7023/AL/18

Vapauttava

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 25.12.2018

Kantelu kohdistuu Latu&Polku -lehden printtiversiossaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Jäsenkysely: Enemmistö hyväksyy avohakkuut”.

Kantelun mukaan jutun otsikossa oli virhe, koska siinä käytettiin sanaa ”jäsenkysely”, vaikka muillakin kuin vain jäsenillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kantelija oli asiasta yhteydessä lehteen. Kantelussa mainittiin Journalistin ohjeiden kohta 8. Kanteluun lisättiin Journalistin ohjeiden kohdat 15 ja 20, koska kantelu kohdistui jutun otsikkoon ja koska kantelija oli antanut asiasta palautetta.

Päätoimittajan vastaus 25.2.2019

Päätoimittaja Panu Könösen mukaan kysely julkaistiin kolmessa eri jäsenille suunnatussa kanavassa: Latu&Polku -lehdessä, Suomen Ladun verkkosivuilla ja Suomen Ladun Facebook-sivuilla. 

Päätoimittajan mukaan Suomen Ladun verkkosivuilla kyselyä varten oli saate, jossa selkeästi kerrottiin, kenelle kysely oli suunnattu: ”Suomen Latu on kiinnostunut jäsenistönsä näkemyksistä metsänhoitoon liittyen.” Samalla saatteella kyselyä markkinoitiin myös Latu&Polku -lehden printtinumerossa ja Facebookissa.

Päätoimittajan mukaan kysely julkaistiin ensin Suomen Ladun verkkosivuilla (14.9.2018) ja Latu&Polku -lehden printtinumerossa (4/18), joten asiassa saattoi hyvällä syyllä olettaa, että vain Suomen Ladun jäsenet löysivät kyselyn aikavälillä 14.-19.9.2018. Koska Facebookin kautta periaatteessa kuka tahansa voi löytää kyselyyn, kysely jaettiin vasta 20.9. Facebookissa. Toki Facebookin algoritmi tarjoaa kyselyä lähinnä Suomen Ladun Facebook-sivua seuraaville, mutta koska kaikkien Facebook-seuraajien jäsenyysstatuksesta ei ole tietoa, lehdessä otettiin päätoimittajan mukaan kyselyn tulokset ulos ennen Facebookissa julkaisua. 

Vaikka vastaajamäärä nousi reippaasti Facebookissa julkaisun jälkeen, ei lopullinen tulos eronnut päätoimittajan mukaan aiemmasta oikeastaan yhtään. Toimituksella ei ollut tämän tiedon valossa syytä epäillä, etteikö kyselyyn vastanneiden jäsenten näkemys asiasta olisi uutisoidun kaltainen.  

Koska kyselyä markkinoitiin päätoimittajan mukaan saatteella ”haluamme tiedustella jäseniemme näkemyksiä” ja ainoastaan Suomen Ladun omissa kanavissa ja koska tulokset eivät antaneet syytä epäillä vilppiä, tulokset uutisoitiin jäsenkyselynä ja jäsenien näkemyksenä. 

Koska kyselyyn oli mahdollista vastata myös ei-jäsenten – eli se oli avoin – asiasta kerrottiin päätoimittajan mukaan kyselyn uutisoinnin yhteydessä, jotta lukijat voivat ottaa sen huomioon arvioidessaan kyselyn tulosta. Päätoimittajan mukaan se on tässä yhteydessä vastuullista, sillä ei ole tiedossa, kuinka moni vastaajista oli Suomen Ladun jäsen vaikka toisaalta ei ollut mitään syytä epäillä, että joku ulkopuolinen taho olisi yrittänyt vääristää tulosta. 

Koska kyselyä oli pidetty viikon ajan vain Suomen Ladun omilla sivuilla ja sitä oli markkinoitu jäsenlehdessä, ja koska tulokset eivät muuttuneet juurikaan sen jälkeen kun kysely julkaistiin Facebookissa, oli lehdellä päätoimittajan mukaan kaikki syyt tehdä tuloksista se päätelmä, että tätä mieltä jäsenistön enemmistö myös on. Päätoimittaja huomauttaa myös, että missään kohtaa uutista kyselyä ei väitetty tieteelliseksi tutkimukseksi, vaan siitä on uutisoitu jäsenille suunnattuna nettikyselynä.

Päätoimittajan mukaan toisin kuin kantelija oli kantelun yhteydessä ilmoittanut ei hän ollut lähettänyt toimitukselle vastinetta. Palaute käsiteltiin Suomen Ladun hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Päätoimittajan mukaan Latu&Polku -lehden verkkoversiossa julkaistiin päätoimittajan kirjoittama kommentti asiasta, jossa palaute käsiteltiin anonyymina. Sama kommentti julkaistiin myös lehden printtiversiossa. 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Latu&Polku kertoi printtiversiossaan lehtensä julkaisijajärjestön jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa kyselystä käytettiin ilmaisua ”jäsenkysely”.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että otsikon ilmaisu oli epätarkka, koska kyselyyn saattoivat osallistua muutkin kuin jäsenet.  Lehti oli kuitenkin huomioinut tämän tulosta arvioidessaan. Neuvosto toteaa, että otsikon ei tarvitse olla täsmällinen ja yksiselitteinen, jos itse jutusta selviää, mistä on kysymys. Tässä tapauksessa jutussa on kerrottu tarkasti, miten kysely oli järjestetty.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Latu&Polku ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.