5165/AL/13

Vapauttava

Lehti julkaisi tavanomaisen teatterikritiikin. Seuraavassa numerossa toimitus korjasi tekstissä olleen asiavirheen. Kritiikki ei tuonut arvion kohteelle oikeutta omaan kannanottoon, joten toimituksen ei ollut pakko julkaista hänen kirjoitustaan. Kritiikin kirjoittanut näyttelijä ei käyttänyt omaa asemaansa väärin arvioidessaan kollegojensa työtä.

Kantelu 22.3.2013

Kantelun mukaan Teatteri & Tanssi -lehden numerossa 1/2013 ollut arvio Noblemetaltheatren Orjat -näytelmästä sisälsi useita asiavirheitä. Kantelija on näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja sekä teatterin perustaja. Virheet koskivat teatterin perustajajäsenten henkilöllisyyksiä ja ammattinimikkeitä sekä kolmea teatterin näyttelijää, jotka leimattiin harhaanjohtavasti “harrastajateatterista ponnistaviksi”. Yksi heistä valmistuu kantelijan mukaan pian Teatterikorkeakoulusta ja toinen Turun taideakatemiasta. Kolmas on mm. Teatterikorkeakoulussa ja yliopistotasolla jo vuosien ajan näyttämöpuhetta opettanut puheviestinnän maisteri. Kun oikaisu lopulta lukuisten pyyntöjen jälkeen julkaistiin lehden numerossa 2/2013, se julkaistiin kantelijan mukaan olennaisilta osin puutteellisena.

Orjat-esityksen arvion kirjoittanut Teatteri & Tanssi -lehden toimittaja on aktiivisesti työmarkkinoilla oleva näyttelijä, jonka voi katsoa olevan suorassa kilpailuasemassa arvioimiinsa näyttelijöihin nähden. Kantelija arvioikin, että hänen puolueettomuutensa näyttelijöiden ammattitaidon arvioijana voi olla vaarantunut. Kritiikit vaikuttavat osaltaan apurahojen myöntämiseen, ja kriitikolla on tästä syystä kohteisiinsa erityistä valtaa. Mikäli kriitikko tästä huolimatta toimii toimittajantyönsä lisäksi samalla alalla kuin arvioinnin kohde, olisi kantelijan mielestä ollut välttämätöntä tiedottaa asiasta lukijakunnalle. Kantelija pyysi päätoimittajaa mainitsemaan toimittajan ammatin näyttelijänä oikaisun yhteydessä, mutta hän kieltäytyi pyynnöstä.

Kantelun mukaan päätoimittaja lupasi julkaista toimittajan puolueettomuuden mahdollista vaarantumista koskevan kantelijan kannanoton lehden verkkosivuilla. Kantelija pyysi painamaan tulevan oikaisun yhteyteen tiedon kannanoton olemassaolosta, jotta alkuperäisen arvion lehdestä lukeneet sen huomaisivat. Päätoimittaja kieltäytyi tästä. Lehdessä 2/2013 julkaistiin oikaisu pelkällä teatterin perustajajäseniä koskevalla maininnalla. Kommenttia ei vieläkään löytynyt verkkosivuilta. Kantelijan tiedustellessa asiaa päätoimittaja ilmoitti aiemmasta kannastaan poiketen, ettei kommenttia aiota julkaista lainkaan, koska se on painokelvoton. Kantelijan mielestä päätoimittajan olisi tullut tiedottaa kommentin painokelvottomuudesta siinä vaiheessa, kun hän lupasi julkaista kommentin sellaisenaan. Toiminnallaan päätoimittaja harhaanjohti kantelijaa lähes kuukauden ajan.

Teatteri & Tanssi -lehden vastaus 8.4.2013

Päätoimittaja Annukka Ruuskanen vastaa, että teatterin perustajajäsenet ja osa esityksen näyttelijöistä ovat entisiä Ylioppilasteatterilaisia (YT). Kirjoituksessa ei ole varsinaista virhettä, mutta lehti oikaisi tämän tiedon seuraavassa numerossaan (T&T 2/2013), kuten kantelija pyysi. Lisäksi kantelija pyysi, että oikaisussa olisi lause “Orjat-esityksen arvion yhteydessä jäi mainitsematta, että arvion kirjoittanut [NN] on työmarkkinoilla oleva näyttelijä – –”.  Tätä lehti ei enää oikaisussa julkaissut, koska kirjoittajan näyttelijätaustalla ei tässä yhteydessä ole merkitystä eikä lehti yleensäkään mainitse arvioiden kirjoittajista muuta kuin nimet.

