7029/SL/19

Langettava

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Kantelu 4.1.2019

Kantelu kohdistuu Savon Sanomien verkkosivuillaan ja printtiversiossaan 14.12.2018 julkaisemaan pääkirjoitukseen ”Postin toiminta kärjistää jakelun ongelmia”. 

https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/Postin-toiminta-k%C3%A4rjist%C3%A4%C3%A4-jakelun-ongelmia/1298362

Kantelun mukaan Savon Sanomat rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 6, koska se ei tehnyt asiayhteyttä lukijalle selväksi käsitellessään omalle konsernille merkittävää liiketoiminta-asiaa. Lehti arvosteli pääkirjoituksessaan Postia sanomalehtien ja paikallislehtien sekä mainosjakelun hinnoittelusta, mutta ei maininnut, että lehden emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj itse pyrki samaan aikaan nousemaan markkinajohtajaksi ja siten Postin pääkilpailijaksi mainosjakelussa ostamalla Suomen Suoramainonta Oy:n, johon kuuluu 23 jakeluyritystä. Jo entuudestaan Keskisuomalainen-konserniin kuuluivat Postin kanssa jakelumarkkinoilla kilpailevat Mediatalo ESA Oy ja Savon Jakelu Oy.

Kantelun mukaan postinjakelussa on ollut täysin vapaa kilpailu vuodesta 2016 lähtien, mutta monet kansalaiset eivät ole tietoisia siitä, että postia jakavat muutkin yhtiöt kuin Posti. Sen kilpailijoita kirjeiden, lehtien ja mainosten jakelussa ovat monet mediakonsernien omistamat yhtiöt, mikä kantelun mukaan korostaa lehtien vastuuta tuoda esille lehtitalojen omistamien jakeluyhtiöiden asema kilpailussa Postin kanssa. Kantelija kertoo kirjoittaneensa vastineen, joka on julkaistu lehden mielipidesivulla 21.12.2018. Tämä ei kuitenkaan kantelun mukaan vähennä lehden toiminnan moitittavuutta pääkirjoitussivulla julkaistun kirjoituksen suhteen.

 

Päätoimittajan vastaus 2.3.2019

Savon Sanomien vastaavan päätoimittajan Seppo Rönkön vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Pääkirjoituksessa kiinnitetään huomiota Postin uusiin hinnastoihin. Kirjeiden ja lehtien jakeluhinnat nousevat merkittävästi, mutta Postin oman Postiset-tuotteen hinnat eivät lainkaan. Kuten pääkirjoituksessa todetaan, kysymys ei ole vain kertaluontoisesta tapahtumasta vaan pitkään jatkuneesta trendinomaisesta kehityksestä. Pääkirjoituksessa kiinnitetään huomiota Postin rooliin valtionyhtiönä. Sillä on tuotto-odotuksen lisäksi velvoite tuottaa palveluja kansalaisille. Pääkirjoituksessa hahmotellaan, millaisilla ratkaisuilla jakelun palvelut voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa erityisesti haja-asutusalueilla, jossa jakelun ongelmat ovat vaivanneet pitkään ja palvelutaso on alentunut. Nykyinen järjestelmä on osoittanut toimimattomuutensa.

1. Kantelija viittaa Keskisuomalainen Oyj:n 23.11.2018 pörssitiedotteeseen, jonka mukaan Keskisuomalainen Oyj on sopinut Suomen Suoramainonta Oy:n osakkeiden ostamisesta.

Keskisuomalainen Oyj ja Janton Holdings Oy:n konkurssipesän välinen sopimus Suomen Suoramainonta Oy:stä ei ollut sitova 23.11.2018. Kuten pörssitiedotteessa todetaan, sopimus edellytti sekä Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen että Janton Holdings Oy:n velkojainkokouksen hyväksynnän.

2. Keskisuomalainen Oyj kertoi pörssitiedotteellaan 18.12.2018, että konserni on allekirjoittanut Janton Holdings Oy:n konkurssipesän kanssa kauppakirjan Suomen Suoramainonta Oy:n osakkeiden ostamisesta. Kauppa tuli voimaan 1.1.2019, jolloin Suomen Suoramainonta Oy:n osakkeiden omistusosuus siirtyi Keskisuomalainen Oyj:lle.

3. Kun puheena oleva Savon Sanomien pääkirjoitus ilmestyi 14.12.2018, Suomen Suoramarkkinointi Oy:n omistuksen siirtymisestä Keskisuomalainen Oy:lle ei ollut sitovaa sopimusta saati Suomen Suoramarkkinointi Oy olisi ollut Keskisuomalainen Oyj:n määräysvallassa.

4. Pääkirjoitus on journalistinen kannanotto, jossa ilmaistaan riippumaton lehden linja ja mielipide kulloiseenkin käsiteltävään aiheeseen – tässä tapauksessa postinjakelussa havaittuihin pulmiin. Lehden linjasta vastaa vastaava päätoimittaja.

5. Edellä todetun perusteella Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.”

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Savon Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään pääkirjoituksen, joka kritisoi Postin asemaa ja toimintaa jakelumarkkinoilla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalismin uskottavuuden kannalta on tärkeää, että tiedotusvälineet toimivat läpinäkyvästi käsitellessään konsernilleen ja sen omistajille merkittäviä asioita.

Pääkirjoituksessa vaadittiin toimia Postin toiminnan selkeyttämiseksi ja rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Neuvosto toteaa, että lehteä julkaiseva konserni on Postin merkittävä kilpailija pääkirjoituksen käsittelemässä jakelutoiminnassa. Vaikka lehti julkaisi myöhemmin asiaa käsittelevän mielipidekirjoituksen, kyseessä oli lehden konsernille ja sen omistajille niin merkittävä asia, että lehden olisi pitänyt kertoa siitä lukijoille jo alkuperäisessä pääkirjoituksessaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 6 ja antaa sille huomautuksen. 

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.