6348/YLE/16

Vapauttava

Yleisradio kertoi verkkosivuillaan poliisin kiinni ottamien henkilöiden etnisen taustan. Se oli tässä tapauksessa asiaankuuluvaa, koska kyseessä oli alueellisesti merkittävä ilmiö.

Kantelu 7.10.2016

Kantelu kohdistuu Yle Uutisten verkkosivullaan 3.10.2016 julkaisemaan juttuun ”Poliisi tyhjensi romanien leiripaikan Tampereella”.

 http://yle.fi/uutiset/3-9206125

Kantelijan mielestä uutisessa on tuotu tarpeettomasti esiin kiinni otettujen rikoksesta epäiltyjen etninen tausta. Yle rikkoo kantelijan mielestä Journalistin ohjeiden kohtaa 26, jossa kielletään tuomasta asiaankuulumattomasti tai halventavasti esiin etnistä alkuperää tai kansalaisuutta. 

Kantelijan mukaan kiinni otettujen romaniuden esiin tuominen on erityisen vahingollista, sillä romanit kohtaavat nykyisin huomattavasti syrjintää ja ennakkoluuloja. Kantelijan mielestä tällainen uutisointi leimaa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia romaneja entisestään. Uutisesta ei käy kantelijan mielestä myöskään selville mitään erityistä seikkaa, jonka vuoksi romaniuden julkituomiselle olisi ollut painava syy, esimerkiksi se, että poliisi olisi tarvinnut vihjeitä rikoksesta epäiltyjen kiinni saamiseksi.

Yleisradion vastaus 2.11.2016

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa kanteluun seuraavasti:

”Yle Tampere julkaisi verkkosivuillaan, radiossa ja televisiossa uutisen Tampereen Sulkavuoressa sijaitsevan Romanian romanien asuttaman leirin tyhjennyksestä ja leirin asukkaisiin kohdistuvista rikosepäilyistä. 

Poliisin operaatio oli alueellisesti merkittävä uutinen, ja siitä raportoivat myös muut Tampereen alueelle sijaitsevat mediat. 

Ylen julkaisema uutinen perustui paikalle lähetetyn toimittajan raportointiin ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen antamiin tietoihin. 

Kantelussa viitataan journalistin ohjeen kohtaan 26, jonka mukaan jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava, eikä etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. 

Yle kiistää väitteen, jonka mukaan leirin asukkaiden etninen tausta olisi jutuissa tuotu esiin halventavasti tai asiaankuulumattomasti. 

Lähtökohtana leirin asukkaiden etnisen taustan kertomiselle oli totuudenmukainen ja tarkka kuva tapahtumista. Pelkkä leirin asukkaista puhuminen olisi jättänyt epäselväksi minkälaisesta leiristä oli kyse, keitä leiristä löytyneiden tavaroiden anastajiksi epäillään ja keiden maassaolon edellytyksiä viranomaiset ryhtyvät selvittämään. 

Kiinni otettujen ulkomaalaistausta tulee jutussa esille, kun poliisi kertoo selvittävänsä kiinniotettujen maassaolon edellytyksiä. Tieto on kokonaisuuden kannalta merkityksellinen ja kiinnostava, joten sen pois jättäminen kiinni otettujen ulkomaalaistaustan salaamiseksi ei ollut perusteltua. Maassaolon edellytysten selvittämisen mainitseminen on hankalaa ilman, että kiinni otettujen ulkomaalaistausta tulee ilmi. 

Pelkästään maininta leirin tyhjentämisestä olisi synnyttänyt lukuisia kysymyksiä ja heittänyt epäilyksen varjon koskemaan useita eri ryhmiä tai kansallisuuksia. Oliko kyse esimerkiksi pakolaisleiristä tai partioleiristä? 

Halusimme uutisen muotoilulla välttää kaikkien romanitaustaisten leimautumisen. Sen vuoksi oli perusteltua tuoda esiin kiinni otettujen ulkomaalaistausta. Täsmällinen uutisointi varmisti sen, että suomalaista syntyperää olevat romanit eivät tulisi yhdistetyksi uutiseen, jonka kanssa heillä ei ollut mitään tekemistä. 

Romaniryhmistä ja romanileireistä on uutisoitu Pirkanmaalla jo useamman vuoden ajan ja oli perusteltua liittää nyt tapahtunut aiempaan kontekstiin. Sulkavuoressa tehty etsintäoperaatio liittyi poliisin mukaan Tampereen ydinkeskustassa ja muualla Pirkanmaalla tapahtuneisiin varkauksiin, joten asialla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Leirin alueelta löytyi varastetuksi epäiltyä omaisuutta, joten epäiltyjen tekijöiden kuvailu voi olla tarpeen myös rikosten selvittämiseksi. 

Journalismin yksi keskeinen ominaisuus on avoimuus ja peittelemättömyys. Jaetun tiedon tulee olla faktoihin perustuvaa. Yleisön johtaminen harhaan kertomalla vain osittain tapahtumien kulusta tai osapuolista on vääränlaista varovaisuutta. Avoin informaatio, asiallinen raportointi ja neutraalit sanavalinnat ovat tiedonvälityksen voimavara silloinkin, kun uutinen synnyttää voimakkaita mielipiteitä. 

Näillä perusteilla katson, ettei Yleisradio ole rikkonut hyvää lehtimiestapaa.”

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Yle Tampere julkaisi verkkosivuillaan uutisen Tampereella sijainneen Romanian romanien asuttaman leirin tyhjennyksestä ja leirin asukkaisiin kohdistuvista rikosepäilyistä sekä heidän maassaolonsa edellytysten selvittämisestä. Uutinen perustui Ylen omaan tiedonhankintaan ja poliisin tiedotteeseen.

Uutinen käsitteli alueella toimivaa rikollisryhmää, joka on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Kiinni otettujen etnisen taustan kertomisella oli merkitystä myös uutisessa käsitellyn keskeneräisen rikostutkimuksen kannalta. Etnisen taustan kertominen oli perusteltua myös siksi, että sen avulla vältettiin leimaamasta muita mahdollisia ryhmiä. 

Kukaan kiinni otetuista henkilöistä ei ollut jutusta tunnistettavissa eikä siinä tuotu esille heidän etnistä taustaansa halventavasti. Neuvoston mukaan etnisen taustan esille tuominen ei tässä yhteydessä ollut asiaankuulumatonta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.