perustui yksinomaan ympäristötarkastajan haastatteluun, eikä kantelijaa ollut kuultu. Jos toimituksesta olisi oltu yhteydessä ennen uutisen julkaisua kantelijaan, yhtiö olisi voinut kiistää perättömän tiedon. Samaan aikaan melumittausten tulokset olivat nähtävillä myös ympäristökeskuksen Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/ymparistokeskus.
 
Vaikka Helsingin Uutiset onkin oikaissut uutisensa, kantelija katsoo, että lehden uutisointi on rikkonut Journalistin ohjeita. Uutisessa on vääristelty lähteenä käytetyn henkilön lausumaa olennaisesti. Lisäksi toimitus ei ole tarkistanut asiaa tapahtuman järjestäjältä, joka olisi helposti voinut todeta asian oikean kannan.

Desibelirajojen tai muiden tapahtumalle annettujen sääntöjen noudattaminen ovat elintärkeitä Weekend Festivalin kaltaisille suurille yleisötapahtumille. Jos tapahtuma ei noudata annettuja sääntöjä, voidaan tapahtuman lupa evätä tulevina vuosina. Kantelija on lähettänyt Helsingin Uutisille vastineen alkuperäisen virheellisen uutisoinnin johdosta. Vastinetta ei ainakaan tähän hetkeen (20.8.2013 kello 12.00) mennessä ole julkaistu.

Helsingin Uutisten vastaus 10.9.2013

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että kantelun kohteena olevan uutisen mukaan tapahtumasta oli tehty yli 40 meluvalitusta ympäristöviranomaisille. Uutisessa haastatellun ympäristötarkastajan mukaan 70 desibelin meluraja olisi ylittynyt festivaalipaikan lähellä olevien asuntojen luona. Toimittaja oli laatinut puhelinhaastattelusta muistiinpanot, joiden mukaan mittausarvot ”ylitti huomattavasti 70”.

Tieto oli päätoimittaja Pietilän mukaan kuitenkin virheellinen. Ympäristötarkastaja soitti uutisen kirjoittaneelle toimittajalle hieman yli kello 12 huomattuaan virheen Helsingin Uutisten verkkosivuilla. Hän totesi, että melurajat olivat nimenomaan alittuneet eivätkä ylittyneet. Toimittaja korjasi välittömästi virheen, ja oikaistu uutinen ilmestyi verkossa klo 12.27. Korjatun uutisen loppuun kirjattiin, että ”juttua muutettu klo 12.27. Desibelirajat alittivat 70 desibeliä eivätkä ylittäneet”.

Kantelijan mielestä toimittajan olisi pitänyt olla yhteydessä tapahtuman järjestäjiin eikä vain ympäristötarkastajaan. Kun kyseessä olivat viranomaisvalvontaan kuuluvat melurajat, yhteydenotto vastuulliseen viranomaiseen oli luonnollinen valinta. Aiheen yhteydenottoon antoi Helsingin Uutisten verkkosivuilla käyty vilkas keskustelu melusta ja tehdyistä viranomaisvalituksista. Toimittaja haastatteli virkavastuulla toimivaa virkamiestä. Hyvän journalistisen tavan mukaisesti virhe korjattiin itseoikaisuna viipymättä ja siitä myös kerrottiin korjatun uutisen yhteydessä.

Toimittaja ja festivaalijärjestäjän tiedottaja olivat yhteydessä sähköpostitse maanantaina 19.9.2013.
Tiedottaja oli liittänyt ensimmäisen viestinsä yhteyteen myös vastineen. Vastineen lähettämisen
jälkeen käydyn viestinvaihdon yhteydessä syntyi kuitenkin yhteisymmärrys siitä, että virhe oli
asianmukaisesti korjattu eikä konserttijärjestäjällä ollut enää vastine- tai muita vaatimuksia.
Helsingin Uutiset katsoi päätoimittaja Pietilän mukaan asian tulleen loppuun käsitellyksi.

Kun Helsingin Uutiset vastaanotti JSN:lle laaditun kantelun 22.8.2013, toimitus liitti vastinetekstin
kyseisen korjausuutisen yhteyteen. Päätoimittaja huomauttaa, että vastine käsiteltiin ja se myös julkaistiin sananvapauslain edellyttämän seitsemän päivän kuluessa vastineen saapumisesta.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Helsingin Uutisten verkkojutussa kerrottiin ulkoilmakonsertin ylittäneen melulle asetetun 70 dB:n raja-arvon. Tieto oli virheellinen, sillä raja-arvo oli alittunut – ei ylittynyt. Lehti korjasi verkossa julkaistun uutisten puolitoista tuntia julkaisun jälkeen oikeaan muotoon ja lisäsi jutun loppuun huomautuksen “Juttua muutettu klo 12.27. Desibelirajat alittivat 70 desibeliä eivätkä ylittäneet “. Kolme päivää myöhemmin lehti julkaisi uutisen yhteydessä kantelijan vastineeksi tarkoittaman kirjoituksen.

Koska juttu käsitteli nimenomaan melua ja sen vuoksi tehtyjä valituksia, jutussa ollut virhe oli Julkisen sanan neuvoston mielestä Journalistin ohjeissa tarkoitettu olennainen virhe. Kun lehti sai tiedon virheestä, toimitus korjasi sen. Aikaa julkaisusta virheen korjaukseen ehti kulua puolitoista tuntia, mitä neuvosto pitää suhteellisen lyhyenä aikana. Lehti olisi toiminut reilusti, jos se olisi avoimesti tunnustanut, että jutussa oli virhe eikä häivyttänyt virhettään ilmaisuun “juttua muutettu”.

Kantelijan vaatimus, että konsertin järjestäjää olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti ja tietojen tarkistamiseksi melu-uutisen yhteydessä, on neuvoston mielestä kohtuuton. Toimituksen on voitava luottaa viranomaisilta saamiinsa tietoihin. Lisäksi virheen syntyhistoria jää hämärän peittoon, eikä sillä tämän ratkaisun kannalta ole merkitystäkään.

Asioiden monipuolisen käsittelyn kannalta neuvosto pitää hyvänä kantelijan näkemysten julkaisemista. Lisäksi oli oikein, että toimitus erotti sen graafisin keinoin muista kommenteista. Julkisen sanan neuvosto haluaa kuitenkin tähdentää, että oma kannanotto on julkaistava verkossa välittömästi sen aiheuttaneen jutun yhteydessä niin, että lukija löytää sen helposti ja tunnistaa sen vastineeksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Uutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.