vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5592/YLE/14

Vapauttava

Enligt rubriken för Rundradions webbnyhet går företaget mot konkurs. Rubriken var en tillspetsad tolkning av en intervju med en representant för företaget. Av artikeln framgick dock vad det var fråga om. Yle erbjöd också en möjlighet till ett uppföljande inslag. Misstankarna om att redaktören agerat i egen sak saknade grund.

Klagan 22.9.2014 

Klaganden är verkställande direktör för Mervento Oy som nämns i Yles nyhet. Klagan gäller artikeln ”Mervento går mot konkurs” som gjordes av Yle Österbotten och publicerades på svenska.yle.fi 15.9.2014 http://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/15/mervento-gar-mot-konkurs. Klaganden ber rådet utreda huruvida det är fråga om ett brott mot punkt 4 i Journalistreglerna: ”Journalister får inte missbruka sin ställning. De får inte ta upp sådant stoff till behandling som är förknippat med en möjlighet till personlig vinning och inte yrka på eller ta emot fördelar som kan äventyra deras oavhängighet eller yrkesetik.”

Enligt klagan bad Yles redaktör 10.9.2014 Mervento Oy:s teknologidirektör om en intervju som gällde finansieringen av start-up- och tillväxtföretag. Intervjun och nyheten gjordes på svenska 11.9.2014. Under den en timme långa intervjun ställde redaktören ett tjugotal frågor, av vilka en löd: För hur lång tid har Mervento ännu finansiering?” Den intervjuade svarade: ”För några månader.” Klaganden antar att det uppenbarligen är på basis av detta som redaktören rubricerade Yle-nyheten 15.9.2014 ”Mervento Oy går mot konkurs”.

Enligt klagan tog redaktören också in annat osakligt innehåll i nyheten och ”dömde” företaget till konkurs. Tidigare i intervjun hade teknologidirektören berättat att situationen länge hade varit densamma, dvs. företagets ägare har finansierat företaget stegvis även hittills och man har inte ännu fattat beslut om följande finansieringsrond.

Om man misstänker att ett företag kommer att gå i konkurs borde man enligt klaganden fråga verkställande direktören eller styrelsens ordförande. Klagan har anförts av Mervento Oy:s verkställande direktör och styrelsens ordförande.

Enligt klagan har Yle uppenbarligen inte någonstans kontroller*at Merventos ekonomiska situation och eventuella betalningsstörningar. Till exempel på Asiakastieto hade man utöver andra uppgifter kunnat läsa satsen ”företagets betalningsbeteende förväntas vara utmärkt under de följande nio månaderna”.

Enligt klaganden finns det i saken en särskilt stark misstanke om brott mot de etiska journalistreglerna i och med att redaktörens chef bor i närheten av Mervento Oy:s pilotvindkraftverk och hör till den grupp som motsätter sig kraftverket. Enligt klagandens uppgifter har chefen deltagit i sammanställningen av den ”nyhet” som är föremål för denna klagan tillsammans med redaktören. Hos klaganden har väckts en misstanke om att chefens personliga åsikter om Mervento och Merventos pilotkraftverk har påverkat den nyhet som skrivits med stöd av intervjun och tolkningen av den. Om så är fallet har man genom mycket tendentiös kommunikation försökt främja privata intressen med hjälp av Rundradion, skriver klaganden. 

Rundradions genmäle 17.10.2014 

Svenska Yles ansvariga redaktör Marit av Björkesten svarar att den teknologidirektör som Yle intervjuade i en bandad intervju 11.9.2014 sade att bolaget saknar kapital och förmår hålla sig flytande endast några månader. Redaktören skrev att Mervento närmar sig en konkurs, vilket Björkesten anser vara en logisk slutsats av teknologidirektörens uttalande.

I artikeln på Svenska.yle.fi och inslaget i Tv-nytt sades inte att Mervento går i konkurs eller att Mervento håller på att gå i konkurs. Björkesten anser att det i nyheterna konstaterades att företaget närmar sig konkurs. Enligt genmälet hade klaganden översatt rubriken fel. Den korrekta översättningen hade varit att företaget närmar sig konkurs. I intervjun finns det täckning för uttrycken ”går mot konkurs/närmar sig konkurs”. Den intervjuade säger att företaget klarar sig endast några månader utan tilläggsfinansiering och vid tidpunkten för intervjun hade företaget ingen fortsatt finansiering.
Björkesten bestrider att intervjun skulle ha pågått en timme och att redaktören skulle ha ställt ett tjugotal frågor. Intervjun räckte 10 minuter 27 sekunder och redaktören ställde tio frågor. Intervjun har i sin helhet publicerats på Yles webbplats http://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/15/merventochef-dementerar-se-hela-intervjun. Enligt Yles genmäle frågade redaktören inte ”För hur lång tid har Mervento ännu kvar finansiering?” utan ”Hur länge till klarar ni att hålla er över ytan?” Teknologidirektören svarade ”Bara några månader till”. 