Päätoimittaja Ruuskanen sanoo lisäksi, että kirjoittajan päätyönä ei viime vuosina ole ollut näytteleminen. Teatterikorkeakoulun jälkeen hän on valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta, ja hänen ammattikuvansa on laajentunut toimittajan tehtäviin. Kirjoittajaa ei voi päätoimittajan mukaan pitää samoilla markkinoilla olevana näyttelijänä – mikäli Suomessa tällaisia pestuumarkkinoita olisi.

Ruuskanen kirjoittaa, että tavanomainen kulttuurikritiikki ei journalistin ohjeiden mukaan synnytä oikeutta kannanottoon. Lehti olisi kuitenkin julkaissut kantelijan kirjoituksen nettisivuillaan, sillä keskustelu esityksistä ja kriitikoidenkin mielipiteistä on päätoimittajan mielestä sinänsä toivottavaa. Kantelija ei kuitenkaan halunnut, että hänen kirjoitukseensa tehdään mitään muutoksia, vaan kielsi julkaisemasta sitä, mikäli sitä editoitaisiin. Päätoimittaja sanoo, että ei katsonut aiheelliseksi julkaista kommenttia kantelijan toiveiden vastaisesti. Lehti perui lupauksensa kirjoituksen julkaisusta vasta nähtyään tekstin.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Lehti julkaisi kritiikin teatteriesityksestä, ja korjasi seuraavassa numerossaan teatterin perustajia koskeneen asiavirheen. Toimitus jätti julkaisematta kantelijan tarjoaman kirjoituksen, jossa muun muassa epäiltiin kritiikin kirjoittajan puolueettomuutta.

Julkisen sanan neuvoston mielestä lehti toimi asianmukaisesti julkaistessaan oikaisun, jossa kerrottiin kulttuurikritiikin kohteena olleen teatterin perustajat. Tämä tieto oli alkuperäisessä jutussa ilmaistu epätarkasti.

Teatteri ja Tanssi -lehden julkaisema arvio teatteriesityksestä oli neuvoston mielestä tavanomainen. Arvion kriittisimmät kohdat suuntautuivat näyttelijöiden replikointiin tyyliin “Harrastajateatterista ponnistavien noblemetallilaisten puhe- ja muu ilmaisu on ajoittain koulun kuusijuhlatasoa”. Tätä ei voi pitää kohtuuttomana. Sen vuoksi neuvosto toteaakin, että kritiikki ei tuonut kantelijalle oikeutta omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti saattoi kohdella kantelijan kirjoitusta tavallisena mielipidekirjoituksena, jonka julkaisusta päätoimittaja päättää.

Lehti päättää itsenäisesti kriitikoistaan ja siitä kuinka se kirjoittajansa esittelee. Nettisivujensa mukaan Teatteri ja Tanssi -lehden “Kirjoittajina on eturivin toimittajia, taiteilijoita, tutkijoita ja kriitikoita”. Ei ole tavatonta, että esimerkiksi kirjailija kirjoittaa kirjallisuuskritiikin. Sama ammatti ei Julkisen sanan neuvoston mielestä jäävää kirjoittajaa arvioimasta kollegoitaan. Neuvoston mielestä lehti kuitenkin palvelisi lukijoitaan paremmin, jos se esittelisi esimerkiksi nettisivuillaan kriitikkonsa tai lyhyesti arvion yhteydessä.

Vaikka sama ammatti ei tuokaan yleisjääviyttä, on syytä muistaa poikkeustapaukset. Kriitikko ei voi normaalisti arvioida läheisen kollegansa tai esimerkiksi sukulaisensa työtä ilman asianmukaista mainintaa läheisestä suhteesta. Tästä ei kuitenkaan nyt ollut kyse.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Teatteri & Tanssi -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.