4216B/SL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston äänin 8-3 antama langettava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä, tietojen tarkistamista ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Painetussa lehdessä ja lehden nettisivuilla kerrottiin yrityksen esittäneen markkinointikirjeessään tekaistua tietoa aikakauslehdessä julkaistusta tuotetestistä. Tieto ei pidä paikkaansa. Virhe on niin merkittävä, että sen korjaaminen jälkikäteen ei olisi riittänyt poistamaan syntynyttä vahinkoa. Eriävä mielipide.

Julkisen sanan neuvoston äänin 8-3 antama langettava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä, tietojen tarkistamista ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Painetussa lehdessä ja lehden nettisivuilla kerrottiin yrityksen esittäneen markkinointikirjeessään tekaistua tietoa aikakauslehdessä julkaistusta tuotetestistä. Tieto ei pidä paikkaansa. Virhe on niin merkittävä, että sen korjaaminen jälkikäteen ei olisi riittänyt poistamaan syntynyttä vahinkoa.

Kantelu 8.10.2009

Kantelija on lämpöpumppuja myyvä yritys, joka katsoo, että Satakunnan Kansan nettisivuillaan 22.9.2009 ja printtilehdessä 24.9.2009 julkaisemat uutiset sisältävät useita virheellisiä väitteitä ja ovat syyllistäviä ja loukkaavia. Alkuperäinen juttu ilmestyi Kauppalehdessä, jota Satakunnan Kansa on käyttänyt lähteenään.

Verkkosivujen uutinen on otsikoitu ’Lämpöpumppumyyjällä tekaistuja testituloksia’. Printtilehden otsikko on ’Ilmalämpöpumpun testitulokset hatusta’. Jutuissa viitataan kantelijan mainoskirjeeseen, jossa kerrotaan TM Rakennusmaailma -lehden julkaiseman lämpöpumppuvertailun tuloksista. Printtilehdessä kirjoitetaan, että kantelijan mainostamaa testiä ei ole koskaan tehty. Lehden verkkosivuilla väitetään, että kantelija väittää tulleensa toiseksi TM Rakennusmaailman syksyllä 2009 julkaisemassa testissä.

Kantelijan mukaan mainoskirjeessä tehdään selväksi, että testitulokset on julkaistu TM Rakennusmaailmassa vuonna 2006. Kantelussa kirjoitetaan edelleen, että Satakunnan Kansan väitteet ovat täysin harhaanjohtavia, sillä kantelijan edustamia tuotteita ei ollut edes mukana uudessa testissä. Kantelijan mielestä mainoskirjeessä tehdään myös selväksi, että TM Rakennusmaailman testimenetelmät ovat muuttuneet, eikä eri vuosina tehtyjen testien tuloksia voi verrata keskenään.

Printtilehden jutussa annetaan kantelun mukaan ymmärtää TM Rakennusmaailman päätoimittajan paheksuvan sitä, että kantelija viittaisi mainonnassaan tekaistuun testiin. Kantelija kirjoittaa, että kysymys on kuitenkin TM Rakennusmaailman esittämästä toiveesta olla käyttämättä yli vuoden vanhoja testituloksia mainostarkoituksessa.

Satakunnan Kansassa kirjoitetaan kantelijan mielestä perusteettomasti, että vuoden 2006 testituloksia pidetään epäluotettavina. Kantelija toteaa, että sen tiedossa ei ole mitään vertailuun liittyvää puutetta tai virhettä. Uutisessa kirjoitetaan myös, että kantelijayritys on noussut esiin kyseenalaisista markkinointikeinoistaan aikaisemminkin. Kantelijan mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan markkinaoikeudella ja kantelijalla on ollut eri käsitykset kuluttajilta peritystä ennakkomaksusta.

Kantelija kirjoittaa, että lehti ei ole varannut sen edustajille tilaisuutta esittää omaa kantaansa uutisen julkaisemisen yhteydessä, vaikka yrityksen edustajat olisivat olleet helposti tavoitettavissa kommentointia varten.

Satakunnan Kansan vastaus 7.12.2009

Päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoittaa, että Satakunnan Kansan uutisointi perustuu Kauppalehden esille nostamaan aiheeseen ja asiassa on nojattu Kauppalehden uutishankintaan. Tämä on tehty selväksi sekä verkossa että lehdessä.

Jokinen katsoo, että uutisaiheella on myös paikallista ulottuvuutta, sillä kantelijayritys toimii Porissa. Kantelija on ollut aiemmin julkisuudessa juuri markkinointikeinojensa vuoksi. Viranomaisten lisäksi markkinointitapoihin ovat kiinnittäneet huomiota myös verkkokeskustelijat rakentamiseen liittyvillä keskustelupalstoilla. Jokisen mielestä on kyseenalaista hyödyntää markkinoinnissa kolme vuotta vanhoja testituloksia alalla, joka kehittyy nopeasti. Hän vetoaa asiassa TM Rakennusmaailman käytäntöön, joka sallii testituloksia käytettävän markkinoinnissa enintään yhden vuoden ajan.

