3742/SL/07

Vapauttava

Lehdessä julkaistiin kaksi uutista, joissa käsiteltiin saamelaiskäräjien ja Inarinmaan lapinkyläyhdistyksen välisiä erimielisyyksiä. Saamelaiskäräjien johtohenkilöitä kritisoitiin voimakkaasti. Lehti julkaisi uutisia arvostelevan mielipidekirjoituksen, jota toimittaja kommentoi samassa yhteydessä. Arvostellut eivät yrittäneet saada omaa kannanottoaan julki tässä yhteydessä, mutta aiemmin vastineita ja mielipiteitä oli julkaistu. Uutisen yhteydessä käytettiin kuvaa ilman arkistomainintaa. Vapauttava.

Lapin Kansassa julkaistiin 1.11.2006 ja 22.2.2007 uutiset, joissa käsiteltiin saamelaiskäräjien ja Inarinmaan lapinkyläyhdistyksen välisiä erimielisyyksiä. Lehti julkaisi 18.11.2006 mielipidekirjoituksen, joka kommentoi uutisointia.

Kantelu 15.1.2007 / 26.2.2007

1.11.2006 julkaistussa uutisessa käsitellään Inarinmaan lapinkyläyhdistyksen kokousta. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja saamelaiskäräjien lakimiessihteeri on kantelijan mielestä asetettu uutisessa erittäin kielteiseen julkisuuteen varaamatta heille oikeutta esittää omaa näkemystä. Uutisen yhteydessä julkaistussa valokuvassa esiintyy henkilöitä, jotka ovat kokouksen aikaan olleet jo edesmenneitä tai vakavasti sairaina. Kantelija epäilee, että kokousta ei ehkä koskaan todellisuudessa pidetty. Uutisen väliotsikolle ei kantelijan mukaan myöskään löydy katetta.

Kantelija on kirjoittanut uutiseen liittyvän mielipidekirjoituksen, jonka otsikosta Lapin Kansan toimitus on poistanut yhden sanan, mikä muuttaa otsikon merkitystä olennaisesti. Mielipidettä on seisotettu viisi päivää. Lisäksi toimittaja on liittänyt mielipiteen perään oman kommenttinsa, jota kantelija pitää mitätöivänä ja asiattomana.

22.2.2007 julkaistussa uutisessa saamelaiskäräjien puheenjohtaja esitetään kantelijan mielestä vihjailevassa sävyssä ilman että hänelle olisi varattu tilaisuutta vastata väitteisiin jutussa tai jutun ilmestymisen jälkeen.

Kantelijan mukaan Lapin Kansan päätoimittaja ja yksi toimittaja ovat asenteellisia, mutta hän toteaa, että toimituksessa on myös asiallisesti kirjoittavia toimittajia. Vastineet ja oikaisut saavat palstatilaa, mutta kantelijan mukaan kaikkia kirjoitusten virheitä ei edes yritetä korjata, koska se veisi liikaa aikaa.

Lapin Kansan vastaus 4.5.2007

Päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula korostaa, että saamelaiskysymys on laaja ja ongelmallinen. Hänen mukaansa saamelaiskäräjiä kohdellaan samoin uutiskriteerein kuin muitakin julkisyhteisöjä ja vastineille on annettu palstatilaa, jos sellaisia on tarjottu. Saamelaiskäräjien puheenjohtajaan liittyvät kommentit perustuvat tämän suvereeniin asemaan antaa lausuntoja saamelaiskäräjien nimissä.

Tuomi-Nikula kirjoittaa, että 1.11.2006 julkaistun uutisen lähdetiedot poistavat epäilyn kokouksen sepitteellisyydestä. Uutisen valokuvaa Tuomi-Nikula kuvailee normaaliksi arkistosta otetuksi kuvituskuvaksi, jossa sattumalta on mukana edesmennyt henkilö. Päätoimittaja ei perustele, miksi mielipidekirjoitukseen liitettiin toimittajan kommentti.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti. (JO 11). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate. (JO 15). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. Kannanotto on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 21,22,23).
Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava eikä etnistä alkuperää pidä tuoda esiin halventavasti (JO 26).

Kahdessa Lapin Kansan uutisessa kritisoidaan varsinkin saamelaiskäräjien puheenjohtajaa ja saamelaiskäräjien lakimiessihteeriä. Koska molemmat ovat näkyviä hahmoja saamelaisten ja Inarin lapinkyläyhdistyksen välisissä kiistoissa, heidän täytyy kestää kovasanaistakin kritiikkiä. He eivät ole käyttäneet vastineoikeuttaan.

1.11.2006 julkaistun uutisen väliotsikko esittää lapinkyläyhdistyksen tulkinnan yleisesti hyväksyttynä väittämänä. Väittämän ja lapinkyläyhdistyksen kannan välinen yhteys kuitenkin selviää varsinaisessa tekstissä.

Uutisen yhteydessä julkaistussa kuvassa on mukana jo edesmennyt henkilö, eli kuvaa ei ole otettu kokouspaikalla. Uutisenkin voi kuvittaa arkistokuvilla. Maininta arkistokuvasta olisi poistanut epäselvyyden. Neuvosto suosittaa, että arkistokuvaa käytettäessä se kerrotaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää ja muokata mielipidekirjoituksia. Tässä tapauksessa kirjoittajan viesti tuli riittävän selväksi myös muokatussa versiossa. Kirjoitus julkaistiin viiden päivän kuluttua, mutta se ei ole kohtuuttoman pitkä aika.

Jälkikommenttinsa yhteydessä toimittaja kehottaa kantelijaa esimerkiksi ”pohtimaan omaa, vainajan avulla tapahtuvaa aggressiivista esiin tuloaan.” Neuvosto katsoo, että kommentin muotoilu on poikkeuksellisen kovasanainen ja henkilökohtainen. Kantelija on kuitenkin saanut oman, samaten kovin sanoin ilmaistun mielipiteensä julki. Hän on myös ajanut saamelaisten oikeuksia aktiivisesti julkisuudessa ja hänen on siksi kestettävä kovaakin kritiikkiä kiistanalaisessa asiassa.

22.2.2007 julkaistussa uutisessa lapinkyläyhdistys kovistelee saamelaiskäräjien puheenjohtajaa ja ”kehottaa häntä osoittamaan alkuperäisyytensä”. Muotoilu on tässä yhteydessä hyväksyttävä, koska saamelaiset ovat osapuolena kiistassa, jossa argumentointi nimenomaan perustuu käsitykseen alkuperäisestä asutuksesta ja maanomistuksesta. Kritiikin kohde ei ole käyttänyt vastinemahdollisuuttaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.