Enligt klaganden skulle teknologidirektören ha berättat att ”företagets ägare har finansierat företaget stegvis också hittills och man har ännu inte fattat något beslut om följande finansieringsrond”. Björkesten säger att den intervjuade enligt bandinspelningen säger följande: ”Vi försöker hålla näsan över ytan. Våra ägare har skjutit till kapital, lite till och lite till. Men inte går det i längden. Vi börjar närma oss slutskedet av det och nu måste vi snabbt få in nya finansiärer. ? ? Vi vet vad vi vill ha, men kapitalet fattas.”

Klaganden skriver att den person som klaganden misstänker vara redaktörens chef hör till en grupp som motsätter sig vindkraftverket och att dennas personliga åsikter därför skulle ha påverkat nyheten. Enligt Björkesten är misstanken helt ogrundad. Den misstänkta personen bor nära vindkraftverket, men oljudet från det når inte den plats där han bor. Han har heller aldrig eller i något sammanhang agerat mot kraftverket eller Mervento. Tvärtom – han har tidigare berättat för teknologidirektören att kraftverket inte stör honom. Björkesten påpekar dessutom att den person som klaganden misstänker inte är redaktörens chef.

Den intervjuade var i en sådan ställning att Yle enligt genmälet inte hade behov av att kontrollera intervjun med verkställande direktören. Yle Österbotten har under årens lopp skrivit flera artiklar om Mervento i vilka teknologidirektören fört bolagets talan. Han var med om att grunda bolaget och var tidigare verkställande direktör. Denna gång dementerade han dock vad han sagt när Yle Österbotten publicerade artikeln om Merventos finansieringsproblem.

Klaganden, Merventos verkställande direktör, dementerade uppgifterna i Yles nyhet samma dag på Vasabladets webbplats. Yles redaktör ringde upp klaganden men denne ville inte kommentera saken för Yle utan slängde på luren mitt under samtalet. I detta skede publicerade Yle en nyhet där artikeln i Vasabladet citerades. Även en oklippt version av den bandade intervjun med teknologidirektören publicerades på Yles webbplats. 

Avgörande 

JO 4: Journalister får inte missbruka sin ställning. De får inte ta upp sådant stoff till behandling som är förknippat med en möjlighet till personlig vinning och inte yrka på eller ta emot fördelar som kan äventyra deras oavhängighet eller yrkesetik.

JR 15: Rubriker, ingresser, pärm- och bildtexter, löpsedlar och annan exponering ska ha en grund i innehållet.

JR 22: Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt.

I Yles nyhet berättades om vinkraftföretagets osäkra ekonomiska utsikter. De slutsatser om den annalkande konkursen som lades fram i nyhetens rubrik och ingress grundade sig på intervjun med företagets teknologidirektör. Yle erbjöd senare verkställande direktören möjlighet att kommentera nyheten, men han utnyttjade inte denna möjlighet. På sin webbplats refererade Yle Vasabladets nyhet där verkställande direktören dementerade slutsatsen om konkurs. Yle publicerade dessutom intervjun med teknologidirektören i oklippt version.

Opinionsnämnden för massmedier anser att slutsatsen om en annalkande konkurs, som fanns i Yles rubrik och ingress, var en tillspetsad tolkning av intervjun med teknologidirektören som representerade företaget. Av själva artikeln framgick dock vad det var fråga om.

Den publicitet som ordet konkurs orsakade var enligt nämnden mycket negativ, men Yle erbjöd verkställande direktören möjlighet att kommentera nyheten. Efter att denne avböjt en intervju refererade Yle en nyhet från ett annat medium, i vilken verkställande direktören dementerade misstankarna. Dessutom publicerade Yle intervjun med teknologidirektören i sin helhet varvid allmänheten fick möjlighet att själv avgöra om det fanns grund för misstankarna om konkurs.

För sin nyhet intervjuade Yle teknologidirektören som representant för företaget.  Redaktionen hade därför ingen orsak att tvivla på vad den intervjuade sa och att kontrollera detta med företagets verkställande direktör. En eventuell granskning av en intervju före publiceringen ankommer endast på den som intervjuas. Det finns ingen grund för den klagandes misstankar om att chefen agerade i egen sak.

Opinionsnämnden för massmedier anser Rundradion inte har brutit mot god journalistisk sed.
 

Beslutsdatum:
21.1.2015

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama och Heikki Vento.