7601/UL/21

Langettava

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.

    

Kantelu 10.2.2021

Kantelu kohdistuu Mikkelin Kaupunkilehden verkkosivuillaan 13.1.2021 julkaisemaan päätoimittaja Tapio Honkamaan kolumniin Kolumni: Luottamus ja järki | Mikkelin Kaupunkilehti ja samassa lehdessä julkaistuun nimimerkki Peräpään valvojan kirjoitukseen Peräpään valvoja: Ystävänpäivätarjous: Hyviä sähköosakkeita halvalla! | Mikkelin Kaupunkilehti.  

Kantelun mukaan Mikkelin kaupunkilehden päätoimittaja on Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen ja näin ollen esteellinen kirjoittamaan Mikkelin energiajärjestelyistä, joissa OP on yhtenä ostajaehdokkaana. Kantelijan mukaan Suur-Savon Sähkön omistusjärjestelyihin pääsevät mukaan vain nykyiset omistajat ja jos OP-ryhmä haluaa toimia sijoittajana, on kaupat tehtävä nimenomaan Suur-Savon Osuuspankin kautta, joka jo omistaa SSS:n osakkeita.  

Kantelun mukaan päätoimittaja mollasi kirjoituksessaan toista ostajaa, Capmania. Päätoimittaja mainitsi myös Osuuspankin kiinnostuneena ostajatahona, mutta unohti mainita oman roolinsa paikallisen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä. 

Kantelijan mukaan oli asiatonta mustamaalata suomalaista pääomasijoittajaa Capmania. Kun tämän tekee vielä Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen tilanteessa, jossa sekä Osuuspankki että Capman ovat halukkaita ostamaan kaupungilta SSS:n osakkeita, kirjoitus oli törkeä. 

Kantelijan mukaan kilpailevan yhtiön mustamaalaaminen tapahtui päätoimittajan asemaa hyödyntäen ja edustamansa tahon etua ajaen lehden pääkirjoituksessa. Kantelun mukaan Capman mustamaalattiin häärääjäksi ja palkkion tavoittelijaksi ja saatiin näin näyttämään epäluotettavalta.  

Kantelun mukaan päätoimittaja ottaa kantaa energiaosakkeiden myyntiin  nimimerkin suojassa 10.2.2021 ilmestyneessä  Peräpään valvoja -kirjoituksessaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä seuraavasti: “Maakunnassa ja Mikkelissä pitää kuitenkin huolestua, kun kaupunki on valmis ohjaamaan vuosikymmenien saatossa vaivalla kerättyä pääomaa ale-hintaan ulos Etelä-Savosta.”  

Päätoimittajan vastaus 9.4.2021

Päätoimittaja Tapio Honkamaan mukaan kantelu kohdistuu kahteen juttuun, jotka Mikkelin Kaupunkilehti on tehnyt seuratessaan Mikkelin ja koko Etelä-Savon maakunnan kannalta keskeistä Mikkelin kaupungin energiaomaisuuden järjestelyä. Mikkelin kaupunki on valmistellut viime vuodesta lähtien kauppoja, joilla se myy omistuksiaan joko maakunnallisesta energiayhtiö Suur-Savon Sähköstä tai kokonaan omistamastaan Etelä-Savon Energiasta tai molemmista.

Päätoimittajan mukaan lehti on kuluneen vuoden aikana tehnyt lukuisia juttuja aiheesta, jossa liikkuu jopa satojen miljoonien eurojen summat. Ratkaisuilla on suuret seuraukset maakunnalle, joka on vuosia kärsinyt muuttotappiosta ja työpaikkakadosta. Onnistuessaan energiaomistuksen järjestely voisi tuoda päätoimittajan mukaan pelivaraa, jota maakunta kaipaa kehittyäkseen.

Päätoimittajan mukaan Mikkelin Kaupunkilehden päämäärä on ollut puolustaa Mikkelin seudun ja sen asukkaiden etua tuomalla esiin maakunnallisen fuusion mahdollisuutta asiassa myös siksi, että näin Etelä-Savoon syntyisi vahva energiakonserni. 

Päätoimittajan mukaan näissä pohdinnoissa ei ole ollut minkäänlaista roolia sillä, mikä pääomasijoittaja otetaan tai jätetään ottamatta fuusioratkaisuun mukaan.  Lehti on päätoimittajan mukaan toki herätellyt kysymystä, millainen omistaja maakunnalliselle yritykselle olisi kansainvälinen pääomasijoittaja, joka on ilmoittanut sijoitushorisontikseen 4-6 vuotta. Tätä sijoittajatyyppiä päätoimittajan mukaan edustaa kiinnostuksensa eteläsavolaisiin energiayhtiöihin ilmaissut Capman.

Päätoimittajan mukaan Kaupunkilehti on palstoillaan esitellyt samassa hengessä myös toisen julkisuudessa esiintyneen ostajaehdokkaan eli OP-ryhmään kuuluvan sijoitusyhtiö OP Infran. Päätoimittajan mukaan lehdessä epäillään, että myös OP-ryhmän lähestyminen saattaa olla nurkanvaltausyritys. (Mikkelin Kaupunkilehti 10.2. 2021 Peräpään valvoja -palsta)

Päätoimittaja toteaa, että hänet valittiin Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvostoon vuonna 2018.  Osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaan osuuskunnan hallintoa. Operatiivisia tehtäviä hallintoneuvostolla ei ole. Kokouksia on kaksi vuodessa.