Jokinen perustaa väitteen kokonaan tekemättä jääneestä testistä Kauppalehdessä julkaistuihin tietoihin. Tietojen perusteella kantelija sekoittaa vuonna 2006 ja syksyllä 2009 tehtyjen vertailujen hyötysuhdearvot, jotka eivät ole yhteismitallisia. Näin kantelijan markkinointikirjeessään mainitsemaa vertailutestiä ei olisi lainkaan tehty. Jokinen kirjoittaa, että kantelijan mainospostissa painotetaan vanhentuneita testituloksia eikä ole lainkaan selvää, että vastaanottaja huomaa ”pikkupräntillä” painetun tiedon tutkimusmenetelmien muutoksissa vuoden 2006 testin jälkeen.

Kantelija ei ollut yhteydessä Satakunnan Kansaan jutun julkaisemisen jälkeen.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12) Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Satakunnan Kansa kertoo, että ilmalämpöpumppuja markkinoivan Ultimatemarket-yhtiön markkinointikirje herättää ihmetystä, sillä siinä kehutaan yrityksen lämpöpumppujen menestystä testissä, jota ei lehden mukaan ole lainkaan tehty. Verkkosivujen jutussa kirjoitetaan, että yhtiö väittää tulleensa toiseksi TM Rakennusmaailman uudessa testissä, joka julkaistaan syyskuussa 2009. Sitten todetaan, että Ultimaten käyttämät testitulokset ovat kuitenkin vuodelta 2006.

Tiedotusvälineiden tehtävä on arvioida kriittisesti yritysten toimintaa. Viranomaiset ovat aiemmin löytäneet kantelijayrityksen markkinointitavoista huomautettavaa, joten Satakunnan Kansan Kauppalehdestä lainaamalle maininnalle aikaisemmista kyseenalaisista keinoista löytyvät perusteet.

Ultimatemarketin mainoskirjeen etusivulla todetaan yhtiön menestyneen ”suuressa TM:n tekemässä ilmalämpöpumpputestissä”. Mitään vuosilukuja ei tässä yhteydessä mainita. Yhtiön tekemät päätelmät testin tuloksista aukeavat erillisenä tiedostona, ja yhtiö toteaa heti tekstin alussa, että testi on julkaistu TM Rakennusmaailman numerossa 6/06. Kyseinen TM Rakennusmaailman numero mainitaan mainostekstissä myöhemminkin. Erikseen todetaan, että vuoden 2006 jälkeen on tehty myös muita TM-testejä, mutta niiden tuloksia ei voi verrata vuoden 2006 testiin eikä niissä ei ole ollut mukana Ultimatemarketin tuotteita.

Mainoskirjeessään Ultimatemarket tekee vuoden 2006 testistä johtopäätöksiä, joiden voi katsoa markkinoivan myös yhtiön uusia tuotteita. TM Rakennusmaailman päätoimittaja paheksuu Kauppalehden jutussa kantelijan tapaa käyttää alan riippumattoman julkaisun testituloksia, ja Satakunnan Kansa on lainannut tämän tiedon omiin uutisiinsa.
Neuvosto ei ota kantaa hyvään markkinointitapaan. Markkinointikirjeen tiedot on otettu julkisesta lähteestä, ja asiakkaille on kerrottu lähteen julkaisuajankohta. Satakunnan Kansan väite, jonka mukaan Ultimatemarket olisi ilmoittanut menestyneensä syksyllä 2009 suoritetussa testissä, sisältää olennaisen virheen.

Satakunnan Kansa on lyönyt laimin aikaisemmin julkaistujen tietojen tarkistamisen. Lisäksi yritystä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä. Jälkikäteen julkaistu oma kannanotto ei olisi riittänyt poistamaan kantelijalle aiheutunutta vahinkoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Langettavaa äänestivät:
Risto Uimonen (pj.) Merja Ahtiainen, Sari Autio, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen ja Risto Pohjanpalo

Vapauttavaa äänestivät: Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth ja Matti Saari

Eriävä mielipide:
Satakunnan Kansa on siteerannut Kauppalehden uutista. Tämä kuitenkin sisälsi olennaisen virheen, eikä lehti tarkistanut aiemmin julkaistujen tietojen oikeellisuutta. Virhe oli olennainen, ja se olisi pitänyt korjata. Yritys ei uutisen julkaisemisen jälkeen ollut yhteydessä toimitukseen joko korjauksen tekemiseksi tai yrityksen oman kannanoton julkaisemiseksi. Virheen näkyvä ja pikainen korjaaminen olisi ehkäissyt yhtiöön kohdistuneita haittoja ja myös palvellut lukijoita antamalla heille oikean kuvan asioista. Virhe ei kuitenkaan tullut toimituksen tietoon. Tämän takia katsomme, että lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.