3591/SL/06

Vapauttava

Kantelu koski pitkän ja monivaiheisen oikeusprosessin aloitusistunnosta tehtyä uutista. Syyttäjä luopui yhdestä syytteestä, josta lehti oli aikaisemmin uutisissaan maininnut. Lehti ei tuoreimmassa uutisessaan kertonut, että syytteestä oli luovuttu. Neuvosto luotti lehden journalistiseen harkintaan, kun se oli jättänyt kertomatta prosessuaalisesti mielenkiintoisesta mutta vähämerkityksestä tapahtumasta ja luvannut jatkossa palata asiaan. Vapauttava.

Hämeen Sanomat julkaisi uutisen monivuotisten oikeusprosessien yhden haaran valmisteluistunnosta, josta käräjäoikeuskäsittely varsinaisesti alkoi. Käräjäoikeudessa esitettiin viisi syytettä törkeästä velallisen petoksesta. Oikeudessa myös raukesi sellainen syyte, josta lehti aiemmin oli kertonut. Tätä lehti ei uutisoinut.

Kantelu 30.1.2006

Kantelijan mukaan Hämeen Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa jättämällä kertomatta syytteen raukeamisesta, vaikka lehti on seurannut asiaa useissa artikkeleissa vuodesta1999 lähtien. Lehti on myös jättänyt oikaisematta tässä samassa asiassa useita virheitä, joita se on tehnyt aiemmissa artikkeleissaan ja laiminlyönyt samanaikaisen kuulemisen velvoitetta. Lehti ei julkaissut kantelijan vastineeksi nimeämää kirjoitusta.

Hämeen Sanomien vastaus 15.3.2006

Vt. päätoimittaja Tapio Lahtinen myöntää, että uutisessa ei mainittu Kummilan konkurssipesän luopuneen syytteestä, joka koskee Aimisen henkivakuutusta. Henkivakuutuksen putoaminen ei ole merkittävä asia oikeudenkäynnille ja syytteen sisällölle.

Jutussa selostettiin syytteen sisältöä, koska se oli varsinainen uutinen. Lehdessä kerrotaan myös, että puolustus kiistää syytteen ja mainitaan lyhyesti perustelut. Uutisessa ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista kertoa siitä yksityiskohtaisesti. Lehti ei suostunut julkaisemaan Aimisen mielipidekirjoitusta, koska siinä ei ollut mitään olennaista uutta lehden aiemmin julkaisemiin kirjoituksiin verrattuna. Kirjoituksessa ei myöskään osoitettu sellaista virhettä, joka olisi tullut oikaista.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Hämeen Sanomien uutinen kertoi vuosia kestäneiden oikeusprosessien yhden haaran valmisteluistunnosta, jossa syyttäjä esitti viisi syytettä. Lehti kertoi uutisessaan syytteiden sisällöstä, perusteluista ja siitä, että vastaaja kiistää syytteet. Istunnossa kävi myös ilmi, että yksi jo aiemmin uutisoiduista syytteistä oli rauennut. Tätä lehti ei kertonut.

Oikeusprosesseja selostettaessa samanaikaisen kuulemisen velvoitteen ei tarvitse toteutua jokaisessa jutussa erikseen, koska uutisia tehdään oikeuden istuntojen eri vaiheista ja käänteistä. Julkisen sanan neuvosto kuitenkin korostaa, että tämä ei poista median velvoitetta kertoa kaikkia osapuolia koskevista olennaisista seikoista yksittäisissäkin jutuissa.

Jos syytteestä on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Yhdestä syytteestä luopuminen saattaa prosessioikeudellisesti olla mielenkiintoinen asia. Kokonaisuuden kannalta lehti on arvioinut sen vähämerkitykseksi seikaksi, johon voi palata oikeusjutun myöhemmissä vaiheissa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.