Päätoimittaja kertoo käsitelleensä Mikkelin kaupungin historian suurinta omaisuusjärjestelyä kolumnissaan 13.1. 2021.  Päätoimittajan mukaan aihe oli ajankohtainen, sillä Mikkelin kaupunginhallituksen asettama energiatyöryhmä oli edellisellä viikolla saanut työnsä valmiiksi.

 

Päätoimittaja kiistää kantelijan väitteen, että hän olisi edistänyt kirjoituksessaan Suur-Savon Osuuspankin asiaa tietoisena siitä, että pankki on kiinnostunut energiajärjestelystä toteamalla, että hänellä ei kirjoitusta tehdessään kuitenkaan  ole ollut muuta tietoa kuin julkisuudessa liikkuneita arvioita mahdollista energiaomistuksesta kiinnostuneista tahoista. Niissä olivat vilahdelleet muun muassa Capman ja OP Infra.

Päätoimittaja kertoo saaneensa tiedon Suur-Savon Osuuspankin mahdollisesta roolista järjestelyssä, kun pankin toimitusjohtaja Jari Himanen oli kertonut aiheesta hallintoneuvoston kokouksessa 4.2. 2021.  Hänen mukaansa Suur-Savon Osuuspankin roolina olisi mahdollistaa järjestely myymällä yksi osake holdingyhtiölle, näin OP Infra olisi saanut jalansijaa järjestelyssä.

Päätoimittaja kiistää kantelijan väitteen, että olisi edistänyt journalistisessa työssään muiden kuin lukijoiden etua.  Päätoimittaja kertoo työskennelleensä toimittajana vuodesta 1982, ja painottaa  pitäneensä aina tehtävänään kertoa paras mahdollinen versio totuudesta lukijoille. Päätoimittajan mukaan hänen työnsä on aina ollut lukijoiden palveleminen, eivätkä muut intressit tätä järjestystä ole missään vaiheessa hämärtäneet.

Päätoimittaja kertoo hakeutuneensa Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvostoon, koska halusi toimittajan työtään varten saada parempaa ymmärrystä maakunnan rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja yritysten toimintaedellytyksistä.  Päätoimittaja toteaa, että asian noustua esiin, hän jätti 18.2. 2021 eronpyynnön Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvostolle. Ero on myönnetty 18.3. 2021.

Päätoimittajan mukaan Mikkelin Kaupunkilehden uutisoinnin sisältöä koskevat ratkaisut on tehty Journalistin ohjeen 2 mukaisesti journalistisin perustein, eikä päätösvaltaa ole luovutettu toimituksen ulkopuolisille. Päätoimittajan mukaan Suur-Savon Osuuspankki tai mikään muukaan taho ei ole vaikuttanut hänen kirjoitustensa sisältöön eikä ollut häneen yhteydessä ennen kirjoitusten julkaisemista.

Päätoimittaja toteaa, että ei ollut uutisoinnissa käyttänyt asemaansa väärin Journalistin ohjeiden 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Päätoimittajan mukaan hänelle ei ole ollut Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä omiaan syntymään minkäänlaista henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuutta sillä perusteella, että hän on käsitellyt kirjoituksissaan Mikkelin kaupungin energiaomaisuuden järjestelyä, jossa yhtenä mahdollisena ostajaehdokkaana on ollut Suur-Savon Osuuspankki.

 

Päätoimittaja toteaa myös, ettei hänen kirjoituksissaan ole ollut kyse Journalistin ohjeiden 6 kohdassa tarkoitetusta Mikkelin Kaupunkilehdelle tai sen omistajataholle merkittävästä asiasta, johon liittyvä asiayhteys olisi tullut tehdä selväksi lukijoille. Päätoimittajan mukaan Mikkelin Kaupunkilehti tai sen omistaja ei ole millään tavalla osallisena energiaomaisuuden järjestelyssä.

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

JO 6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi

Mikkelin kaupunkilehden päätoimittaja käsitteli kolumnissaan ja nimimerkillä Peräpään valvoja julkaistussa kolumnissa Mikkelin kaupungin omistamien paikallisen sähköyhtiön osakkeiden myyntiä ja ostajaehdokkaita. Kantelijan mukaan päätoimittaja oli esteellinen asiassa, koska päätoimittaja oli toisen ostajaehdokkaan, Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen. Päätoimittaja erosi hallintoneuvostosta, kun asia nousi esille.

Neuvosto toteaa, että se ei löydä kantelun kohteena olevista jutuista perusteita sille, että päätoimittaja olisi niissä luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Kantelussa ei tuotu esille, miten aihe olisi ollut lehdelle tai sen omistajalle merkittävä asia Journalistin ohjeen 6 tarkoittamalla tavalla. 

Journalistin ohje 4 kieltää toimittajaa käyttämästä asemaansa väärin. Ohjeella halutaan varmistaa se, että yleisö voi luottaa journalismin riippumattomuuteen. Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa päätoimittajalla oli sidonnaisuus, josta olisi pitänyt kertoa avoimesti lukijoille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Mikkelin Kaupunkilehti on rikkonut Journalistin ohjetta 4, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Marja Keskitalo, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Hanna Parhaniemi, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Tuomo Törmänen.