4874/SL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.


Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

1. PÄÄTÖS   4874/SL/12
 

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seurantaa koskevassa asiassa. Käräjäoikeus tuomitsi kunnianloukkauksesta rangaistukseksi 100 päiväsakkoa. Hovioikeus säilytti tuomion perusteet ennallaan, mutta alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Muutos ei ollut niin olennainen, että siitä olisi tarvinnut kertoa vielä puolitoista vuotta myöhemmin.

Kantelu 24.4.2012

Kantelun mukaan Länsiväylä julkaisi 29.9.2010 uutisen käräjäoikeuden tekemästä ja kantelijaan kohdistuneesta kunnianloukkaustuomiosta. Tuomio muuttui oleellisesti hovioikeudessa 29.3.2012 Hovioikeus vapautti kantelijan kahdesta eri syytekohdasta ja tiputti käräjäoikeudessa tuomitun sakon 100:sta 80:aan päiväsakkoon.

Kantelija pyysikin 11.4.2012 lehteä kirjoittamaan aiheesta uudestaan ja oikaisemaan kirjoitusta siltä osin kuin tuomiot muuttuivat. Lehti ei reagoinut kantelijan pyyntöön.

Länsiväylän vastaus 22.5.2012

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että kantelijan mielestä hovioikeus muutti 29.3.2012 hänen kunniainloukkauksesta 2010 saamaansa tuomiota ”oleellisesti”, joten lehden olisi pitänyt kertoa se lukijoilleen. Hovioikeus muutti kantelijalle annettua käräjäoikeuden tuomiota kahdessa varsinaisessa syytekohdassa:

1) Käräjäoikeus katsoi kantelijan syyksi sen, että hän oli liittänyt internet-sivuillaan toisen asianomistajan kuvan erään otsikon yhteyteen. Hovioikeus hylkäsi syytteen, koska katsoi jääneen näyttämättä, että kuva ja otsikko olisivat liittyneet toisiinsa.

2) Käräjäoikeus katsoi kantelijan väittäneen, että toinen asianomistaja oli erotettu työstään asenteellisuuden vuoksi. Hovioikeuden mukaan kantelijan ja asianomistajan kertomukset eivät vastanneet toisiaan ja siksi jäi näyttämättä, että kantelija olisi ”tahallaan pyrkinyt esittämään valheellisen tiedon ”.

Hovioikeus myös kumosi kahden kuudesta käräjäoikeuden poistettaviksi määräämistä kantelijan verkkoviesteistä.

Pietilän mukaan hovioikeus lievensi käräjäoikeuden määräämän100 päiväsakon rangaistuksen 80 päiväsakkoon. Hovioikeus kuitenkin pysytti varsinaisen tuomion kunnianloukkauksesta, mikä oli jo aiemman käräjäoikeuden päätöksen ja Länsiväylän 29.9.2010 julkaiseman uutisen ytimenä. Kantelijan tuomio lieveni muutamalla päiväsakolla, mutta tuomion sisältö säilyi entisellään. Länsiväylä arvioi, ettei hovioikeus muuttanut olennaisesti käräjäoikeuden päätöstä, kun päätuomio kunnianloukkauksesta säilyi ja sakkoja lievennettiin vain vähän. Kyse ei ollut olennaisesta tai muutoin ratkaisevasta tuomion muuttumisesta.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen. (JO 35).

Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa vuonna 2010 julkaistuun uutiseen, koska sen julkaisemisesta on kulunut JSN:n perussopimuksessa mainittua kolmea kuukautta pitempi aika.

Käräjäoikeus tuomitsi syksyllä 2010 kantelijan 100 päiväsakkoon kunnianloukkauksesta. Hovioikeus lievensi keväällä 2012 rangaistusta 80 päiväsakkoon, mutta piti tuomion kunnianloukkauksesta voimassa. Lisäksi hovioikeuden päätöksessä todettiin, että kantelija voi säilyttää nettisivuilla kaksi käräjäoikeuden poistamaksi määräämää viestiä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä päiväsakkojen määrän väheneminen sadasta kahdeksaankymmeneen ei ole olennainen muutos, koska kunnianloukkaustuomion perusteet säilyivät ennallaan. Tämän vuoksi Länsiväylän ei välttämättä tarvinnut tehdä uutista hovioikeuden päätöksestä. Se olisi kuitenkin palvellut lukijoitaan paremmin, jos uutinen olisi julkaistu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen

 

2. PÄÄTÖS   4874/SL/12

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Kantelija ei ollut tyytyväinen neuvoston puheenjohtajan antamaan ratkaisuun ja haki neuvostolta muutosta päätökseen. Neuvosto päätti kokouksessaan 21.11.2012 hyväksyä muutoksenhakupyynnön 1. varapuheenjohtajan esityksestä ja antaa asiassa oman ratkaisunsa. Hyväksymisestä äänestettiin, ja kantelu päätettiin käsitellä uudestaan äänin 6-1. Muutoksenhakupyynnön hyväksymistä kannattivat Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Timo Huovinen, Marja Irjala, Tuomo Lappalainen ja Jaakko Ujainen. Muutoksenhakupyynnön hylkäämisen kannalla oli Hannu Helineva.

