6321/YLE/16

Vapauttava

Svenska Yle julkaisi verkkosivuillaan kulttuurikolumnin. Kolumnista poistettiin arvailuja, mutta siinä ei ollut asiavirheitä.

Kantelu 3.9.2016

Kantelu kohdistuu Svenska Ylen verkkosivuillaan 25.8.2016 julkaiseman kolumnin ”När mångfald blir enfald” alkuperäisversioon, joka oli luettavissa kello 8.00 – 13.57. Kolumnia siteerattiin myös Yle Nyheterissä samana aamuna. Kolumnissa pohdittiin Västra Nyland -lehden kulttuurinseurannan tulevaisuutta KSF Median yt-neuvottelujen päätösten tultua julkisiksi. Lehden ainoa kulttuuritoimittaja oli irtisanottujen joukossa ja lehden ilmestymistä oli päätetty rajata kahteen päivään viikossa. Alla linkki editoituun versioon kolumnista.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/25/marit-lindqvist-nar-mangfald-blir-enfald

Kantelija on KSF Median kustantaja. Kantelija vaati Yleisradiota poistamaan kolumnin, koska siinä oli hänen mukaansa useita asiavirheitä, johtopäätöksiä, joille ei ollut katetta ja ilmauksia, joita voi pitää solvaavina. 

Kantelijan mukaan Yleisradion kolumnisti oli tehnyt VN:n tulevasta journalistisesta profiilista seuraavia johtopäätöksiä, jotka eivät olleet kantelijan mukaan totuudenmukaisia.

1. Kantelijan mukaan jutussa todetaan virheellisesti, että ”oletettavasti Västiksellä ei tule olemaan lainkaan omaa toimituksellista kulttuurin seurantaa alueellaan”. 

2. Kantelijan mukaan kolumnin väliotsikoista todetaan virheellisesti, että ”Toimituksellisen kulttuuriseurannan loppuminen on takaisku alueelle”.

3. Kantelijan mukaan kolumnin kuvatekstissä todetaan virheellisesti, että “Västra Nylandin kulttuuriseuranta on pian vain muisto”.

4. Kantelija viittaa myös kolumnistin lauseisiin “Entisenä kulttuuriyhdistysaktiivina ja Inkoon kulttuurisihteerinä minulle tuottaa tuskaa käsittää, ettei Västiksellä ole enää omaa toimituksellista alueellista seurantaa läntisellä Uudellamaalla, jonka kulttuurielämä on rikas”. 

Kantelijan mukaan kolumnissa annetaan ymmärtää, että sen kirjoittaja on kulttuurintuntija ja erittäin perehtynyt seutuun, josta Västra Nyland raportoi, ja että hänellä olisi siitä syystä näkemys siitä, miten VN:ssa aiotaan hoitaa kulttuurin seuranta tulevaisuudessa. Kantelijan mukaan kirjoittaja ei kuitenkaan ole edes yrittänyt ottaa asiasta selvää, vaan esittää näkemyksensä tosiasioina lukijoille. Asia olisi kantelijan mukaan selvinnyt esimerkiksi soittamalla hänelle ja kysymällä suoraan.

Kantelijan mukaan korjaamalla juttuaan Svenska Yle myönsi, että sen julkaisema alkuperäinen teksti rakentui vain arvailujen ja spekuloinnin varaan, eikä se ollut totuudenmukainen, saati että asioista olisi yritetty ottaa selvää, kun se korjasi juttuaan ja lisäsi jutun loppuun korjausten syyn.

Kantelijan mielestä Svenska Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11, 15 ja 20.

Kantelija kertoo, että alkuperäistä kolumnia jaettiin aktiivisesti esimerkiksi Facebookissa ja Västra Nylandin lukijat uhkasivat monissa kommenteissa irtisanovansa heti tilauksensa reaktiona kolumnissa väitetystä tilanteesta lehden toimituksessa. 

Kantelijan mukaan alkuperäisen kolumnin väitteitä siteerattiin tosiasioina myös Svenska Ylen aamu-uutisissa 25.8.2016. 

Kantelijan mukaan Svenska Yle vahingoitti toiminnallaan KSF Median mainetta ja aiheutti KSF Medialle taloudellista haittaa kertomalla Västra Nylandin tilaajille virheellistä tietoa heidän tilaamansa tuotteen ominaisuuksista tulevaisuudessa. 

Yleisradion vastaus 4.10.2016

Vastaava toimittaja Marit af Björkestenin mukaan juttu, johon kantelu kohdistuu, on kulttuurikolumni, jonka on kirjoittanut Svenska Ylen kirjallisuustoimittaja ja -arvostelija.

Vastaavan toimittajan mukaan Svenska Ylen kulttuurikolumnit eroavat uutismateriaalista sekä muodoltaan että ulkoasultaan ja niiden subjektiivinen luonne on merkitty niiden esillepanossa siten, että kirjoittajan nimi on näkyvästi esillä. Vastaavan toimittajan mukaan myös minä-muodon käyttäminen tekstissä, on ominaisuus, joka kuuluu Yle Kulttuurin yleisön tunnistamaan tyyliin sekä netissä että radiossa. 

Vastaavan toimittajan mukaan kolumnin lähtökohtana oli se tosiasia, että kolumnissa mainittu toimittaja, yksi harvoista kokopäivätoimisista kulttuuritoimittajista suomenruotsalaisessa lehdistössä, joutuu lähtemään KSF Mediasta yt-neuvottelujen seurauksena. Kolumni liittyi keskusteluun kulttuurin ruotsinkielisen seurannan tulevaisuudesta Suomessa. Svenska Yle on aiemmin käsitellyt kulttuurijournalismin tulevaisuutta mm. seuraavissa artikkeleissa, jotka oli linkitetty kantelun kohteena olevaan kolumniin. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/24/finns-det-tid-analys-inom-litteraturkritiken

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/14/vad-hander-med-kulturjournalistiken-nar-tidningshusen- skar-ner 

Vastaava toimittaja kertoo, että kantelija otti yhteyttä toimitukseen kolumnin julkaisemisen jälkeen, ja pyysi, että kolumni poistettaisiin verkkosivuilta. Toimitus päätti, että oli paikallaan lieventää kirjoittajan henkilökohtaisia pohdintoja kulttuurijournalismin tulevaisuuden kehityksestä Västra Nyland -lehdessä, koska KSF Median yt-neuvottelujen jälkeiset kulttuurijournalismia koskevat suunnitelmat olivat vielä kesken. Sen sijaan tekstissä keskityttiin kirjoittajan huoleen kulttuurijournalismista läntisellä Uudellamaalla. Kolumniin tehdyistä muutoksista kerrotaan jutun lopussa ja muutosten syyksi kerrotaan, että kolumnin ensimmäinen versio perustui spekulaatioihin ja arvailuihin. 

Vastaava toimittaja kertoo, että kantelija ei vaatinut kirjeenvaihdossaan Svenska Ylen kanssa, että hän olisi halunnut esittää asiasta oman näkemyksensä tekstin yhteydessä. Kulttuuriseurannan tulevaisuuden suunnittelun keskeneräisyys käy ilmi vastaavan toimittajan mukaan esimerkiksi mm. Yle Nyheterin 25.8. verkkosivuillaan julkaisemasta VN:sta irtisanottavan kulttuuritoimittajan haastattelusta.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/25/kulturen-i-vastnyland-forlorar-sin-specialredaktor

Vastaavan toimittajan mukaan vielä yli kuukausi kolumnin ilmestymisen jälkeen ja KSF Median yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen kolumnin lähtökohta piti yhä paikkansa. VN ei vastaavan toimittajan mukaan ole saanut kokopäiväistä työntekijää, joka vastaisi kulttuurijournalismista lehdessä eikä kulttuurin seuranta lehdessä sen nykyisessä muodossa tule jatkumaan. Tämä käy ilmi vastaavan toimittajan mukaan myös vastauksesta, jonka KSF Median johto antoi 130 kulttuurihenkilölle, jotka vaativat Monika Fagerlundin ja Merete Mazzarellan kirjoittamalla vetoomuksella, että Västra Nylandissa kulttuurin seurannassa tulevaisuudessakin vastaisi ammattitaitoinen henkilö. Vetoomus julkaistiin vastaavan toimittajan mukaan Västra Nylandissa 3.10.2016. KSF Median johto vastasi vetoomukseen toteamalla, että kaksipäiväisellä lehdellä ei ole varaa kokopäivätoimiseen kulttuuri- tai urheilutoimittajaan. Vastauksen mukaan lehdessä työskentelevien toimittajien toimenkuva tulee myös olemaan monipuolisempi sekä heidän erityisalojensa että ammatillisten taitojensa osalta.

Vastaavan toimittajan mukaan suomenruotsalaisen median säästöleikkaukset ja niiden seuraukset ruotsinkieliseen väestöön Suomessa ovat olleet keskustelunaiheena suomenruotsalaisten keskuudessa koko vuoden. Vastaava toimittaja toteaa, että lukijat jakoivat kolumnia aamupäivällä ja pitkin päivää. Kolumnin muutettu versio linkittyi jaettuihin juttuihin riippumatta, siitä, mihin aikaan juttu on alun perin jaettu. Vastaavan toimittajan mukaan kolumnin kommenttikenttää esimoderoidaan ja kentässä käydään asiallista keskustelua kulttuurijournalismista ja paikallislehtien ja Ylen roolista. Sen lisäksi, että kolumnia editoitiin ja siitä kerrottiin Yle Vegan uutislähetyksessä, Svenska Ylen kulttuuritoimitus osallistui useisiin Facebookissa asiasta käytyihin keskusteluihin ja huomautti osallistujille, että kolumnia oli oikaistu.

Vastaava toimittaja toteaa, että suomenruotsalaisen lehden kulttuuritoimituksen päällikön ja suomenruotsalaisten keskuudessa tunnetun kulttuurihenkilön irtisanominen on omiaan aiheuttamaan keskustelua sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Keskustelu oli vastaavan toimittajan mukaan vilkasta ilman Ylen vaikutustakin ja keskustelu on jatkunut pitkin syksyä myös Ylen ulkopuolella. Vastaava toimittaja painottaa, että on luonnollista, että Svenska Yle yhtenä keskeisenä kulttuuritoimijana ruotsinkielisten keskuudessa käsittelee suomenruotsalaisen kulttuurikentän kehitystä. 

Tässä tapauksessa ei vastaavan toimittajan mukaan ollut epäilystäkään, etteikö kolumni olisi ollut sen kirjoittajan henkilökohtainen tilanneanalyysi, joka perustui tietoihin, joita KSF Media oli antanut työntekijöilleen ja niihin niukkoihin tietoihin, joita KSF Media oli antanut yt-neuvotteluistaan Svenska Ylen uutisille. Vastaavan toimittajan mukaan kolumnin oikaistussa versiossa kirjoittaja on luopunut pitkälle viedyistä henkilökohtaisista päätelmistä leikkausten seurauksista. Sen sijaan hän painottaa huoltaan suomenruotsalaisen kulttuurin tulevaisuudesta. Tätä voi pitää hyväksyttävänä, kun otetaan huomioon KSF Median tekemät leikkaukset. 

Vastaavan toimittajan mukaan Yleisradio ei ole rikkonut Journalistin ohjeita.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Svenska Yle julkaisi verkkosivuillaan kulttuuritoimittajansa kirjoittaman kolumnin ”När mångfald blir enfald”. Kolumnissa pohditaan Västra Nyland -lehden kulttuuriasioiden seurannan tulevaisuutta, kun lehden ainoa kulttuuritoimittaja oli irtisanottu KSF Median yt-neuvotteluissa. Kolumni aiheutti vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja sitä jaettiin aktiivisesti. 

Kantelija on KSF Median kustantaja. Hänen mielestään jutussa oli virheellisiä johtopäätöksiä ja arvailuja yt-neuvottelujen lopputuloksen vaikutuksesta Västra Nylandin tulevaisuuteen. Kantelija vaati koko tekstin poistamista Yleisradion verkkosivuilta.

Kolumnissa arvioitiin, että Västra Nylandin kulttuuriasioiden seuranta heikkenee. Svenska Yle muokkasi kolumnia samana päivänä poistamalla siitä kaksi virkettä, joissa arveltiin kulttuurin alueellisen seurannan loppuvan. Lisäksi kolumnin yhtä väliotsikkoa ja kuvatekstiä lievennettiin. Muutoksista kerrottiin jutun lopussa.

Neuvosto korostaa, että tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa. Svenska Ylen kolumnissa esitetyt väitteet olivat kärjekkäitä, mutta kolumnissa ei ollut virheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Svenska Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.