6913/PL/18

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Kantelu 25.6.2018

Kantelu kohdistuu Loviisan Sanomien verkkosivuillaan 16.6.2018 julkaisemaan juttuun Maailmankansalaisen elämä kahdessa kerroksessa. 

http://www.loviisansanomat.net/maailmankansalaisen-elama-kahdessa-kerroksessa/ 

Kantelun mukaan jutussa loukataan Loviisan kaupungin kulttuurityöntekijöiden ihmisarvoa, kun jutussa esiintyvä taiteilija sanoo: ”Väliportaan pomot voisi puolestaan upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse”.

Kantelu koskee myös kulttuurityöntekijöiden samanaikaista kuulemista ja totuudenmukaista tiedonvälitystä, mutta kantelun yhteydessä ei ole toimitettu asianomistajien suostumusta, eikä kantelija ole kertonut pyytäneensä lehdeltä virheen korjausta, joten kantelua ei käsitellä niiden osalta.

Päätoimittajan vastaus 8.10.2018

Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henrikssonin mukaan jutussa käsitellyn näyttelyn ympärille syntyneessä ja kärjistyneessä kiistassa on tunnetun taiteilijan lisäksi osapuolina useita Loviisan kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä ylimmästä johdosta aina kulttuuritoimen viranhaltijoihin saakka. Kantelun kohteena oleva juttu on osa laajempaa juttujen ja mielipidekirjoitusten vyyhtiä, jossa on päätoimittajan mukaan debatissa osapuolina olevien päättäjien ja taiteilijan kesken käytetty värikästä kieltä puolin ja toisin. Päätoimittajan mukaan kantelussa esille nostetun sitaatin arvostelu kohdistuu yleisellä tasolla nimeltä mainitsemattomien kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja poliitikkojen virkatoimiin päätöksentekijöinä kohuttuun taidenäyttelyyn liittyvässä asiassa.

Päätoimittajan mukaan taiteilijan esittämä kritiikki oli poikkeuksellisen kovasanaista, josta kokonaisuudesta Loviisan Sanomat julkaisi selvästi lievennetyn koosteen sekä mm. kantelussa mainitun sitaatin. Päätoimittajan mukaan sitaatti kuvasti havainnollisella tavalla lehdistötilaisuuden kireitä tunnelmia ja taiteilijan persoonallista tuohtumusta sekä hänen Loviisan kaupungin päättäjiin ja kunnalliseen päätöksentekoon kohdistaman arvostelun luonnetta.

Kanteluun poimittu sitaatti “Väliportaan pomot voisi puolestaan upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse” oli päätoimittajan mukaan paikkatiedolla väritetty versio esimerkiksi fraaseista “päättäjät voisi lähettää vaikka hevonkuuseen” tai “johtaja saa painua alimpaan helvettiin”. Päätoimittajan mukaan se on ehkä rumaa kielenkäyttöä, mutta siinä ei kuitenkaan ole uhkaavaa tai ihmisarvoa loukkaavaa merkitystä tai tarkoitusta.

Päätoimittajan mukaan sitaatti on myös yleisluonteinen ja kuvaannollinen sekä kohdistuu “väliportaan pomojen” ja “porukan” menettelyyn politiikassa sekä virkatehtävissä. Päätoimittajan mukaan julkaistu juttu ja käytetty ilmaisu koskivat myös yleiseltä kannalta merkittävää asiaa eikä sitaatti ylitä sitä, mitä voidaan journalistisesti pitää hyväksyttävänä.

Päätoimittajan mukaan sitaattia ei myöskään pidä nähdä irrallisena, vaan osana laajaa ja monisyistä kiistaa sekä erityisesti taiteilijan räväkän haastattelujutun kokonaisuutta, jossa hän käyttää kautta linjan poikkeuksellisen värikästä ja ehkä provosoivaakin kieltä.

Kantelun kohteena olevan jutun jälkeen eri osapuolet ovat saaneet julkaistua useita omia mielipidekirjoituksiaan ja kulttuurikiistan käsittely on jatkunut sekä laajentunut. Päätoimittajan mukaan ehkä kovimman arvostelun kohteeksi joutunut kulttuurilautakunnan puheenjohtaja on pitänyt syntynyttä debattia hyödyllisenä ja avoimuutta lisäävänä.

Päätoimittajan mukaan julkishallintoa – virkamiehiä ja poliitikkoja – saa ja pitää saada arvostella myös värikkäin sanakääntein ilman, että se tulkitaan kritiikin kohteena olevien päättäjien ihmisarvoa loukkaavaksi Journalistin ohjeiden 26 kohdan tarkoittamalla tavalla.

Päätoimittajan mukaan Loviisan Sanomien journalistisena velvollisuutena oli näyttelyn esittelyn ohella tuoda julkisuuteen kohunäyttelyn ja kulttuuritoimen päättäjien pitkään jatkunut kiista julkisten varojen käytöstä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta ja erityisesti sen puutteellisesta läpinäkyvyydestä.

Päätoimittajan mukaan kyseisen jutun julkaiseminen ei loukannut kenenkään kuntapäättäjän ihmisarvoa eikä rikkonut Journalistin ohjeita. Päätoimittajan mukaan kukaan asianosaiseksi itsensä mahdollisesti kokeneista päättäjistä ei lehden tietojen mukaan ole kokenut ihmisarvonsa tulleen loukatuksi Loviisan Sanomien jutun takia.

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Loviisan Sanomat julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa taiteilija kritisoi kaupungin kulttuuripäättäjiä.

Taiteilijan kommenttia kaupungin ”väliportaan pomoista” voidaan pitää mauttomana. Julkisen sanan neuvosto ei kuitenkaan ota kantaa makuasioihin vaan Journalistin ohjeisiin, ja sen on tulkinnoissaan puolustettava sananvapautta. Neuvosto toteaa, että kyseessä oli kärjekkäässä kulttuurikeskustelussa esitetty kuvaannollinen ilmaus, joka kertoi puhujan persoonallisuudesta ja puhetavasta. Se ei ylittänyt Journalistin ohjeiden näkökulmasta hyväksyttävän kriittisen keskustelun rajoja eikä loukannut kaupungin kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loviisan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Kaisa Ylhäinen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Sinikka Tuomi.