Muutoksenhakupyyntö 9.11.2012

Kantelija toteaa pyynnössään, että hovioikeus muutti käräjäoikeuden päätöksestä muutakin kuin vain päiväsakkojen määrän. Hän valitti hovioikeuteen kahden asianomistajan osalta, ja kummassakin tapauksessa hovioikeus katsoi asiaa toisin kuin käräjäoikeus. Kantelijan mukaan muutokset olivat niin olennaisia, että niistä olisi pitänyt tehdä uusi juttu lehteen.

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota seuraavasti:

1) Käräjäoikeuden mielestä kantelija liitti ylläpitämällään nettisivulla kuvan ja otsikon toisiinsa sellaisella tavalla, että se loukkasi virkamiehen kunniaa. Hovioikeuden mukaan tällainen yhteys jäi näyttämättä toteen ja se hylkäsi syytteen tältä osin.

2) Käräjäoikeuden päätöksessä kantelijan katsottiin levittäneen tahallaan valheellista tietoa virkamiehestä. Hovioikeuden mielestä syytteelle ei ollut näyttöä, joten se hylättiin.

Koska lehti yksilöi käräjäoikeuden tuomion perusteet, sen olisi kantelijan mielestä pitänyt kertoa yleisölle, mistä syytekohdista hovioikeus oli eri mieltä. Kantelija kokee, että pelkästään käräjäoikeuden päätöksestä kertominen leimaa valheellisin perustein hänen julkikuvaansa. Hän liitti muutoksenhalupyyntöönsä nauhoitteen Länsiväylän toimittajan kanssa käymästään keskustelusta, joka hänen mukaansa todistaa, että toimituksessa tiedettiin hovioikeuden päätöksen eronneen käräjäoikeuden ratkaisusta.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen. (JO 35).

Uutisen otsikko kuului ”Vanhemmat.comin ylläpitäjä sai taas kunnianloukkaustuomion”. Jutussa kerrottiin taannoin kunnallisvaaliehdokkaanakin olleen kantelijan julkaisseen sivustollaan aineistoa, jonka perusteella käräjäoikeus tuomitsi hänet neljästä kunnianloukkauksesta ja määräsi sakkorangaistuksen. Toimittaja eritteli uutisessa, millaisten tekojen perusteella tuomio annettiin. Kantelijan kirjoitettiin muun muassa liittäneen yhden asianomistajan kuvan valheellisesti yhteen sellaisen otsikon kanssa, jota voi pitää loukkaavana. Jutussa kerrottiin myös, että kantelija oli väittänyt toisen asianomistajan joutuneen erotetuksi työstään asenteellisuuden vuoksi. Uutisen mukaan käräjäoikeus oli määrännyt lainvastaiset verkkoviestit hävitettäviksi.

Hovioikeus tulkitsi edellä mainittuja tuomion perusteita toisin kuin käräjäoikeus ja katsoi, ettei kunnianloukkaukselle niiden osalta löytynyt näyttöä. Hovioikeus myös kumosi määräyksen poistaa nettisivustolta ne verkkoviestit, joita käräjäoikeus ja hovioikeus tulkitsivat eri tavalla. Päiväsakkojen määrää hovioikeus alensi viidenneksellä. Lisäksi se alensi yhdelle asianomistajalle maksettavaksi määrättyjä vahingonkorvauksia.

Koska käräjäoikeuden päätöksestä kertovassa uutisessa yksilöitiin tuomioon johtavia tekoja, lehden olisi ollut kohtuullista kertoa, mitä tekoja hovioikeus ei lukenutkaan kantelijan syyksi. Nyt yleisö jätettiin sellaiseen käsitykseen, että käräjäoikeuden tuomio oli lainvoimainen ja kantelija todella tuomittiin kaikista lehdessä mainituista teoista. Oikeusprosessin seuraaminen loppuun saakka olisi ollut kohtuullista kantelijan kannalta ja – kuten neuvoston puheenjohtaja jo totesi – palvellut lehden lukijoita. Neuvosto ihmetteleekin, miksi päätoimittaja ei täydentänyt uutista.    

Tässä tapauksessa lehden toiminta oli kuitenkin hyväksyttävän rajoissa. Kantelija on arvostellut nettisivuillaan eri viranomaisia ja käyttänyt heistä poikkeuksellisen kärjekästä kieltä. Kantelijan kritiikki on ylittänyt myös laillisuuden rajat, mistä kertoo, että hänet on tuomittu jo aikaisemmin. Länsiväylän uutisen pääviesti olikin, että viranomaisia avoimesti haastava ja päättäjäksikin pyrkinyt kantelija oli jälleen tuomittu kunnianloukkauksesta. Vaikka hovioikeus lievensi käräjäoikeuden tuomiota, se piti voimassa käräjäoikeuden langettaman kunnianloukkaustuomion kaikkien neljän asianomistajan osalta. Alkuperäisen uutisen pääsisältö ei muuttunut merkittävästi eikä lehdellä siitä syystä ollut ehdotonta velvollisuutta kertoa hovioikeuden tuomiosta.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Tuomo Lappalainen (pj.), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen