7036, 7038, 7041/PL/19

Vapauttava

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Kantelut kohdistuvat Syd-Österbottenin printtiversiossaan 15.1.2019 julkaisemaan mielipidekirjoitukseen ”Till Daniel Norrbacks stöd”.

    

Kantelu 7036/PL/19, 16.1.2019

Kantelun mukaan lehti ei olisi saanut julkaista homoseksuaaleja syvästi loukkaavaa kirjoitusta ja on kirjoituksen julkaisemalla saattanut syyllistyä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, joten neuvosto on tulkinnut kantelun kohdistuvan Journalistin ohjeen 26 rikkomiseen.

Kantelu 7038/PL/19, 16.1.2019

Kantelun mukaan mielipidekirjoituksen julkaiseminen oli kiihotusta kansanryhmää vastaan ja että kirjoituksessa todetaan esimerkiksi, että homoseksuaalisuus on pahuutta, joten neuvosto on tulkinnut kantelun kohdistuvan Journalistin ohjeen 26 rikkomiseen.

Kantelu 7041/PL/19, 22.1.2019

Kantelun mukaan lehti on rikkonut Journalistin ohjetta 26 ja kantelussa todetaan, että mielipidekirjoitus sisältää karkeita herjauksia ja siinä hyökätään yksittäisiä homoseksuaalisia henkilöitä vastaan ja arvostellaan heidän ominaisuuksiaan, elämäntapaansa ja ihmissuhteitaan.  

Päätoimittajan vastaus 18.4.2019

Päätoimittaja Mats Ekmanin mukaan Syd-Österbotten ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaistessaan kantelun kohteena olevan mielipidekirjoituksen 15.1.2019. Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoitus jatkoi lehdessä 10.1.2019 alkanutta paikallista keskustelua ja sen julkaisemisella oli myös journalistiset perusteet.

Päätoimittaja perustelee kirjoituksen julkaisemista vetoamalla Journalistin ohjeeseen 1, jonka mukaan ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu”.

Päätoimittajan mukaan kolme kertaa viikossa ilmestyvän Syd-Österbottenin 10.1.2019 julkaisemassa jutussa kerrottiin, että  Kristiinankaupungin ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Daniel Norrback oli verrannut  Pride-kulkuetta Sodoma ja Gomorra -paraatiin sosiaalisessa mediassa. Päätoimittajan mukaan kyseinen uutinen aloitti vilkkaan keskustelun. 

Päätoimittajan mukaan lehden seuraavassa numerossa, joka ilmestyi 12.1. julkaistiin kirkkoherran mielipiteitä arvosteleva mielipidekirjoitus. Lehti julkaisi Kristiinankaupungin ruotsalaisen seurakunnan kappalaisen Markus Engströmin saman seurakunnan toista pappia, kirkkoherra Norrbackia  tukevan mielipidekirjoituksen 15.1.2019. Samassa lehdessä julkaistiin päätoimittajan mukaan lisäksi kaksi muuta mielipidekirjoitusta, jotka koskivat samaa asiaa.

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksesta ilmenee selkeästi, että Engström tuo esille näkemyksensä homoseksuaalisuudesta viranhaltijan ominaisuudessa Kristiinankaupungin ruotsalaisen seurakunnan kappalaisena, ja osana käynnissä olevaa keskustelua. 

Päätoimittajan mukaan kappalainen on teologi ja lukija voi lähteä siitä, että hänen mielipiteensä perustuvat Raamatun tulkintaan. Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksessa on käytetty sanoja kuten ”avskyvärt” (kauhistus) ja ”onaturligt” (epäluonnollinen), joita käytetään Vanhassa testamentissa esimerkiksi 3. Mooseksen kirja 18:22; ”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.” Päätoimittajan mukaan kappalainen selvensi vielä kantaansan toisessa mielipidekirjoituksessa, jonka lehti julkaisi 24.1., jolloin julkaistiin myös useita muita samaa aihetta käsitteleviä mielipidekirjoituksia. 

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksessa ei rikota Journalistin ohjetta 26, koska kappalainen toi mielipiteitään esille yleisellä tasolla ja koska kirjoittajan mielipiteet perustuivat hänen omaan raamatuntulkintaansa, eikä siitä syystä voi väittää, että kirjoitus kohdistuisi asiaankuulumattomalla tavalla jonkun tietyn henkilön seksuaaliseen suuntautumiseen.

Päätoimittajan mukaan oli tärkää, että lehden lukijat saivat tietää, millaisia mielipiteitä seurankunnan papeilla on sukupuolivähemmistöistä. Päätoimittaja muistuttaa, että jos kappalaisen kirjoitusta ei olisi julkaistu, eivät hänen mielipiteensä olisi tulleet yleisön tietoon.

Päätoimittajan mukaan lehdessä tiedettiin kokemuksen perusteella, että tämän kaltaisen mielipidekirjoituksen julkaiseminen johtaa vasta-argumentteihin ja intensiiviseen keskusteluun. Päätoimittajan mukaan se joka luki 15.1. julkaistun mielipidekirjoituksen, oli saanut lukea asiasta jo ennen sen julkaisemista ja sai lisää tietoa julkaisemisen jälkeen.

Päätoimittajan mukaan  suuri osa seurakunnan jäsenistä ei ole ollut tietoinen pappiensa mielipiteistä homoseksuaalisuudesta ennen mielipidekirjoitusta ja  lehden jo ennen sen julkaisemista aloittamaa uutisointia asiasta. Päätoimittajan mukaan tästä on todisteena se, että Kristiinankaupungissa kirkosta erosi 9.1.–24.1.2019 yhteensä 46 henkilöä, kun 1.1.–8.1.2019 ei eronnut yhtään henkilöä. Päätoimittaja kertoo, että myös muutamat koulut päättivät lopettaa yhteistyönsä kyseisten pappien

kanssan saatuaan tietää asiasta. Päätoimittaja toteaa, että nämä tapahtumat todistavat, että lehdellä oli Journalistin ohjeen 1 mukaiset perusteet  mielipidekirjoituksen julkaisemiselle.

Päätoimittajan mukaan mielipikirjoituksen julkaiseminen on ollut tärkeä osa vilkasta yhteiskunnallista keskustelua, jota käytiin Kristiinankaupungin pienessä yhteisössä. Sen seurauksena seurakunnalla ja sen luottamushenkilöillä on nyt selkeä linja seksuaalivähemmistöjä koskeviin kysymyksiin. Päätoimittajan mukaan näin moni henkilö ei ole paikkakunnalla koskaan aiemmin tuonut julkisesti esille tukeaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksille. 

Päätoimittajan mukaan Syd-Österbotten julkaisi mielipidekirjoituksen vain printtiversiossaan, joka on vain tilaajien luettavissa digitaalisena näköislehtenä.  Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksen jakaminen sosiaalisessa mediassa on ollut mahdollista vain kopioimalla kirjoitus, ja näin on päätoimittajan mukaan on myös tapahtunut. Päätoimittaja toteaa, että myös sellaiset henkilöt, joiden mielestä kirjoitusta ei olisi pitänyt julkaista, ovat kopioineet kirjoitusta ja levittäneet sitä eteenpäin.  Päätoimittajan mielestä se osoittaa, että jopa heidänkin mielestään on ollut tärkeää, että muut saavat tietää kappalaisen mielipiteistä.

Päätoimittaja toteaa, että Syd-Österbotten kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolisesta suuntauksesta, ja että lehden pääkirjoituksessa on usein otettu kantaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta, kuten asimerkiksi samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon (pääkirjoitus 27.2.2017  https://www.sydin.fi/Artikel/Visa/134476).

Päätoimittaja painottaa, että lehti ei missään määrin ole samaa mieltä mielipidekirjoituksen kanssa, mutta toteaa, että oli sillä oli journalistiset perusteet kertoa minkälaisia mielipiteitä papin virassa olevilla henkilöillä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on.

Päätoimittaja toteaa myös, että osasyy vilkkaaseen keskusteluun, joka ulottui myös lehden levikkialueen ulkopuolelle, oli käynnissä ollut Porvoon piispanvaali. Päätoimittajan mukaan piispakandidaateilla ja papeilla hiippakunnassa ja myös muualla Suomessa sekä yleisöllä on erilaisia näkemyksiä homoseksuaalisuudesta, seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, samansukupuolisten vihkimisestä ja siitä, kuinka Raamattua pitäisi tulkita.

 

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksen julkaiseminen on nähtävä oikeassa yhteydessä. 

Syd-Österbottenilla oli päätoimittajan mukaan painavat syyt mielipidekirjoituksen julkaisemiselle, koska sen oli kirjoittanut omalla nimellään paikallisen seurakunnan pappi ja koska kirjoituksessa käsiteltiin seurakunnan pappien näkemyksiä homoseksuaalisuudesta, tilanteessa jossa oli käynnnissä vilkas ja paikallisesti tärkeä uutisseuranta ja keskustelu seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. 

Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Syd-Österbotten julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa paikallisen seurakunnan kappalainen puolusti seurakuntansa kirkkoherran aiemmin esittämiä jyrkkiä ja syrjiviä mielipiteitä seksuaalivähemmistöistä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että teksti kritisoi seksuaalivähemmistöjä niin voimakkaasti, että se vähintäänkin kyseenalaisti heidän ihmisarvonsa. Lisäksi siinä käytettiin halventavia ilmaisuja vähemmistöjen elämäntavasta. 

Neuvosto kuitenkin toteaa, että lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska paikallisella yleisöllä oli oikeus tietää seurakunnan pappien syrjivistä näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset näkemykset saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Syd-Österbotten ei ole rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 26. 

 

Vapauttavan puolesta äänestivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Hannele Peltonen, Taina Tukia, Nina Stenros ja Tuomas Rantanen.

Langettavan puolesta äänestivät:

Maria Swanljung, Heta Heiskanen, Tapio Nykänen ja Heli Parikka.