5095B/YLE/13

Langettava

Yleisradio kertoi verkkosivuilla julkaistussa uutisessa, että Suomeen ollaan perustamassa uutta puoluetta. Kantelijan sanottiin liittyneen oma-aloitteisesti puoluetta perustavaan ryhmään. Tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Yle ei ollut tarkistanut aiemmin muualla julkaistuja tietoja. Kantelija joutui julkaistujen tietojen vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu samanaikaisesti.

Kantelu 5.1.2013

Kantelijan mukaan Yleisradio rikkoi hyvää journalistista tapaa julkaisemalla alun perin Turun Sanomissa kerrotut väärät tiedot, joiden mukaan kantelija, perussuomalaisten kansanedustaja James Hirvisaari olisi perustamassa toista puoluetta, Suomidemokraatteja. Yle ei tarkistanut aiemmin julkaistujen tietojen todenperäisyyttä. Yle pyrki kantelijan mukaan tietoisesti mustamaalaamaan perussuomalaisia poliitikkoja ja aiheuttamaan vahinkoa sekä jutussa mainituille henkilöille että puolueelle.

Kantelun mukaan Ylen toiminta vahvistaa sen, että media pyrkii toimimaan perussuomalaisia vastaan, eikä hurjimpienkaan uutisten todenperäisyyttä vaivauduta tarkistamaan. Yle ei ollut yhteydessä kantelijaan ennen uutisen julkaisua eikä sen jälkeen. Kantelija pitää Ylen laiminlyöntiä kokonaisuutena merkittävänä, koska sen olisi valtakunnan virallisena uutistahona pitänyt oivaltaa uutisen yhteiskunnallinen merkittävyys ja sen myötä todenperäisyyden vaatimuksen korostuminen.

Yleisradion vastaus 24.1.2013

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että Yle Lappi on lainannut verkkosivuillaan 26.11.2012 Turun Sanomien verkkosivuilla ollutta uutista, joka liittyi uuden Suomidemokraatit -puolueen perustamiseen. Yle Lappi on julkaissut uutisen, koska puolueen perustajana oli mainittu myös perussuomalaisten puolueen kemiläinen kaupunginvaltuutettu, eli uutisen aihe liittyi Lappiin. Yle Lapin tarkoituksena ei ole ollut perussuomalaisten mustamaalaaminen vaan lähtökohtana on ollut uutisoida Yle Lapin aluetta koskeva poliittinen uutinen.   
Tietoa ei ole Yle Lapin toimituksessa erikseen tarkistettu vaan siteerausuutisessa on luotettu alkuperäiseen lähteeseen. Päätoimittaja Jääskeläisen mielestä Ylen laatiman siteerausuutisen otsikko korostaa, että kyse on Turun Sanomien julkaisemasta tiedosta. Alkuperäisessä Turun Sanomien uutisessa kahteen kertaan nimenomaan korostettiin, että ryhmään on liittynyt oma-aloitteisesti useita Perussuomalaisten luottamushenkilöitä.

Journalistin ohjeiden mukaan tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin myös silloin, kun ne on aikaisemmin julkaistu. Ylen omien eettisten ohjeiden mukaan myös aiemmin julkaistun tiedon tarkistaminen on lähtökohtana. Nopeissa uutistilanteissa voidaan Jääskeläisen mukaan kuitenkin julkaista tieto, jonka oikeellisuuden toimitus on harkinnut ja joka perustuu luotettavaksi arvioidun tiedotusvälineen aikaisemmin julkaisemaan tietoon. Mikäli ilmenee, että tieto on puutteellinen tai virheellinen, uutista täydennetään tai korjataan.  Tässä tapauksessa toimitus on pitänyt Turun Sanomia luotettavana tiedotusvälineenä, mutta ei ole uutista tehdessään alun perin erikseen tarkistanut tietoa.

Yle Lappi on samana päivänä havainnut, että Turun Sanomat on muuttanut alkuperäistä uutista ja poistanut siitä virheellisiä väitteitä. Tämän jälkeen myös Ylen siteerausuutista on muutettu ja siitä on vastaavasti poistettu virheelliset väitteet ja tehty tästä merkintä verkossa julkaistuun uutiseen. Virheestä ei kantelija tai kukaan muukaan ole esittänyt Ylelle oikaisupyyntöä. Tästä syystä virheellinen tieto ja sen korjaamisen menettely tulivat Jääskeläisen mukaan toimituksen johdon tietoon vasta, kun JSN pyysi vastausta tähän kanteluun.

Tämän perusteella asia harkittiin vielä uudelleen, ja Yle Lappi on julkaissut 21.1.2013 verkkosivuilla erikseen uutisen, jossa on kerrottu Suomidemokraatit -puolueen perustamiseen liittyvät epäselvyydet.  Uutisessa todetaan Jääskeläisen vastauksen mukaan, että perussuomalaisten kansanedustajan James Hirvisaaren ja perussuomalaisten kemiläisvaltuutetun Harri Tauriaisen nimet on liitetty ilman heidän lupaansa uuden puolueen taustaryhmiin. Uutinen on julkaistu vähintään yhtä näkyvästi verkkopalvelussa kuin alkuperäinen uutinen. Lisäksi alkuperäiseen, korjattuun uutiseen on täydennetty merkintä siitä, miltä osin siinä on ollut alun perin virheellistä tietoa.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Yleisradio julkaisi verkkosivuillaan uutisen perusteilla olevasta puolueesta ja kantelijan, perussuomalaisen kansanedustajan, liittymisestä oma-aloitteisesti uutta puoluetta perustavaan Facebook-ryhmään. Kantelijasta kerrottiin uutisen tekstiosuudessa. Tiedot kantelijan toiminnasta eivät pitäneet paikkaansa. Häntä ei myöskään kuultu ennen jutun julkaisua. Uutinen perustui Turun Sanomien verkkosivuilla aiemmin julkaistuun juttuun. Yle korjasi juttunsa oma-aloitteisesti poistamalla virheelliset tiedot ja kertomalla yleisölle menettelystään ja jutun virheistä uutisen lopussa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kansanedustajan nimeäminen uuden, kilpailevan puolueen perustajaksi on vakava väite, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Sen takia toimituksen olisi pitänyt tarkistaa tiedot huolellisesti ennen julkaisemista, vaikka kyse olikin toisen tiedotusvälineen aiemmin julkaisemista tiedoista. Kantelijalle olisi vakavan väitteen vuoksi myös pitänyt antaa mahdollisuus kommentoida asiaa samassa yhteydessä.

Virheen paljastuttua Yle korjasi uutisensa hyvän journalistisen tavan mukaisesti kertomalla avoimesti yleisölle, mikä alkuperäisessä jutussa oli väärin ja kuinka asiat todellisuudessa olivat. Tämä ja myöhemmin julkaistu seurantajuttu eivät kuitenkaan neuvoston mielestä riitä, koska Yleisradio löi laimin aiemmin julkaistujen tietojen tarkistamisen ja kantelijan samanaikaisen kuulemisen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Salla Vuorikoski.