3974/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi vajaan viikon aikana useita mielipidekirjoituksia, joissa käsiteltiin homoseksuaalisuutta ja myös pedofiliaa. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa lehden palstoilla.

Kantelu 22.8.2008

Kantelun mukaan Ilkka on julkaissut yleisöltä tulevaa materiaalia, jossa loukataan seksuaalista vähemmistöä. Kantelija on yrittänyt saada myös oman mielipiteensä julki, mutta lehti ei ole sitä julkaissut.

Ilkan vastaus 17.9.2008

Päätoimittaja Matti Kalliokoski haluaa korostaa sitä, että kantelu ei kohdistu Ilkan uutisjournalismiin eikä lehden omaan linjaan. Pääkirjoituksissa ja johtavissa kolumneissa lehti korostaa ihmisoikeusnäkökulmaa kommentoidessaan homoseksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Yleisönosastossa julkaistaan myös lehden linjasta poikkeavia kirjoituksia.

Homoseksuaalisuutta koskevassa keskustelussa mielipiteet ovat päätoimittajan vastauksen mukaan usein kärjistettyjä. Varsinkaan uskonnollisessa argumentoinnissa ei päästä vuorovaikutukseen. Siitä huolimatta on perusteltua sallia keskustelu lehden palstoilla. Kyse on aiheesta, joka herättää suurta mielenkiintoa ja suuria tunteita. Koska kyse on vähemmistön asemasta, asialla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Erilaisten argumenttien esilläolo kuvastaa vallitsevaa ilmapiiriä ja luo pohjaa yleisen mielipiteen kehittymiselle.

Kantelussa esiin nostetut kirjoitukset ovat Kalliokosken mukaan vain osa Ilkan mielipideosastossa käydystä keskustelusta. Ne edustavat yhtä ääripäätä. Vaikka kirjoitukset ovat kärjistettyjä, ne eivät kohdistu yksittäiseen tunnistettavaan ihmiseen tai tahoon, eivät sisällä yllytystä eivätkä loukkaa tunnistettavien tahojen kunniaa. Siksi niiden julkaiseminen ei ole ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Ilkan mielipidetoimituksen sähköpostiin tulee sekä julkaistavaksi tarkoitettuja kirjoituksia että kommentteja lehden toiminnasta. Kantelijan lähettämästä viestistä ei päätoimittajan mukaan käy selvästi ilmi, että se on tarkoitettu julkaistavaksi. Kirjeenvaihdosta käy ilmi, että toimitus oli käsittänyt viestin kommentiksi, johon vastattiin. Julkaisematta jättäminen johtui väärästä tulkinnasta. Kirjoituksen argumentit tulivat esille muissa mielipiteissä.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Ilkan mielipidesivulla julkaistiin viiden päivän aikana kymmenkunta kirjoitusta homoseksuaalisuudesta. Keskustelu alkoi, kun seksuaalinen suuntautuminen rinnastettiin pedofiliaan. Tämän jälkeen julkaistuissa mielipiteissä tulivat esille muutkin näkökulmat.

Sekä toimituksen että lukijoiden mielipidekirjoituksissa tulee sallia muita palstoja kärjekkäämpi sävy. Vaikka tässä tapauksessa oli kyse lukijoiden mielipiteistä, ei se kokonaan poista toimituksen vastuuta kirjoitusten sisällöstä. Keskustelu oli kuitenkin kokonaisuudessaan monipuolinen, jolloin kaikki näkökannat pääsivät esille. Kantelijan kommentti jäi julkaisematta, mutta siihen kuitenkin vastattiin asianmukaisesti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.