5120/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi oikeudenkäynnistä, jossa käräjäuutisen kirjoittaneen toimittajankin pieneltä osin omistama pörssiyhtiö oli asianomistajana. Asia oli kuitenkin virallisen syytteen alainen, eikä yhtiö vaatinut syytetyltä korvauksia, joten oikeuden päätöksellä ei ollut yhtiölle taloudellista merkitystä. Tämän takia toimittajan jääväämiseen ei ollut perusteita.

Kantelu 1.2.2013

Kantelija haluaisi saada JSN:n kannan toimittajan, toimittajan taustojen ja jutun aiheen väliseen järjestelyyn, joka kantelijan mielestä vaikuttaa hieman kyseenalaiselta. Kainuun Sanomissa 1.2.2013 julkaistu juttu “Aidan paikka auki kuvauskäräjillä” käsittelee Talvivaaran kaivosalueelle kuvaamaan menneen, kaivosta vastustavan aktivistin oikeudenkäyntiä. Jutun toimittaja on julkisuudessa avoimesti kirjoittanut kaivoksen puolesta useaan otteeseen. Kantelijan tietojen mukaan toimittaja myös omistaa kaivosyhtiön osakkeita ja on urakoinut ja mahdollisesti tulevaisuudessa vielä urakoi kaivoksella.

Toimittajalla on kantelijan mielestä selkeästi oma etu mukana kaivosyhtiön asioista kirjoittaessaan. Tällaiset toimittajan sidokset ja omat intressit tulisi saattaa lukijoiden tietoon jutun yhteydessä, jotta lukijat voisivat asettaa jutun ja sen tekijän tiedonvälityksen näkökulmasta oikeaksi katsomaansa asemaan. Toimittajan ei kantelijan mielestä tulisi kirjoittaa asioista, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus (JO4). Myös toimittajan sidokset yhtiöön vaarantavat riippumattoman tiedonvälityksen.

“Riskitoimittajaa” ei tulisi kantelun mukaan edes osoittaa hoitamaan tämän jutun kaltaisia tehtäviä. Avoimesti kaivosta puolustava osakkeenomistaja, joka on samalla urakkaa tehnyt yrittäjä, kirjoittaa kaivoksen ympäristövahinkoja kuvaamaan menneen kansalaisaktivistin oikeudenkäynnistä. Kainuun Sanomista olisi kantelun mukaan varmasti löytynyt muita kaivosasioita seuranneita toimittajia, joilla ei ole sidoksia yhtiöön.

Kainuun Sanomien vastaus 11.2.2012

Päätoimittaja Matti Piirainen vastaa, että toimittaja omistaa 400 kappaletta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osaketta, joiden rahallinen arvo tämän hetken pörssikursseilla on noin 400 euroa. Omistus on esimiehen tiedossa. Osakkeiden määrä ja niiden arvo osoittavat, ettei toimittajalle niiden kautta synny kantelijan epäilemää sidosta tai omaa intressiä, joka estäisi häntä selostamasta yleisen syyttäjän kolmatta osapuolta vastaan nostamaa oikeusjuttua tai että lehden olisi pitänyt uutisen yhteydessä kertoa tästä omistuksesta. Toimittaja on Piiraisen mukaan hankkinut pienen määrän Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeita, jotka oikeuttavat hänet osallistumaan yhtiökokoukseen.

Jutun tehneellä toimittajalla tai hänen omistamallaan yhtiöllä ei ole Piiraisen mukaan ollut liikesuhdetta Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa. Yhtiöllä on ollut liikesuhde 2009 yritykseen, joka on työskennellyt kaivoksella. Kainuun Sanomissa 1.2.2013 julkaistu uutinen ei kuitenkaan käsittele Talvivaara Kaivosyhtiö Oyj:n toimintaa, vaan yleisen syyttäjän erästä Talvivaara-aktiivia vastaan nostamaa syytettä ja sitä koskevaa oikeudenkäyntiä.

Journalistin ohjeiden (JO4) mukaan toimittajan ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus. Yleisen syyttäjän nostamalla oikeusjutulla tuskin on vaikutusta Talvivaara Kaivosyhtiö Oyj:n pörssinoteeraukseen tai ainakaan, että se merkittävästi nostaisi Granqvistin omistaman 400 osakkeen arvoa.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4).

Kainuun Sanomat kertoi uutisessaan käräjäoikeuden istunnosta, jossa syyttäjä syytti Talvivaara-aktivistia julkisrauhan rikkomisesta. Jutun kirjoittanut toimittaja omisti pienehkön määrän Talvivaaran osakkeita. Lisäksi hänellä oli ollut aliurakkasuhde erääseen toiseen urakoitsijaan, joka oli tehnyt Talvivaaralle töitä noin kolme vuotta aiemmin. Talvivaara oli oikeudessa asianomistajana, mutta yhtiöllä ei ollut vaatimuksia syytetyltä.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että toimitusten on huolehdittava omasta ja toimittajiensa journalistisesta riippumattomuudesta, jotta yleisön luottamus tiedotusvälineiden puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen säilyy ja mahdollisesti jopa paranee. Toimittajan osakeomistus oli toimituksen johdon tiedossa, ja se katsoi, ettei jutun tekijä ollut esteellinen. Lukijat eivät kuitenkaan olleet tietoisia tästä harkinnasta. Siksi olisi ollut parempi, jos jutun olisi tehnyt joku muu. Silloin tätä ohjekohtaa ei olisi jouduttu tulkitsemaan neuvostossa kantelun perusteella.

Pörssiyhtiö oli tässä tapauksessa käräjäoikeudessa asianomistajana virallisen syytteen alaisessa tapauksessa. Sillä ei kuitenkaan ollut taloudellisia eikä muitakaan vaatimuksia syytettyä kohtaan. Olisipa tuomio ollut millainen tahansa, se ei olisi vaikuttanut yhtiön pörssikurssiin ja sitä kautta toimittajan osakepotin arvoon. Vuosien takaisella aliurakkasuhteella ei myöskään voi katsoa olevan sellaista merkitystä, että toimittaja olisi sen vuoksi välttämättä pitänyt jäävätä uutisen kirjoittamisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen